Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.1.1 Mathau o gyllid

Mae cwmnïau bach yn cael cyllid o amrywiaeth eang o ffynonellau gwahanol.

Tasg 30: Ffynonellau cyllid

Parwch bob ffynhonnell â'i disgrifiad a chanran y busnesau sy'n defnyddio pob ffynhonnell. Mae'r canrannau yn ymwneud ag ymatebwyr.

A gawsoch eich synnu faint o fusnesau sy'n cael arian o bob ffynhonnell wahanol?

Gan ddefnyddio'r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi'i rhifo â'r llythyren gywir.

 1. Ariannu asedau

 2. Teulu a ffrindiau

 3. Morgais busnes

 4. Cyfalaf menter

 5. Yn cynnwys ariannu

 6. Buddsoddwr anffurfiol

 7. Cyllid menter

 8. Grantiau

 9. Prydlesu neu hurbwrcasu

 10. Benthyciad

 11. Gorddrafft banc

 • a.Arian ar gael at ddibenion penodol, yn aml gyda gofynion allweddol 15.7%

 • b.Defnyddio gwerth yr asedau i ryddhau arian 1.9%

 • c.Swm cytûn dros gyfnod cytûn ar gyfradd llog gytûn 50.8%

 • d.Rhoddion neu fenthyciadau gan aelodau o'r teulu neu ffrindiau 2.5%

 • e.Benthyciad hirdymor yn debyg i forgais domestig 4.9%

 • f.Darperir arian gan fuddsoddwyr, a ystyrir yn aml yn risg uchel ac felly disgwylir elw mawr 12.4%

 • g.Y gallu i fynd y tu hwnt i falans y cyfrif fel arfer i derfyn diffiniedig ar gyfradd llog ragnodedig 21.5%

 • h.Dod o hyd i arian heb gytundeb ffurfiol 12%

 • i.Fel cytundeb hurbwrcasu domestig 3.1%

 • j.Mae oedi cyn talu anfonebau yn cynyddu'r arian parod sydd ar gael 1.8%

 • k.Rhan o'r cynllun cwmnïau bach 3.4%

Yr atebion cywir yw:
 • 1 = b
 • 2 = d
 • 3 = e
 • 4 = f
 • 5 = j
 • 6 = h
 • 7 = k
 • 8 = a
 • 9 = i
 • 10 = c
 • 11 = g

Roedd canran yr ymatebwyr a oedd yn ceisio cyllid drwy'r dewisiadau amgen hyn yn amrywio'n sylweddol fel y gwelwch o'r tabl. Mae busnesau bach ac ifanc yn fwy tebygol o feddwl yn y byrdymor, ond mae'r ymchwil hon yn awgrymu mai meddwl yn y tymor hwy yw'r gwahaniaeth a fydd yn golygu bod busnes yn goroesi. Fel y dyfynnwyd un arbenigwr: 'Mae fel dysgu sgïo, os cadwch eich llygaid ar y mynydd, byddwch yn cyrraedd y gwaelod yn ddiogel. Ond os edrychwch ar y bympiau ar hyd y ffordd, mae'n ddiwedd arnoch chi.'

Mae cwmnïau ifanc yn fwy tebygol o edrych ar ystod o opsiynau wrth godi arian. Mae benthyciadau banc a gorddrafftiau yn gyffredin o hyd, ond defnyddir grantiau a chyfalafwyr mentro hefyd. Mae nifer sylweddol o berchnogion busnes wedi buddsoddi'r arian eu hunain.

Canfu'r arolwg fod 31% o entrepreneuriaid yn ymgynghori â'u banc ar y dechrau ond, ar ôl dwy flynedd neu fwy o weithredu'r busnes, mae hyn yn gostwng i 27%. Efallai fod hyn yn datgelu problem ehangach: efallai na fydd busnesau bach yn defnyddio'r adnoddau mwyaf amlwg i'w helpu i dyfu mor effeithiol ag y gallent.

(Harding, 2009)