Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.6 Empathi

Beth yw empathi? Mae nifer ohonom yn meddwl am empathi fel emosiwn sy’n gwneud i ni deimlo’n dda, neu’n ei gysylltu â bod yn garedig ac yn emosiynol sensitif. Yn ôl Krznaric, mae’n ymwneud â’r gallu i gamu’n ddychmygol i esgidiau rhywun arall, deall eu teimladau a’u persbectifau a defnyddio hynny i arwain eich gweithrediadau. Mae’n wahanol iawn i gydymdeimlo, fel y gwelwch yn hwyrach ymlaen yn yr adran hon.

Gweithgaredd 10 Beth mae empathi yn ei olygu i chi?

Cyn mynd ymlaen i’r rhan hon o’r cwrs, nodwch beth yw diffiniad empathi a sut beth ydyw yn eich barn chi.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Nawr, gwyliwch yr animeiddiad byr hwn gan Brené Brown, ar gyfer ei phersbectif hi o empathi: Brené Brown on empathy [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Deall empathi

Meddyliwch am rai o’r actorion sy’n ymarfer y math hwn o actio method. Drwy’r dull hwnnw maent wedi cymryd amser i ddeall sut fyddai eu cymeriad yn teimlo, beth fyddant yn ei glywed a’i weld a defnyddio hynny i ‘fod’ y cymeriad hwnnw. Mae enghreifftiau enwog yn cynnwys Adrien Brody yn y ffilm The Pianist a Jim Carrey yn Man on the Moon.

Mae Patricia Moore yn enghraifft o rywun a ddatblygodd empathi yn y gweithle i ddatblygu cynnyrch arloesol newydd. Hi oedd yr unig ddylunydd benywaidd o blith 350 o ddynion yn ei sefydliad. Gofynnodd gwestiwn syml yn ystod sesiwn ddylunio ar gyfer oergell newydd: ‘allwn ni ddylunio’r drws fel y byddai rhywun sydd ag arthritis yn ei chael hi’n rhwydd ei agor?’. Dywedodd cydweithiwr wrthi ‘dydyn ni ddim yn dylunio ar gyfer y bobl hynny’. Ysgogodd hynny hi i gynnal arbrawf radical mewn perthynas ag empathi (Krznaric, 2015, t. xi): gwisgodd fel dynes 85 oed. Dywedodd nad oedd hi eisiau bod yn actores yn cymryd arni ei bod yn ddynes hŷn, felly defnyddiodd golur theatrig, dillad a ffon gerdded, gan weddnewid ei hun yn ddynes hŷn. Daliodd ati gyda’r persona hwn rhwng 1979 a 1982 a rhoddodd ei phrofiad ddealltwriaeth uniongyrchol iddi o ba mor anodd oedd hi i gerdded i fyny grisiau serth, defnyddio pethau agor tun ac agor oergelloedd, etc. Sylweddolodd fod bwlch yn y farchnad, ac aeth ati i arwain y byd dylunio cynnyrch i gyfeiriad newydd. Yn seiliedig ar ei dealltwriaeth a’i phrofiadau, creodd gynhyrchion a oedd yn addas i’r henoed a’r rheini sy’n dioddef o arthritis eu defnyddio.

Ymestyn eich potensial empathetig

Er mwyn creu arferiad o fod yn empathetig, awgryma Krznaric (2015, t. xiv) y chwe arferiad canlynol y mae pobl empathetig yn meddu arnynt:

  1. Trowch eich ymennydd empathetig ymlaen – Deall bod empathi yn rhan ganolog o natur ddynol ac y gall barhau i ddatblygu a thyfu.
  2. Gwnewch y naid ddychmygol – Gwnewch ymdrech ymwybodol i gamu i esgidiau rhywun arall, waeth pwy yw hwnnw, boed yn gyfaill neu’n elyn. Cydnabyddwch eu dynoliaeth, eu hunigoliaeth a’u persbectifau.
  3. Ceisiwch anturiaethau arbrofol – Archwiliwch fywydau a diwylliannau nad ydynt yr un fath â’ch rhai chi, boed hyn drwy drochi’n uniongyrchol neu fapio taith empathetig.
  4. Ymarferwch y grefft o sgwrsio – Byddwch yn chwilfrydig, byddwch yn holgar, byddwch fel plentyn eto yn gofyn cwestiynau a gwrandewch a chysylltwch. Peidiwch ag arholi, dim ond holi gyda diddordeb.
  5. Teithiwch yn eich cadair – Nid yw’n bosibl bob amser i chi fynd i’r lle i ddatblygu empathi, ond gallwch roi eich hun ym meddwl rhywun arall gyda chelf, llenyddiaeth, ffilm a rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein.
  6. Ysbrydolwch chwyldro – Dechreuwch ysgogi empathi a’i ddefnyddio i gyflawni newid cymdeithasol ac ymestyn eich sgiliau empathi i wneud y mwyaf o’r byd naturiol o’ch cwmpas.

