Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

4.3.1 Sgiliau pobl

Yn amlwg, mae'n bwysig ar gyfer eich llwyddiant yn y dyfodol i weithio gyda'r bobl gywir, sydd â'r galluoedd a'r sgiliau cywir. Fodd bynnag, mae'r ffocws yma yn symud o rôl ganolog y perchennog busnes newydd i anghenion y cwmni yn gyffredinol. Mae pobl, a'r sgiliau a ddatblygir ganddynt, yn hanfodol i lwyddiant unrhyw sefydliad (ni waeth pa mor fach ydyw).

Yn ogystal â deall y sgiliau a'r galluoedd sy'n ofynnol ar gyfer cynhyrchu, lansio a chynnal eich cynnyrch yn broffidiol, efallai y bydd angen i chi ddatblygu eich dealltwriaeth o'ch cryfderau a'ch gwendidau eich hun mewn perthynas â sgiliau technegol, gallu sefydliadol, dull rheoli a chraffter busnes. Os a phryd y byddwch yn creu cwmni newydd bydd angen i chi fynd i'r afael â'ch anghenion datblygu eich hun - drwy astudio'r uned hon rydych wedi sylweddoli bod angen i chi wneud hyn. Bydd angen i chi hefyd adolygu sgiliau eich staff/gwirfoddolwyr, neu'r rhwydwaith o bobl/busnesau rydych yn dibynnu arnynt, yn erbyn y nodau a osodwyd ar eu cyfer gennych yn eich cynlluniau. Fodd bynnag, am y tro gwnawn ganolbwyntio ar eich sgiliau a'r anghenion cysylltiedig sy'n ymwneud â'ch syniad fel y mae ar hyn o bryd.

Er mwyn troi syniad busnes yn realiti bydd angen i chi ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau ac adnoddau. Eisoes, bydd gennych rai o'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch, yn eich dealltwriaeth o'r byd a'ch maes. Gellir caffael eraill neu eu datblygu ymhellach, naill ai drwy eich dysgu eich hun neu drwy hurio'r bobl gywir, dros dro neu'n barhaol.

Mae'r cyfuniad o wybodaeth, sgiliau ac yn aml eich 'personoliaeth' chi a'ch staff/gwirfoddolwyr neu rwydwaith yn unigryw a gall ffurfio rhan o'ch mantais gystadleuol.

Yr ystyriaethau allweddol y mae'n rhaid eu hystyried wrth ddadansoddi eich anghenion o ran adnoddau dynol yw:

Dadansoddiad o anghenion swydd 

Rôl y swydd

 • Pa dasgau sy'n ofynnol i gynhyrchu'r cynnydd neu'r gwasanaeth?
 • Pa dasgau sy'n ofynnol i werthu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth?
 • Pa dasgau sy'n ofynnol i gefnogi'r staff cynhyrchu a gwerthu?
 • Pa rai o'r tasgau hyn y mae angen eu gwneud yn fewnol?

Diben y swydd

 • Sut mae'n cyfrannu at gynhyrchu'r cynnyrch yn llwyddiannus?
 • Sut mae'n cyfrannu at werthu'r cynnyrch yn llwyddiannus?
 • Sut mae'n cyfrannu at gyflawni nodau'r cwmni?

Swyddogaethau hanfodol

 • Pa dasgau allweddol sy'n rhan o'r swydd mewn gwirionedd?
 • A ydynt i gyd yn hanfodol?
 • Sut mae'r tasgau allweddol yn ymwneud â'i gilydd?
 • A oes trefn y mae'n rhaid ei dilyn i gyflawni'r tasgau?
 • Pa weithgareddau ffisegol sydd angen eu cyflawni?
 • A ellir rhannu'r gweithgareddau ymhlith nifer o bobl?
 • Faint o amser a dreulir ar bob tasg?
 • A yw'r tasgau yr un mor bwysig i gwblhau'r swydd yn llwyddiannus?
 • Beth sy'n digwydd os na chwblheir tasg?

Cymwysterau'r swydd

 • A oes angen cymwysterau ffurfiol?
 • A oes angen gwybodaeth arbenigol?
 • Pa sgiliau sy'n ofynnol?
 • Pa hyfforddiant sy'n ofynnol?
 • Pa brofiad blaenorol sy'n ofynnol?

Cyd-destun y swydd

 • Ble y gwneir y tasgau hanfodol?
 • Sut caiff y gwaith ei drefnu?
 • Beth yw'r amodau ffisegol?
 • Beth yw'r amodau cymdeithasol?
 • Sut y caiff y swydd ei goruchwylio?

Peidiwch â syrthio i'r fagl o fethu â dadansoddi'r holl waith rydych yn disgwyl ei wneud eich hun. Yn gyntaf, gallech fod mewn sefyllfa yn gyflym lle y byddech yn gwrthod y swydd ar unwaith pe bai'r swydd a wnewch yn cael ei hysbysebu gan gwmni arall! Yn anochel mae cyfnewidiadau yn ofynnol yn y byrdymor ond byddwch yn glir wrth nodi beth ydynt ac am faint o amser rydych yn barod iddynt barhau.

Yn ail, os methwch â rhoi cyfrif am yr holl waith rydych chi a'ch teulu yn ei wneud yn y busnes, mae perygl y byddwch yn methu elfennau hanfodol eich busnes.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored