Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

Sesiwn 3: Siapiau a gofod

Cyflwyniad

Edrychwch ar y llun isod. Er mwyn addurno’r ystafell, byddai angen ichi wybod hyd y sgyrtin mae ei angen (perimedr), faint o garped i’w archebu a faint o duniau o baent i’w prynu (arwynebedd). Byddai hefyd angen ichi ddefnyddio’ch sgiliau talgrynnu (gan fod yn rhaid prynu eitemau fel paent a sgyrtin mewn unedau llawn) a’ch gwybodaeth am adio a lluosi – i weithio allan y gost!

Ffigur 1 Cynllun llawr tŷ

Bydd y sesiwn hwn o’r cwrs yn dibynnu ar y sgiliau a ddysgoch yn y sesiynau ‘Gweithio gyda rhifau’ ac ‘Unedau mesur’.

Drwy gydol y sesiwn hwn byddwch yn dysgu sut i ganfod perimedr, arwynebedd a chyfaint siapiau syml a rhai mwy cymhleth – os ydych chi erioed wedi addurno ystafell byddwch yn gyfarwydd â’r sgiliau hyn eisoes. Mae’n bwysig gallu gweithio allan arwynebedd a pherimedr yn fanwl gywir er mwyn sicrhau eich bod yn prynu digon o bob deunydd (ond nid gormod er mwyn osgoi gwastraff).

Ar ôl i’ch ystafell gael ei haddurno’n hardd, bydd angen ichi gynllunio’r lleoedd gorau i roi eich dodrefn (a gwneud yn siŵr eu bod yn ffitio!). Mae’n bosibl y byddwch yn defnyddio lluniad wrth raddfa i wneud hyn.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn byddwch yn gallu:

  • deall y gwahaniaeth rhwng perimedr, arwynebedd a chyfaint ac yn gallu cyfrifo’r rhain ar gyfer siapiau syml a rhai mwy cymhleth.

  • gwybod bod cyfaint yn fesur o’r gofod y tu mewn i wrthrych 3D a chyfrifo cyfeintiau siapiau er mwyn datrys problemau ymarferol

  • lluniadu a defnyddio lluniad neu gynllun wrth raddfa.

Download this video clip.Video player: a71_shape.mp4

[MAE GWYDR YN MALU]

ADRODDWR: Gall tasg dylunio pethau – fel gerddi, er enghraifft – gael ei gwneud yn llawer symlach os oes gennych ddealltwriaeth sylfaenol o siapiau a gofod. Os ydych chi’n codi ffens o gwmpas gardd a bod angen cyfrifo cyfanswm hyd y deunydd ffensio y bydd ei angen, byddwch yn arbed arian trwy archebu’r maint cywir. Neu os ydych chi’n rhoi gwrtaith ar lawnt â siâp rhyfedd, gallwch weithio allan ei arwynebedd trwy ei dorri i lawr i siapiau llai.

Pe baech chi eisiau cloddio pwll ar siâp cylch, gallwch ddefnyddio radiws cylch i helpu i gyfrifo ei arwynebedd. A gallwch ddefnyddio dyfnder siâp i gyfrifo ei gyfaint. Felly wrth weithio allan pa mor bell i gloddio, does dim rhaid ichi ddibynnu ar ddyfalu.

Gall deall siapiau a gofod fod yn syndod o ddefnyddiol ar gyfer rhywbeth fel garddio. Ond ni fydd yn helpu popeth.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.