Nid yw empathi yn fedr rhwydd ei ymarfer yn y gwaith, ac yn ôl Empathy Study gan Business Solvers 2021,mae 70% o Brif Swyddogion Gweithredol yn teimlo eu bod wedi’i chael hi’n anodd ei arddangos yn y gwaith yn gyson. Wedi dweud hynny, mae empathi yn dod yn fwyfwy o flaenoriaeth yn y gweithlu, yn enwedig ymhlith ‘Cenhedlaeth Z’ y gweithlu (y rheini a gafodd eu geni yn yr 1990au hwyr a’r 2000au cynnar), y mae 90% ohonynt yn dweud eu bod yn fwy tebygol o aros yn eu swyddi os yw eu cyflogwr yn empathetig.

Empathi vs cydymdeimlo

Mae empathi yn wahanol iawn i gydymdeimlo, sy’n ymwneud yn fwy â theimlo tosturi tuag at rywun arall (Krznaric, 2015, t. x). Nid yw pitïo rhywun yn golygu eich bod yn ceisio teimlo gydag ef a deall ei emosiynau neu ei safbwynt, fel y dangosir yn yr animeiddiad byr hwn: How empathy works – and sympathy can’t.

Mae’r tabl isod (addaswyd o Waters, 2022) yn crynhoi’r gwahaniaethau rhwng empathi a chydymdeimlo.

Empathi yw: Cydymdeimlo yw:
teimlo beth mae rhywun arall yn ei deimlo meddwl am deimladau rhywun arall, e.e. pan ydych yn teimlo tosturi drosto
gwrando’n weithredol ar yr hyn sydd ganddo i’w ddweud rhoi cyngor heb i’r unigolyn ofyn amdano mewn sgwrs
ymatal rhag beirniadu beirniadu
bod yn ymwybodol o awgrymiadau bach ac ysgogiadau nad ydynt ar lafar sylwi ar y mater ar yr arwyneb yn unig
darganfod persbectif yr unigolyn arall deall o’ch persbectif eich hun yn unig
cydnabod teimladau pawb anwybyddu neu atal eich emosiynau

Pam mae empathi yn bwysig?

A ydych erioed wedi dechrau gwrando ar rywun yn dweud wrthych sut maent yn teimlo ac yna wedi dechrau cynnig awgrymiadau na ofynnwyd amdanynt ynghylch yr hyn y dylai’r unigolyn ei wneud yn eich barn chi? Gwyliwch y fideo canlynol, sy’n dangos y canlyniadau ac ymatebion a geir wrth geisio ‘trwsio’ eich partner, yn hytrach na bod yn empathetig gydag ef.

It’s not about the nail

Dyma’r risg wrth beidio ag adeiladu empathi – rydym yn trio trwsio a ‘datrys’ pethau.

Gall meddu ar empathi eich helpu chi i wella cyfathrebu, magu perthnasoedd pwysig ac mae wedi’i brofi i leihau gwahaniaethu ac ymddygiad anfoesegol.

Empathi wrth arwain timau hybrid

Pan oedd cyfyngiadau pandemig COVID-19 ar eu llymaf, roedd gwybod bod pobl eraill o gwmpas y byd yn wynebu heriau tebyg yn ein huno ac yn cynyddu ein lefelau o empathi. Ers i’r cyfyngiadau lacio, rydym wedi gorfod addasu i weithio hybrid a cheisio â throsglwyddo’n ddi-dor rhwng gwaith wyneb yn wyneb a gwaith rhithiol. Arferem gydweithio o gwmpas byrddau gwyn mewn swyddfa ac erbyn hyn rydym yn defnyddio adnoddau digidol ar-lein. Mae’r disgwyliadau yn dal i fod yr un fath, er bod y dull o wneud y gwaith wedi newid. Felly, beth allwch chi ei wneud fel arweinydd i ddatblygu a magu empathi gyda’ch timau, hyd yn oed os nad ydych yn eu gweld mewn swyddfa mwyach?

Gweithgaredd 11 Cysylltu â’ch tîm i fagu empathi

Yn gyntaf, gwyliwch y fideo lle mae Natasha Davies, Arweinydd Polisi ac Ymchwil Chwarae Teg, yn trafod sut all arweinwyr fod yn fwy empathig ar gyfer ffyrdd hybrid o weithio..

Download this video clip.Video player: hyb_2_2022_sept106_empathic_approach_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Yna, darllenwch yr erthygl ganlynol am ychydig o awgrymiadau ymarferol ar arweinyddiaeth empathetig: Leadership: How to show empathy to hybrid work teams.

Ysgrifennwch nodiadau ar yr hyn yr ydych yn ei ganfod a pha gwestiynau y gallech eu gofyn wrth gysylltu â’ch tîm i fagu empathi. Mae’n fedr sydd angen ei ymarfer, a gall gweithio o bell greu rhwystrau efallai na fyddwch wedi meddwl amdanynt ond eich bod wedi meddwl pa mor gynhyrchiol ydynt yn hytrach na chael eu mesur gan welededd ar-lein.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).