Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

5.4 Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

  • edrych ar yr heriau ariannol allweddol sy'n wynebu entrepreneuriaid heddiw
  • archwilio'r ffyrdd gwahanol niferus o godi arian ac wedi ystyried y rhai mwyaf priodol ar gyfer eich busnes
  • deall y gwahaniaeth ym mhob un o'r datganiadau ariannol allweddol sy'n ofynnol gan unrhyw fusnes, y datganiad llif arian parod, y cyfrif elw a cholled, y fantolen a datganiadau'r gyllideb
  • edrych ar ddadansoddiad o fantoli'r gyllideb yn seiliedig ar gostau sefydlog ac amrywiol
  • gweld sut y gall y datganiadau hyn helpu i reoli risg busnes.

Nawr agorwch yr AGCB (neu'r templed [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) a myfyriwch ar y gweithgareddau a gwblhawyd yn yr adran hon. Adolygwch ganlyniad pob gweithgaredd ac atebwch y cwestiynau yn Adran 4 o'r AGCB. Er y bydd y gweithgareddau hyn yn cymryd peth amser i chi eu cwblhau, maent yn hanfodol wrth gynllunio blwyddyn gyntaf eich busnes. Bydd angen y wybodaeth hon a llawer mwy siŵr o fod ar fanc neu unrhyw ffynhonnell ffurfiol o arian ar gyfer eich busnes.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored