Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

Sesiwn 4: Trin data

Cyflwyniad

Mae data’n rhan fawr o’n bywydau a gellir eu cynrychioli mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Bydd y sesiwn hwn yn mynd â chi trwy nifer o’r cynrychioliadau hyn ac yn dangos ichi sut i ddehongli data i ganfod gwybodaeth benodol. Cyn ymhél â byd siartiau, graffiau a chyfartaleddau, mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng y ddau fath gwahanol o ddata:

  • Data ansoddol – data nad yw’n rhifol e.e. lliw llygaid, hoff chwaraeon, modelau o geir.

  • Data meintiol – data rhifol sy’n perthyn i bethau y gellir eu cyfrif neu fesur e.e. tymereddau, prisiau tai, graddau TGAU. Gall data meintiol fod yn arwahanol neu’n ddi-dor.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn, byddwch yn gallu:

  • adnabod gwahanol fathau o ddata
  • creu a defnyddio siartiau cyfrif, tablau amlder a thaflenni casglu data i gofnodi gwybodaeth
  • lluniadu a dehongli siartiau bar, siartiau cylch a graffiau llinell
  • deall bod gwahanol fathau o gyfartaledd a gallu cyfrifo pob math
  • deall bod tebygolrwydd yn ymwneud â pha mor debyg yw hi y bydd digwyddiad yn digwydd, a’r ffyrdd gwahanol o fynegi hyn.
Download this video clip.Video player: a70_data.mp4

[MAE CERDDORIAETH YN CHWARAE]

ADRODDWR: Rydym ni i gyd yn defnyddio ac yn cynhyrchu data pob dydd. Er enghraifft, mae cwmnïau’n defnyddio data i dracio ein siopa a chynnig bargeinion inni. Mae data wedi dod yn bwysig iawn.

Mae llawer o fathau gwahanol o data. Mae data di-dor yn rhywbeth rydych yn ei fesur, fel hyd darn o bren.. Mae bocs o hoelion fel arfer yn rhywbeth y gallwch ei gyfrif, a elwir data arwahanol.

Mae ffyrdd gwahanol o ddangos data yn cynnwys defnyddio graffiau. Gall graff llinell ddangos y berthynas rhwng data ynghylch silff. Gall siart cylch ddangos y ffyrdd mae rhywun yn treulio ei amser, sy’n hawdd ei gweld a’i deall fel darlun.

Gall casglu data helpu i weithio allan mathau gwahanol o gyfartaledd – fel yr amrediad, sef y gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd isaf ac uchaf. Neu'r canolrif sef, yn y bôn, y canol.

Gellir hyd yn oed defnyddio data i weithio allan tebygolrwydd – pa mor debygol neu annhebygol yw rhywbeth o ddigwydd, a all eich helpu i osgoi syrpreis cas.

[MAE GWYDR YN MALU]

[CHWERTHIN]

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.