Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

Sesiwn 1: Gweithio gyda rhifau

Cyflwyniad

Mae dealltwriaeth o rifau’n rhoi ichi’r sgiliau sylfaenol mae arnoch eu hangen i ymdrin â llawer iawn o fywyd pob dydd. Yn y sesiwn hwn, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio pob un o’r pedwar gweithrediad mathemategol a sut maen nhw’n berthnasol mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. Yna byddwch yn dod ar draws ffracsiynau a chanrannau, sy’n hynod o ddefnyddiol pan fyddwch yn ceisio gweithio allan pris eitem sydd ar gynnig arbennig. Hefyd, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio cymarebau - sy’n ddefnyddiol os ydych yn pobi - a sut i weithio gyda fformiwlâu.

Drwy gydol y cwrs, bydd amrywiaeth o weithgareddau ichi eu cwblhau er mwyn gwirio’ch sgiliau. Nodir atebion y gweithgareddau, ynghyd ag awgrym o waith cyfrifo. Mae’n bwysig gwybod bod, yn aml, lawer o ffyrdd o weithio allan yr un cyfrifiad. Mae’n hollol iawn os byddwch yn cyrraedd yr un ateb, ond bod eich gwaith cyfrifo yn wahanol i’r hyn a ddangosir. Os oes angen ichi atgoffa’ch hun o’r dulliau ysgrifenedig ar gyfer adio, tynnu, lluosi a rhannu, ewch i’r adran â’r rhif perthnasol yn Mathemateg Pob dydd 1.

Os hoffech ymarfer eich sgiliau mathemategol ymhellach, cysylltwch â’ch coleg lleol i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn, byddwch yn gallu:

 • defnyddio’r pedwar gweithrediad i ddatrys problemau yn eu cyd-destun
 • deall talgrynnu ac edrych ar wahanol ffyrdd o wneud hyn
 • ysgrifennu rhifau mawr yn llawn ac mewn ffurfiau cryno
 • gwneud cyfrifiadau gyda rhifau mawr
 • gwneud cyfrifiadau aml-gam
 • datrys problemau sy’n cynnwys rhifau negatif
 • diffinio rhai termau mathemategol allweddol (lluosrif, lluosrif cyffredin lleiaf, ffactor, ffactor cyffredin a rhif cysefin)
 • adnabod lluosrifau cyffredin lleiaf a ffactorau
 • defnyddio ffracsiynau, degolion a chanrannau, a throsi rhyngddyn nhw
 • datrys gwahanol fathau o broblemau cymhareb
 • amnewid gwerthoedd mewn fformiwlâu a roddir er mwyn datrys problemau
 • defnyddio gweithrediadau gwrthdro ac amcangyfrifon i wirio’ch cyfrifiadau.
Download this video clip.Video player: a69_numbers.mp4

[MAE CERDDORIAETH YN CHWARAE]

ADRODDWR: Hyd yn oed gyda rhywbeth mor sylfaenol â siopa am fwyd, gall datblygu’ch gwybodaeth am rifau fod o fudd gwirioneddol, yn enwedig os ydych chi’n chwilio am fargen. Fel, dysgu pryd i dalgrynnu rhif i fyny neu i lawr i helpu i weithio allan amcangyfrif bras o’r hyn mae angen ichi ei brynu. A gall deall pethau fel canrannau eich helpu i gadw golwg ar ba fargeinion yn union sy’n cael eu cynnig. A lle mae cyfle i arbed arian.

Os ydych chi’n defnyddio cerdyn credyd, bydd deall cyfraddau llog yn eich helpu i wybod faint mae’n costio i’w ddefnyddio. Ac wrth goginio, bydd mynd i’r afael â fformiwlâu yn eich helpu wrth weithio allan amser coginio. Neu gyfrifo faint o arian sydd ar gael gennych, rhag ofn y bydd argyfwng.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.