Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.1 Yr amgylchedd gwaith newydd

Er bod yn well gan rai sefydliadau ddewis dull aros a gweld o ran arferion gwaith ac esblygiad diwylliannol, gall dysgu o brofiadau eu gweithlu gynnig dealltwriaeth werthfawr. Trwy wrando ar y rhai na wnaeth eu patrymau gwaith newid yn sylweddol yn ystod y pandemig, yn ogystal â’r rhai oedd yn gorfod newid eu patrymau gwaith, caiff sefydliadau gyfle i ystyried ac arbrofi gyda pha arferion gwaith i’w cadw a pha rai i gael gwared arnynt.

Awgryma ymchwil gan y Corporate Research Forum bod gweithio hyblyg hybrid wedi dod yn norm, a bod angen i’r ffordd y mae sefydliadau’n datblygu eu polisïau a’u harferion gwaith roi lle i’r normau newydd gan ystyried anghenion y sefydliad wrth symud ymlaen.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 15: Normau gweithio newydd

Mae’r Mynegai Gweithio Hyblyg Gweithle Blaengar yn olrhain y defnydd o weithio hybrid yn fyd-eang, a chanfu ei adroddiad cyntaf yn Awst 2022:

 • Ar gyfartaledd dim ond 26% o’r boblogaeth sy’n mynd i’r swyddfa bob dydd gydag uchafbwynt o 31% yn y swyddfa ar ddydd Mercher.
 • Dim ond 40% o’r desgiau yn y swyddfa sy’n cael eu defnyddio ar yr amser prysuraf ar ddydd Mercher, gyda chyfradd o gyfartaledd o 31% yn gadael dros ddwy ran o dair o ddesgiau yn wag ar gyfartaledd trwy’r wythnos.
 • Ar gyfartaledd mae pob gweithiwr, yn mynd i’r swyddfa 1.3 diwrnod yr wythnos, sy’n debyg i’r bwriadau a fynegwyd trwy ein harolygon yn ystod y pandemig.
 • Nid yw mwyafrif y sefydliadau wedi gosod Polisi Gweithio Hybrid ac i’r rhai sydd ag un mae’r presenoldeb ymhell dan y lefel a osodwyd yn eu polisi.

Ffynhonnell: The AWA Hybrid Working Index [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Gall y mynegai hwn helpu sefydliadau i ddeall sut y mae ei weithlu hybrid yn gweithio’n awr, a all fod yn ddefnyddiol i gynllunio ffyrdd newydd o weithio, gan gynnwys y defnydd o ofod. Byddwch yn archwilio hyn yn nes ymlaen yn y cwrs.

Gweithgaredd 11: Sut ydych chi’n gweithio’n awr?

Timing: 10 munud

Tra bod rhai sefydliadau yn awr yn gweithio o bell yn unig, nid yw hyn yn bosibl/ymarferol i eraill. Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais i weld tua 30% o weithwyr Cymru yn gweithio ‘gartref neu’n agos ato’ (ffynhonnell: senedd.cymru).

Gall dulliau arferion gwaith gael eu rhannu yn bedwar maes:

 1. Ar y safle yn unig
 2. Hybrid – ar y safle ac o bell
 3. O bell yn unig
 4. O bell – heb fod yn y brif ganolfan (e.e., ymchwil maes i academig, canolfannau gwaith)

Rhowch ychydig o amser i ystyried y gwahanol fathau o arferion gwaith a’r Pum Dull o Weithio Cenedlaethau’r Dyfodol. Ymchwiliwch i’r hyn y gallai’r dulliau yma ei olygu i sefydliad, timau ac unigolion.

Yna gwyliwch y fideo lle mae’r cyfranwyr yn rhannu sut y maent yn gweithio yn awr:

Beth allwch chi ei ddysgu gan eraill, gan gynnwys y rhai yn y fideo, am ail-ddylunio eich arferion sefydliadol?

Beth yw eich egwyddorion o ran ffyrdd o weithio a sut y gallant fod yn gysylltiedig â’r Pum Dull o Weithio Cenedlaethau’r Dyfodol?

Crynhowch eich syniadau yn y blwch isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Adborth

Wrth ateb hwn efallai y byddwch wedi defnyddio eich gwerthoedd a’ch profiadau eich hun neu wedi canolbwyntio ar y cyd-destun sefydliadol. Diben y gweithgaredd hwn yw i chi ddechrau meddwl pa egwyddorion all helpu i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio yn eich sefydliad.

Mae’r Brifysgol Agored yn defnyddio’r egwyddorion canlynol sydd wedi cael eu mapio i’r Pum Dull o Weithio yn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Y Brifysgol Agored – Egwyddorion trwy’r brifysgol ar gyfer ffyrdd o weithio:

 • Ymdrechu i greu amgylchedd gwaith sy’n gynhwysol, cydweithredol a theg.
 • Ymdrechu i gael cydbwysedd rhwng ein dewisiadau personol, anghenion ein cydweithwyr/tîm/uned/ysgol a gofynion y sefydliad i gyflawni addysg, cefnogi myfyrwyr a gwneud gwaith ymchwil.
 • Gosod cynaliadwyedd a’n hymrwymiad i gyflawni carbon sero net fel gyrrwr pwysig wrth lunio penderfyniadau.
 • Dysgu o’n profiadau ac ymrwymo i brofi syniadau a dulliau newydd.
 • Grymuso unedau/timau lleol.