Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

8.3 Defnyddio data i wneud penderfyniadau

Casgliad o ffeithiau ac ystadegau yw data fel arfer sy’n seiliedig ar ymchwil a gwybodaeth ansoddol neu feintiol. Rydym yn meddwl am ddata yn gyntaf fel ‘data crai; gwybodaeth sydd wedi ei gasglu’n ddigidol, o wybodaeth a gadwyd ar draws systemau digidol, ond gall hefyd gynnwys gwybodaeth sydd wedi ei chasglu a’i chofnodi o siarad ag eraill, ac adroddiadau.

Mae defnyddio data yn gadael i chi ystyried sut y gallwch wella eich allbwn, a chynllunio ar gyfer newid. Mae hyn yn neilltuol o bwysig mewn SAU, lle mae deilliannau a phrofiadau myfyrwyr yn allweddol. Dylai holl daith y myfyriwr a sut y mae SAU yn gweithredu i gefnogi hyn fod yn seiliedig ar dystiolaeth o ddata.

Gall data o’r fath gael ei dorri i lawr i:

  • Data mewnol – sy’n rhoi dealltwriaeth o’ch gweithrediadau, cyllid, rheoli perfformiad, cynhyrchiant a seilwaith. Mae’n caniatáu ar gyfer dadansoddi bylchau a deall anghenion eich gweithlu.
  • Data allanol – sydd yn aml yn helpu wrth ddadansoddi tueddiadau a meincnodi yn eich amgylchedd allanol.
  • Data marchnata – a ddefnyddir i ddeall ymddygiad a dewisiadau cwsmeriaid, i gynorthwyo cofrestru a chadw myfyrwyr SAU.

Mae’n bwysig bod yn glir am eich gofynion data, fel eich bod yn casglu gwybodaeth ystyrlon y gellir ymddiried ynddi. Yn rhy aml mae setiau data’n cael eu creu heb unrhyw ddiben clir na dealltwriaeth o sut y maent i gael eu defnyddio, neu pa ddealltwriaeth a ellid ei chael o’r data.

Gall data sy’n cael ei ddefnyddio’n dda helpu:

  • i wneud penderfyniadau gwell a mwy effeithiol
  • galluogi eich sefydliad i fod yn fwy rhagweithiol, a gallu addasu i newid yn fwy effeithiol
  • sicrhau bod eich rheolaeth ariannol yn gadarn
  • adael i chi olrhain eich perfformiad sefydliadol a meincnodi mewn cymhariaeth ag eraill.

Gall hefyd helpu i wella:

  • effeithlonrwydd gweithredol
  • modelau busnes newydd
  • rheoli risg.

Gweithgaredd 26: Pa sgiliau a galluoedd data sy’n ofynnol?

Timing: 25 munud

Gall defnyddwyr data gael eu hystyried yn gynhyrchwyr data a defnyddwyr data, a fydd angen gwahanol sgiliau llythrennedd data i gael y gallu i drin a deall data i wneud penderfyniadau.

Gwyliwch y fideo isod lle mae cyfranwyr yn esbonio sut y defnyddir data mewn sefydliadau a’r sgiliau llythrennedd data sy’n ofynnol.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sept130_importance_of_data_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Yna, darllenwch yr erthygl Data Literacy And Data Storytelling: How Do They Fit Together? [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Dynodwch y sgiliau data allweddol y mae angen i sefydliadau ganolbwyntio arnynt, a rhestrwch nhw isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Adrodd stori data

Dim ond os gellir ei ddehongli a’i fod yn dweud stori y mae data yn ystyrlon. Mae’r ddelwedd isod yn dweud stori’n glir.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 32: Lego mewn gwahanol gamau

Mae adrodd stori data yn gysyniad a ddefnyddir i roi naratif syml ar gyfer gwybodaeth gymhleth, a all helpu unigolion a sefydliadau i ymgysylltu â’r data sydd ar gael a’i ddeall.

Gweithgaredd 27: Dywedwch stori data

Timing: 45 munud

Darllenwch yr erthygl A Deeper Dive into LEGO Bricks and Data Stories, yna gwyliwch y fideo lle mae Laura Dewis – Prif Swyddog Gweithredu, Full Fact – yn disgrifio sut y gall adrodd straeon data wneud data yn fwy deniadol i’w ddefnyddwyr.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sept131_data_storytelling_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Meddyliwch am ddata sydd gennych ar gael, a sut y gallech ddefnyddio adrodd stori data i gyflwyno’r wybodaeth o’r data i eraill.