Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.1.1 Mathau o gyllid

Mae cwmnïau bach yn cael cyllid o amrywiaeth eang o ffynonellau gwahanol.

Tasg 30: Ffynonellau cyllid

Parwch bob ffynhonnell â'i disgrifiad a chanran y busnesau sy'n defnyddio pob ffynhonnell. Mae'r canrannau yn ymwneud ag ymatebwyr.

A gawsoch eich synnu faint o fusnesau sy'n cael arian o bob ffynhonnell wahanol?

Gan ddefnyddio'r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi'i rhifo â'r llythyren gywir.

 1. Ariannu asedau

 2. Teulu a ffrindiau

 3. Morgais busnes

 4. Cyfalaf menter

 5. Yn cynnwys ariannu

 6. Buddsoddwr anffurfiol

 7. Cyllid menter

 8. Grantiau

 9. Prydlesu neu hurbwrcasu

 10. Benthyciad

 11. Gorddrafft banc

 • a.Arian ar gael at ddibenion penodol, yn aml gyda gofynion allweddol 15.7%

 • b.Defnyddio gwerth yr asedau i ryddhau arian 1.9%

 • c.Swm cytûn dros gyfnod cytûn ar gyfradd llog gytûn 50.8%

 • d.Rhoddion neu fenthyciadau gan aelodau o'r teulu neu ffrindiau 2.5%

 • e.Benthyciad hirdymor yn debyg i forgais domestig 4.9%

 • f.Darperir arian gan fuddsoddwyr, a ystyrir yn aml yn risg uchel ac felly disgwylir elw mawr 12.4%

 • g.Y gallu i fynd y tu hwnt i falans y cyfrif fel arfer i derfyn diffiniedig ar gyfradd llog ragnodedig 21.5%

 • h.Dod o hyd i arian heb gytundeb ffurfiol 12%

 • i.Fel cytundeb hurbwrcasu domestig 3.1%

 • j.Mae oedi cyn talu anfonebau yn cynyddu'r arian parod sydd ar gael 1.8%

 • k.Rhan o'r cynllun cwmnïau bach 3.4%

Yr atebion cywir yw:
 • 1 = b
 • 2 = d
 • 3 = e
 • 4 = f
 • 5 = j
 • 6 = h
 • 7 = k
 • 8 = a
 • 9 = i
 • 10 = c
 • 11 = g

Roedd canran yr ymatebwyr a oedd yn ceisio cyllid drwy'r dewisiadau amgen hyn yn amrywio'n sylweddol fel y gwelwch o'r tabl. Mae busnesau bach ac ifanc yn fwy tebygol o feddwl yn y byrdymor, ond mae'r ymchwil hon yn awgrymu mai meddwl yn y tymor hwy yw'r gwahaniaeth a fydd yn golygu bod busnes yn goroesi. Fel y dyfynnwyd un arbenigwr: 'Mae fel dysgu sgïo, os cadwch eich llygaid ar y mynydd, byddwch yn cyrraedd y gwaelod yn ddiogel. Ond os edrychwch ar y bympiau ar hyd y ffordd, mae'n ddiwedd arnoch chi.'

Mae cwmnïau ifanc yn fwy tebygol o edrych ar ystod o opsiynau wrth godi arian. Mae benthyciadau banc a gorddrafftiau yn gyffredin o hyd, ond defnyddir grantiau a chyfalafwyr mentro hefyd. Mae nifer sylweddol o berchnogion busnes wedi buddsoddi'r arian eu hunain.

Canfu'r arolwg fod 31% o entrepreneuriaid yn ymgynghori â'u banc ar y dechrau ond, ar ôl dwy flynedd neu fwy o weithredu'r busnes, mae hyn yn gostwng i 27%. Efallai fod hyn yn datgelu problem ehangach: efallai na fydd busnesau bach yn defnyddio'r adnoddau mwyaf amlwg i'w helpu i dyfu mor effeithiol ag y gallent.

(Harding, 2009)