Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.2.1 Llif arian parod

Mae'n hanfodol llunio llifau arian parod rhagamcanol treigl a chyfrifon elw a cholled - yn ddelfrydol gan ddefnyddio amcangyfrifon i edrych ymlaen chwe mis o leiaf. Dyma'r mesuriadau ar gyfer rheoli - hebddynt ni fyddwch yn gwybod beth yw eich dyfodol, a bydd yn anodd iawn i chi wneud cynlluniau. Drwy ddeall eich cyfrifon llif arian parod a'ch cyfrifon elw a cholled, bydd gennych fantais gystadleuol oherwydd byddwch yn gallu cynllunio i fanteisio i'r eithaf ar yr arian parod sydd ar gael a chreu elw er mwyn darparu ar gyfer ehangu yn y dyfodol a gwerthu gostyngiadau mewn prisiau.

Rydym yn mynd i edrych ar gyfrif llif arian parod a chyfrif elw a cholled er mwyn deall eu pwysigrwydd. Nid yw'r termau a ddefnyddir yn rhai cyfrifyddu, a thybir y bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn defnyddio cyfrifydd i lunio'r fantolen a'r cyfrifon blynyddol. Mae'r ffocws yma ar ddysgu sut i ddefnyddio llif arian parod ac elw a cholled fel dulliau rheoli - nid ar ddatblygu sgiliau rhywun sy'n cadw cyfrifon neu gyfrifydd.

Byddwn yn trafod sut i lunio tablau llif arian parod ac elw a cholled gan gyfeirio at astudiaeth achos yn seiliedig ar y cwmni ffuglennol Catterline. Byddwn hefyd yn ystyried pa mor werthfawr yw'r wybodaeth yn y tablau hyn i wneud penderfyniadau busnes effeithiol a sut y mae'n ffordd o fonitro iechyd eich menter newydd. Y cam cyntaf y bu'n rhaid i Hannah, rheolwr gyfarwyddwr Catterline, ei gymryd er mwyn bodloni ei rheolwr banc oedd llunio taenlen syml er mwyn gweld i ble yr aiff yr arian (cynhyrchwyd ym mis Mawrth ym Mlwyddyn 1).

Astudiaeth achos: Cefndir Catterline

Mae Catterline yn gwmni bach uwch-dechnoleg newydd ei sefydlu sy'n cyflogi pum person. Mae Catterline yn cynhyrchu synhwyrydd ar gyfer tanciau storio olew sy'n canfod achosion peryglus o nwy sydd wedi crynhoi mewn tanciau gwag neu bron yn wag. Er mwyn gweithgynhyrchu synwyryddion mae'n prynu bwrdd cylched a gynhyrchir yn unol â'i ddyluniad yn Tsieina a bwrdd trosglwyddydd radio a weithgynhyrchir yn unol â'i ddyluniad yn Ne Korea. Mae Catterline yn gosod y ddwy gydran hyn mewn bocs wedi'i selio gyda synhwyrydd gosodedig ynddo a gynhyrchir yn y Swistir, gan wifro’r holl gydrannau a rhaglennu'r sglodyn ar un o'r byrddau i union ofynion y cwmni olew a fydd yn prynu'r synwyryddion.

Hannah yw sylfaenydd y cwmni, y rheolwr gyfarwyddwr a dylunydd y synhwyrydd. Austin yw'r cyfarwyddwr gwerthu, ac mae wedi gweithio fel arbenigwr diogelwch i gwmni olew mawr. Ceir tri cyfosodwr lled-fedrus ac mae Hannah yn gwneud y gwaith rhaglennu terfynol. Mae Hannah wedi gweithio allan y costau am y 18 mis cyntaf. Mae Austin wedi cytuno ar gyflog o £4,000 y mis am y chwe mis cyntaf ac yna £4,000 ynghyd â phump y cant o'r gwerthiannau pan fydd y cwsmer yn talu am y nwyddau. Telir y costau meddiannaeth, sy'n cwmpasu trethi, rhent a thrydan, bob mis i'r landlord.

Ni fydd unrhyw werthiannau (na chyfosodwyr) am y pum mis cyntaf tra bod Austin yn cwblhau archebion ar gyfer eu hanfon ym mis Awst. Caiff yr archeb ei gosod ym mis Mawrth a bydd yn cymryd tri mis i weithgynhyrchu'r nwyddau. Gwnaethant archebu byrddau a bocsys ym mis Ionawr i ddosbarthu ym mis Mehefin er mwyn bodloni'r galw disgwyliedig. Pan symudwyd i'r safle ym mis Ionawr, roedd angen £20,000 arnynt o ran offer ac adnoddau. Rhaid i Hannah dalu am gydrannau ym mis Mai cyn iddynt gael eu hanfon. Bydd cwsmeriaid a gaiff nwyddau ym mis Awst yn talu amdanynt ym mis Medi; Tri deg diwrnod yw telerau Catterline.

Mae ymchwiliad rhagarweiniol gan Hannah ac Austin wedi sicrhau eu harcheb gyntaf. Byddent yn disgwyl gweld archeb debyg ym mis Tachwedd ym Mlwyddyn 1 i anfon y nwyddau fis yn ddiweddarach ac unwaith eto ym mis Mawrth a mis Ebrill ym Mlwyddyn 2 i'w hanfon fis yn ddiweddarach. Mae Hannah wedi buddsoddi £30,000 o'i harian ei hun yn y fenter gychwynnol, ac mae Austin wedi buddsoddi £20,000. Maent wedi cytuno ar derfyn benthyca o £150,000 gyda'r banc wedi ei warantu ar dŷ Hannah. Mae'r banc am weld cyfrifon elw a cholled a llifau arian parod am y 15 mis nesaf. Mae'r adran wedi'i lliwio yn nhaenlen llif arian parod [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   Catterline a ddarparwyd fel ffeil Excel yn dangos ffigurau hanesyddol, ac mae'r adran heb ei lliwio yn dangos ffigurau rhagamcanol.

Mae tabl llif arian parod Hannah yn anghyflawn o hyd oherwydd mae'n rhaid iddi gyfrifo'r balans arian parod cronnol hollbwysig namyn ei holl gostau sefydlog a newidiol. Mae tabl llif arian parod Catterline eisoes yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth ac yn rhoi rhyw awgrym o ba mor amrywiol y mae'r gweithgarwch busnes yn debygol o fod. Fodd bynnag, yr elw a wneir yw'r wybodaeth wirioneddol werthfawr, ac mae'n anghyflawn ar hyn o bryd.

Tasg 33: Rhagamcanu llif arian parod (dros 18 mis)

  1. Gorffennwch daenlen llif arian parod Catterline, sy'n amcanestyniad llif arian parod yn y bôn sy'n ystyried effeithiau gwerthiannau credyd.
  2. Rhestrwch y casgliadau y gallwch ddod iddynt.
  3. Cwblhewch eich amcanestyniad llif arian parod 18 mis eich hun.
  4. Rhestrwch y meysydd o bryder posibl.

Gadael sylw

Y darn pwysig cyntaf o wybodaeth sy'n dod i'r amlwg o'r data yn y tablau yw bod Hannah yn ystod misoedd Gorffennaf, Awst, Tachwedd a Rhagfyr ym Mlwyddyn 1 wedi bod yn beryglus o agos at ei therfyn benthyca banc. Pe bai rhywbeth yn mynd o'i le ar yr arian sy'n dod i mewn, gallai hi fod mewn trafferth. Ym misoedd Chwefror, Mawrth ac Ebrill ym Mlwyddyn 2 mae wedi mynd dros y terfyn yn sylweddol. Bydd angen iddi fonitro'r llif arian parod yn ofalus.

Yr ail bwynt pwysig sy'n dod i'r amlwg yw, cyn cwblhau ei chyfrif elw a cholled cyntaf, ei bod yn ymddangos bod ei llif arian parod yn dangos £50,150 ar y diwedd, sydd bron yn hafal i'r arian cychwynnol a fuddsoddwyd. Nid yw wedi cynhyrchu unrhyw arian parod ar hyn yn ôl pob tebyg erbyn diwedd y cyfnod. Mae'n ansicr iawn a yw wedi gwneud elw cyffredinol hyd at fis Mehefin ym Mlwyddyn 2. Bydd hi hefyd yn gorfod monitro ei rhagolygon o ran elw ac addasu ei gweithrediad er mwyn sicrhau elw - neu fel arall ni fydd y banc yn hapus.