Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.3 Offer rheoli ariannol

Rydym wedi edrych ar y gwaith o lunio a diwygio'r cyfrifon llif arian parod ac elw a cholled. Mae'r rhain yn fwy pwerus nag y maent yn ymddangos ar yr olwg gyntaf. Gallant ddarparu:

  • Rhagolwg terfyn credyd banc: mae'r llif arian parod yn galluogi'r terfyn credyd banc tebygol i gael ei gyfrifo. Mae hyn yn ein galluogi i ragweld lle mae gennym broblemau, a gweithiwch ateb allan.
  • Elw: ni fyddwn yn goroesi os na wnawn elw. Mae'r elw a cholled yn ein galluogi i brofi ein model busnes ar gyfer proffidioldeb - ac addasu.
  • Rhagolwg o'r gyllideb: cyllideb, mewn gwirionedd, yw'r ffigurau a roddwn yn y ddwy daenlen ar gyfer y misoedd i ddod. Mae'r taenlenni yn ein galluogi i fod yn hyblyg gyda'r cyllidebau hyn a gofyn cwestiynau 'beth os'. Byddwn hefyd yn gallu nodi amrywiannau yn y gyllideb.
  • Cyfrifo risg: mae gallu 'beth os' taenlenni yn ein galluogi i ystyried y risgiau mwyaf a gweld pa effaith y gallent ei chael. Yn achos Catterline, un risg fyddai amrywiadau mewn arian cyfred. Gallai'r banc awgrymu i Hannah ei fod yn ddoeth ystyried y risg y bydd ein harian cyfred yn dibrisio 10 y cant. Byddai'r daenlen yn galluogi Hannah i weld beth fyddai pris cynyddol y cydrannau yn ei olygu i'r llif arian parod a'r elw.
  • Buddsoddi: mae'r taenlenni yn ein galluogi i nodi anghenion buddsoddi yn y dyfodol a bylchau posibl mewn cyllid. Gallai Catterline elwa at fuddsoddiad o £100,000, ond bydd y cyfrif elw a cholled yn dangos pa elw y gellid ei gynhyrchu pe bai'r buddsoddiad yn lleihau terfyn credyd y banc. Byddai'r taenlenni hefyd yn dangos i ddarpar fuddsoddwyr sut yr oedd disgwyl i'r cwmni berfformio yn y dyfodol. Mae rhai sefydliadau yn cynhyrchu rhagolygon llif arian parod ac elw a cholled am dair blynedd er mwyn gwneud hyn:

Tasg 37: Offer rheoli ariannol

Ystyriwch effeithiau'r newidiadau hyn. Gwnewch yr addasiadau ar eich copi o daenlen llif arian parod Catterlinea ddefnyddiwyd yn Tasg 33 a Thasg 34.

  1. Beth os yw'r cydrannau yn costio 10 y cant yn fwy?
  2. Beth pe bai buddsoddwr yn cynyddu cyfalaf £100,000 ym mis Ionawr ym Mlwyddyn 2?

Dylai hefyd fod yn glir o'r dadansoddiad uchod y gall y llinellau credyd y gall busnes sydd newydd ei sefydlu eu cyd-drafod (fel arfer â'i fanc) effeithio'n gryf ar hyblygrwydd y busnes. Ar y cyfan, mae banciau o gymorth mawr os cânt eu hysbysu ymlaen llaw am broblem o ran llif arian parod lle mae angen ystyried lefelau terfyn credyd. Gwelant y rhagrybudd hwn fel arwydd bod gan y rheolwyr y rheolaethau priodol ar waith. Ar y llaw arall, nid yw sefydliad sy'n canfod ei fod newydd fynd y tu hwnt i'w derfyn credyd cytûn yn creu argraff fawr arnynt.

Bydd y llif arian parod ar gyfer y 18 mis nesaf - a gaiff ei ddiweddaru bob mis - yn rhoi rhagrybudd i Hannah o unrhyw broblemau llif arian parod ac yn ei galluogi i ddelio â'r broblem neu gysylltu â'r banc i drafod trefniadau credyd.

Mae cwestiynau 'beth os' yn hanfodol er mwyn lleihau risgiau ar y cychwyn. Wrth lunio cynllun busnes mae'n anodd iawn rhagweld yr holl newidiadau a allai ddigwydd yn yr amgylchedd allanol, yn enwedig newidiadau yng ngwerthiannau eich cynnyrch neu wasanaeth. Bydd defnyddio taenlen i weld canlyniadau newidiadau posibl yn eich galluogi i leihau risg a chael cynllun wrth gefn os bydd gostyngiad neu gynnydd sydyn mewn gwerthiannau.