Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.3 Lleihau eich allyriadau carbon

It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred.

(IPCC, 2021)

Mae’r dyfyniad uchod o adroddiad y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd / Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yn amlygu effaith gweithgareddau pobl ar newid hinsawdd, ac mae llawer yn ystyried ein bod yn wynebu argyfwng hinsawdd. Mae’r angen i ddechrau lliniaru effaith ein gweithgareddau a’n hymddygiad yn awr yn hanfodol. Fel yr ydych wedi gweld yn yr adrannau blaenorol mae datblygu nodau byd-eang, deddfwriaeth genedlaethol a gosod targedau yn rhoi fframwaith i yrru newid.

Yn y casgliad hwn rydym wedi dechrau eich cyflwyno i feddwl am gynaliadwyedd, mae adnoddau pellach ar gael yn Hwb Cynaliadwyedd y Brifysgol Agored [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ar OpenLearn.

Er y gallech fod yn gyfarwydd â llawer o’r termau a chysyniadau allweddol sy’n ymwneud â newid hinsawdd, yn yr adran hon rydym yn rhoi trosolwg o rai o’r termau a ddefnyddir yn aml. Efallai y byddwch hefyd am nodi geirfa Adroddiad Arbennig yr IPCC: Cynhesu byd-eang o 1.5 ºC, sy’n rhoi rhestr lawn o ddiffiniadau.

Newid hinsawdd

Mae Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn diffinio newid hinsawdd fel:

‘Climate change’ means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.

Sero net

Sero net yw llwyddo i gael cydbwysedd rhwng y carbon sy’n cael ei allyrru i’r atmosffer a’r hyn sy’n cael ei dynnu o’r atmosffer.

Yn y fideo yma mae Stephen Peake, Athro Newid Hinsawdd ac Ynni yn y Brifysgol Agored, yn rhoi trosolwg o sero net.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sep104_explaining_what_netzero_is_stephen_peak.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Cynhesu byd-eang

Cynhesu byd-eang yw’r cynnydd tymor hir yn nhymheredd arwyneb y Ddaear oherwydd gweithgareddau pobl, sy’n cynyddu nwyon tŷ gwydr sydd â’r potensial i gynhesu a newid ein hinsawdd fyd-eang.

Yn y fideo mae Stephen Peake, yn rhoi trosolwg o gynhesu byd-eang.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sep105_what_is_global_warming_stephen_peake.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Allyriadau nwyon tŷ gwydr

Mae’r Protocol Nwyon Tŷ Gwydr yn fframwaith byd-eang i fesur a rheoli allyriadau nwyon tŷ gwydr i alluogi safonau cyfrifo ac adrodd corfforaethol ar gyfer allyriadau nwyon tŷ gwydr oddi wrth sefydliadau.

Rhoddir yr allyriadau nwyon tŷ gwydr mewn grwpiau a elwir yn ‘gwmpas’ a ddangosir yn y tabl a’r ffigwr isod. Mae Cwmpas 1 a 2 yn gofyn am roi adroddiadau gorfodol gan sefydliadau. Gall fod yn heriol pennu allyriadau Cwmpas 3, ond maent yn gyfrifol am tua 80% o allyriadau sefydliadau.

Tabl 3:

Cwmpas 1

Allyriadau uniongyrchol

Cwmpas 2

Allyriadau anuniongyrchol

Cwmpas 3

Yr holl allyriadau anuniongyrchol eraill

O ffynonellau sy’n cael eu rheoli neu yn eiddo i sefydliad. O brynu trydan, ager, gwres neu oeri. Allyriadau sy’n cael eu creu gan gadwyn gyflenwi a gwerth sefydliad.

Hylosgiad tanwydd

Cerbydau cwmni

Cyfleusterau cwmni

15 categori

 • nwyddau a gwasanaethau a brynwyd
 • nwyddau cyfalaf
 • gweithgareddau yn gysylltiedig â thanwydd ac ynni
 • trafnidiaeth a dosbarthu
 • gwastraff a gynhyrchwyd mewn gweithrediadau
 • teithio busnes
 • cymudo gweithwyr
 • asedau ar brydles
 • prosesu cynnyrch a werthwyd
 • defnyddio cynnyrch a werthwyd
 • triniaeth diwedd oes cynnyrch a werthwyd
 • rhyddfreiniau
 • buddsoddiadau

Troednodyn  

Ar sail gwybodaeth o wefan y Protocol Nwyon Tŷ Gwydr
Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 11: Diagram o gwmpasau ac allyriadau ar draws y gadwyn werth

Yn y fideo mae Scott Stonham, Dadansoddwr Technoleg Gynaliadwy Annibynnol ac awdur adroddiad ‘Exploring digital carbon footprints’ Jisc, yn esbonio’r Protocol Nwyon Tŷ Gwydr.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sep106_ghg_protocol.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ôl troed carbon

Mae ôl troed carbon yn ddull o fesur y nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir yn uniongyrchol neu anuniongyrchol gan weithgareddau unigolyn, sefydliadau a chymuned, a’r gweithgareddau i gynhyrchu cynnyrch.

Yn y fideo mae Stephen Peake yn esbonio beth yw ôl troed carbon.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sep107_what_is_a_carbon_footprint_stephen_peake.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Os ydych yn dymuno deall rhagor am eich ôl troed carbon eich hun, gallwch ddefnyddio Cyfrifiannell Carbon y Brifysgol Agored ar OpenLearn.

Yr economi gylchol

Fframwaith i daclo heriau byd-eang gan gynnwys newid hinsawdd yw’r economi gylchol sy’n seiliedig ar dair egwyddor:

 • Diddymu gwastraff a llygredd
 • Cylchredeg cynhyrchion a deunyddiau
 • Adfywio natur

Yn y fideo mae Dr Alice Moncaster, Uwch Ddarlithydd mewn Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy yn y Brifysgol Agored, yn rhoi trosolwg o’r economi gylchol.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sep108_circular_economy_alice_moncaster.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae ffocws cynyddol ar yr economi gylchol, maes y gallech fod yn dymuno dod yn ôl ato i’w archwilio ymhellach. Mae’r rhan Mwy nag ailgylchu ar wefan Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys ei strategaeth i wneud yr economi gylchol yng Nghymru yn ffaith, a’r asesiad llesiant, yn rhoi cipolwg ar yr hyn y mae angen i sefydliadau ei ystyried i ddatblygu ffyrdd mwy cynaliadwy o leihau gwastraff a gwarchod adnoddau.