Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

2.2 Nodi sgiliau a rhinweddau personol

Mae sawl ffordd o wneud hyn:

Myfyriol

Mae'n gyfle ardderchog i fyfyrio amdanoch chi'ch hun ac i ofyn i eraill, eich ffrindiau, teulu neu gydweithwyr yn union beth y maent hwy'n ei feddwl hefyd. Byddwch yn realistig am eich cryfderau a'ch gwendidau. Gofynnwch iddynt fod yn onest; gall gwendidau fod yr un mor bwysig â chryfderau yn hyn o beth!

Edrychwch ar adran 'Know yourself' gwefan Gwasanaeth Cyngor Gyrfaoedd y Brifysgol Agored, sy'n ymdrin â chryfderau a sgiliau personol.

Gweithgaredd 2

Defnyddiwch Daflen waith 1 fel adnodd i awgrymu syniadau, ac i gofnodi eich casgliadau.

Taflen waith 1

Edrychwch ar y ddogfen81.9KB PDF document

Ymarferol

Efallai yr hoffech ymweld â gwefannau fel Do-it neu wefannau unrhyw un o'r prif elusennau hefyd. Maent yn disgrifio'r rhinweddau personol sydd eu hangen ar gyfer unrhyw un o'u swyddi gwag e.e. peidio â barnu, amynedd, hyblygrwydd. Edrychwch i weld p'un a ydych yn addas. Bydd y gwefannau hyn hefyd yn nodi a oes angen unrhyw sgiliau penodol ar gyfer swydd, megis TG, gyrru ac ati ac yn rhoi syniad am ystyriaethau ymarferol, megis ymrwymiad amser.

Gweithgaredd 3

Defnyddiwch Daflen waith 2 fel adnodd i asesu sut y gallai materion fel symudedd, argaeledd amser, lleoliad ac ati ddylanwadu ar eich gwaith gwirfoddol. Awgrymir rhai atebion ar gyfer unrhyw broblemau posibl, e.e. gwirfoddoli rhithwir i'r rheini sydd ond yn gallu cynnig slotiau amser afreolaidd neu'r rheini â diffyg symudedd.

Taflen waith 2

Edrychwch ar y ddogfen61.6KB PDF document
CYM-VOL_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored