Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

3.2 Dehongli siartiau bar

Os gwelwch siart bar sy’n dangos gwybodaeth ichi, mae’n ddefnyddiol gwybod sut i’w dehongli. Y peth pwysicaf y mae angen ichi ei ddarllen i ddeall siart bar yn gywir yw’r raddfa ar yr echelin fertigol.

Fel yr ydych yn gwybod o luniadu siartiau bar eich hun, gall y rhifau ar yr echelin fertigol godi mewn camau o unrhyw faint. Felly mae angen ichi weithio allan beth yw gwerth y rhaniadau llai cyn y gallwch ddefnyddio’r wybodaeth. Y ffordd orau ichi ddysgu yw trwy ymarfer edrych ar, a darllen o, siartiau bar gwahanol.

Rhowch gynnig ar y gweithgaredd isod.

Gweithgaredd 4: Dehongli siart bar

Mae’r siart isod yn dangos y ffigurau gwylio dyddiol cyfartalog ar gyfer sianelau Sky Cinema yn ystod y cyfnod 11-17 Mawrth 2019. Atebwch y cwestiynau sy’n dilyn. Dewiswch yr ateb cywir ym mhob achos.

Described image
Ffigur 9 Ffigurau gwylio cyfartalog Sky Cinema (11–17 Mawrth 2019)
 1. P’un oedd y sianel fwyaf poblogaidd?

  • a.Ymladd ac Antur
  • b.Disney
  • c.Teulu

Ateb

 • a.Ymladd ac Antur
 1. Tua faint o wylwyr a wyliodd sianel Disney Sky Cinema?

  • a.250 o wylwyr
  • b.25 000 o wylwyr
  • c.250 000 o wylwyr

Ateb

 • c.250 000 o wylwyr – nodwch fod label yr echelin fertigol yn dweud bod y ffigurau mewn 000 (miloedd) sy’n golygu bod y raddfa’n codi mewn cyfyngau o 20 000. Mae hyn yn golygu bod bar Disney yn mynd i fyny at 250 000.

 1. Tua faint yn fwy o wylwyr a wyliodd sianel Ffuglen Wyddonol ac Arswyd Sky Cinema na sianel Drama a Rhamant Sky Cinema?

  • a.100 000

  • b.80 000

  • c.100

Ateb

 • a.100 000 – cafodd y sianel Ffuglen Wyddonol ac Arswyd tua 175 000 o wylwyr a chafodd sianel Drama a Rhamant tua 75 000 o wylwyr, gan wneud gwahaniaeth o 100 000 o wylwyr.

Gweithgaredd 5: Dehongli siart bar cymharol

Mae’r siart isod yn dangos prisiau tai cyfartalog yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru ar gyfer 2017 a 2018. Atebwch y cwestiynau sy’n dilyn.

Described image
Ffigur 10 Pris tŷ cyfartalog yn ôl awdurdod lleol ym mis Ionawr
 1. Pa awdurdod lleol a welodd y cynnydd mwyaf mewn prisiau tai cyfartalog rhwng 2017 a 2018?

Ateb

 • Ynys Môn
 1. P’un o’r canlynol yw’r amcangyfrif gorau o’r gwahaniaeth rhwng prisiau tai cyfartalog yng Nghaerdydd ac yn Abertawe yn 2018?

  • a.£50 000
  • b.£60 000
  • c.£120 000

Ateb

 • b.£60 000 - nodwch fod y raddfa’n codi mewn cyfyngau o £10 000. Tua £200 000 oedd pris tŷ cyfartalog yng Nghaerdydd yn 2018, o gymharu â phris tŷ cyfartalog yn Abertawe o tua £140 000, sy’n gwneud gwahaniaeth o £60 000.

Gweithgaredd 6: Dehongli siart bar cydrannol

Mae’r siart canlynol yn dangos nifer y cofrestriadau ar gyfer cyrsiau coleg gwahanol. Atebwch y cwestiynau sy’n dilyn.

Described image
Ffigur 11 Cofrestriadau cyrsiau coleg
 1. Pa gwrs a gafodd y nifer leiaf o gofrestriadau rhan amser?

Ateb

 • Teithio a Thwristiaeth
 1. Pa gwrs a gafodd mwy o gofrestriadau rhan amser nag amser llawn?

Ateb

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 1. Faint o gofrestriadau amser llawn a gafwyd i’r cwrs Gwallt a Harddwch?

Ateb

 • 49.

  Nodwch fod y raddfa’n codi fesul 2 a bod cydran amser llawn bar Gwallt a Harddwch yn cyrraedd hanner ffordd rhwng 48 a 50.

 1. Faint o gofrestriadau rhan amser a gafodd y cwrs Gweinyddu Busnes?

Ateb

 • 7
 1. Tua faint o gofrestriadau cyrsiau a gafwyd i gyd?

Ateb

 • 197 – mae angen ichi gyfrif cyfanswm cofrestriadau’r holl gyrsiau ar wahân ac yna eu hadio at ei gilydd:

  • Peintio ac Addurno = 20

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol = 40

  • Teithio a Thwristiaeth = 12

  • Gweinyddu Busnes = 36

  • Gwaith Coed = 24

  • Gwallt a Harddwch = 65

  20 + 40 + 12 + 36 + 24 + 65 = 197

Nawr dylech deimlo’n hyderus i luniadu ac i ddehongli siartiau bar, felly mae’n bryd symud ymlaen i edrych ar fath arall o siart sef siartiau cylch.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu:

 • am wahanol nodweddion siart bar
 • sut i ddefnyddio siartiau bar sengl a chymharol i gyflwyno data
 • sut i ddehongli’r wybodaeth a ddangosir ar y gwahanol fathau o siartiau bar.
FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.