Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dewis proffil swydd

Ffigur 4.2

Mae llawer o'r sgiliau a'r galluoedd y gwnaethoch edrych arnynt yn Sesiwn 3 yn drosglwyddadwy - sgiliau rydych wedi'u datblygu mewn un rhan o'ch bywyd a all gael eu trosglwyddo i ran arall. Yn y sesiwn hon gofynnir i chi feddwl am y dyfodol - er enghraifft, pa yrfa neu faes a allai fod o ddiddordeb i chi - ac yna ystyried y posibiliadau a'r opsiynau i chi.

Rhoddir rhestr o'r prif feysydd gyrfa yng Ngweithgaredd 4.1. Gallwch weld bod y rhestr hon yn hir iawn - felly sut rydych yn dewis?

Gweithgaredd 4.1 Defnyddio'r cyfrifiadur i archwilio syniadau

Timing: Dylech dreulio tua 30 munud ar y gweithgaredd hwn.
Ffigur 4.3

Os mai eich prif nod drwy gwblhau Beth amdana i? yw eich helpu i benderfynu ar yrfa yn y dyfodol neu i newid gyrfa, efallai y byddwch am dreulio mwy o amser ar y gweithgaredd hwn er mwyn archwilio eich syniadau'n llawn. Bydd hyn yn helpu i sicrhau eich bod yn gwneud penderfyniad hyddysg a realistig drosoch chi'ch hun.

Gall sgiliau TG eich helpu i ymchwilio i'ch syniadau neu eu harchwilio. Cliciwch ar o leiaf un o'r gyrfaoedd neu feysydd a restrir yn Nhabl 4.1 sydd o ddiddordeb i chi, neu nad ydych yn gyfarwydd â hwy efallai. Mae'r meysydd gyrfaoedd a roddir yma yn ddolenni a fydd yn mynd â chi i wybodaeth proffil swydd yn y meysydd hyn. (Pwyswch 'Ctrl' ar eich cyfrifiadur a chwith-gliciwch â'r llygoden.)

Edrychwch ar y wybodaeth a roddir ar gyfer dau broffil swydd, fel y gallwch ymateb i'r pwyntiau canlynol:

  • Beth yw gofynion mynediad y proffiliau swydd rydych wedi'u dewis?
  • Enwch ddwy sgil sydd eu hangen ar gyfer y proffiliau swydd rydych wedi'u dewis.
  • Nodwch unrhyw bwynt sydd o ddiddordeb arbennig i chi neu sy'n eich synnu.

Gallwch gwblhau'r gweithgaredd hwn ar eich pen eich hun neu mewn parau os ydych mewn grŵp. Cofiwch arbed eich atebion oherwydd byddwch yn dychwelyd i'r rhain mewn gweithgareddau yn y dyfodol.

Defnyddiwch naill ai daflen Gweithgaredd 4.1 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   neu eich llyfr nodiadau i gofnodi eich atebion.

NEU

Ewch i Weithgaredd 4.1 o'ch Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Os hoffech weld gwybodaeth am yrfaoedd yn Gymraeg neu archwilio cyfleoedd sy'n benodol i Gymru, efallai y byddwch am fynd i wefan Gyrfa Cymru

Sut hwyl cawsoch chi? A oeddech yn gallu ateb y cwestiynau? A wnaeth unrhyw wybodaeth eich synnu?

Bydd y wybodaeth rydych newydd ymchwilio iddi yn eich helpu gyda'r gweithgaredd nesaf yn y sesiwn hon.

Efallai y byddwch am ddychwelyd i Weithgaredd 4.1 yn ddiweddarach er mwyn archwilio eich syniadau ymhellach, yn enwedig os mai eich prif nod yw penderfynu ar yrfa yn y dyfodol neu newid gyrfa.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored