Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.3 Offer rheoli ariannol

Rydym wedi edrych ar y gwaith o lunio a diwygio'r cyfrifon llif arian parod ac elw a cholled. Mae'r rhain yn fwy pwerus nag y maent yn ymddangos ar yr olwg gyntaf. Gallant ddarparu:

  • Rhagolwg terfyn credyd banc: mae'r llif arian parod yn galluogi'r terfyn credyd banc tebygol i gael ei gyfrifo. Mae hyn yn ein galluogi i ragweld lle mae gennym broblemau, a gweithiwch ateb allan.
  • Elw: ni fyddwn yn goroesi os na wnawn elw. Mae'r elw a cholled yn ein galluogi i brofi ein model busnes ar gyfer proffidioldeb - ac addasu.
  • Rhagolwg o'r gyllideb: cyllideb, mewn gwirionedd, yw'r ffigurau a roddwn yn y ddwy daenlen ar gyfer y misoedd i ddod. Mae'r taenlenni yn ein galluogi i fod yn hyblyg gyda'r cyllidebau hyn a gofyn cwestiynau 'beth os'. Byddwn hefyd yn gallu nodi amrywiannau yn y gyllideb.
  • Cyfrifo risg: mae gallu 'beth os' taenlenni yn ein galluogi i ystyried y risgiau mwyaf a gweld pa effaith y gallent ei chael. Yn achos Catterline, un risg fyddai amrywiadau mewn arian cyfred. Gallai'r banc awgrymu i Hannah ei fod yn ddoeth ystyried y risg y bydd ein harian cyfred yn dibrisio 10 y cant. Byddai'r daenlen yn galluogi Hannah i weld beth fyddai pris cynyddol y cydrannau yn ei olygu i'r llif arian parod a'r elw.
  • Buddsoddi: mae'r taenlenni yn ein galluogi i nodi anghenion buddsoddi yn y dyfodol a bylchau posibl mewn cyllid. Gallai Catterline elwa at fuddsoddiad o £100,000, ond bydd y cyfrif elw a cholled yn dangos pa elw y gellid ei gynhyrchu pe bai'r buddsoddiad yn lleihau terfyn credyd y banc. Byddai'r taenlenni hefyd yn dangos i ddarpar fuddsoddwyr sut yr oedd disgwyl i'r cwmni berfformio yn y dyfodol. Mae rhai sefydliadau yn cynhyrchu rhagolygon llif arian parod ac elw a cholled am dair blynedd er mwyn gwneud hyn:

Tasg 37: Offer rheoli ariannol

Ystyriwch effeithiau'r newidiadau hyn. Gwnewch yr addasiadau ar eich copi o daenlen llif arian parod Catterlinea ddefnyddiwyd yn Tasg 33 a Thasg 34.

  1. Beth os yw'r cydrannau yn costio 10 y cant yn fwy?
  2. Beth pe bai buddsoddwr yn cynyddu cyfalaf £100,000 ym mis Ionawr ym Mlwyddyn 2?

Dylai hefyd fod yn glir o'r dadansoddiad uchod y gall y llinellau credyd y gall busnes sydd newydd ei sefydlu eu cyd-drafod (fel arfer â'i fanc) effeithio'n gryf ar hyblygrwydd y busnes. Ar y cyfan, mae banciau o gymorth mawr os cânt eu hysbysu ymlaen llaw am broblem o ran llif arian parod lle mae angen ystyried lefelau terfyn credyd. Gwelant y rhagrybudd hwn fel arwydd bod gan y rheolwyr y rheolaethau priodol ar waith. Ar y llaw arall, nid yw sefydliad sy'n canfod ei fod newydd fynd y tu hwnt i'w derfyn credyd cytûn yn creu argraff fawr arnynt.

Bydd y llif arian parod ar gyfer y 18 mis nesaf - a gaiff ei ddiweddaru bob mis - yn rhoi rhagrybudd i Hannah o unrhyw broblemau llif arian parod ac yn ei galluogi i ddelio â'r broblem neu gysylltu â'r banc i drafod trefniadau credyd.

Mae cwestiynau 'beth os' yn hanfodol er mwyn lleihau risgiau ar y cychwyn. Wrth lunio cynllun busnes mae'n anodd iawn rhagweld yr holl newidiadau a allai ddigwydd yn yr amgylchedd allanol, yn enwedig newidiadau yng ngwerthiannau eich cynnyrch neu wasanaeth. Bydd defnyddio taenlen i weld canlyniadau newidiadau posibl yn eich galluogi i leihau risg a chael cynllun wrth gefn os bydd gostyngiad neu gynnydd sydyn mewn gwerthiannau.