Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

5.3.2 Cyfrifo risg

Prin iawn yw'r gweithrediadau lle nad oes unrhyw risg o gwbl! Er mwyn bod yn llwyddiannus, rhaid i sefydliad asesu risgiau yn y dyfodol a naill ai paratoi ar eu cyfer neu weithio allan sut i'w hosgoi. Ar ôl eu nodi, gall effaith ariannol risg gael ei fesur drwy ddefnyddio cyfrifiad 'beth os'. Yn Nhasg 37, gwnaethoch gyfrifo'r hyn a fyddai'n digwydd pe bai arian cyfred yn dibrisio, gan achosi i gydrannau gostio 10 y cant yn fwy. Mae hyn wedi mesur y risg o ddibrisiant mewn arian cyfred. Gall Hannah edrych yn awr ar y gost hon a gweithio allan a ddylai brynu arian cyfred er mwyn diogelu costau ei chydrannau. Bydd y banc yn ei helpu gyda'r cyfrifiad, ac yn dyfynnu cost yr arian cyfred.

Tasg 39: Cyfrifo risg

  1. Faint o risgiau y mae Hannah yn eu hwynebu? Rhestrwch gymaint ag a gallwch.
  2. Nodwch y rhai sy'n debyg i'r rhai y teimlwch y gallech eu hwynebu.

Sylw

Efallai eich bod wedi meddwl am:

  • dibrisiant mewn arian cyfred/amrywiadau mewn cyfraddau
  • cynnydd yng nghostau cludiant
  • cynnydd yng nghostau trydan
  • dirywiad yn y diwydiant olew sy'n arwain at lai o archebion
  • cynnydd mewn cyflogau cenedlaethol.

Mae llawer mwy siŵr o fod. Gellir amcangyfrif y rhain a gwneud cyfrifiad 'beth os' i weithio allan yr effaith. Pan fydd yr effaith yn hysbys, gellir asesu tebygolrwydd y risg a phenderfynu ar y camau i'w cymryd.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored