Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Egluro eich nodau

Mae cynllunio gyrfa yn cymryd amser! Os ydych yn ystyried gyrfa newydd, neu efallai am wybod i ba gyfeiriad y gallai astudiaethau pellach a chymwysterau eich arwain, efallai y byddwch am ymchwilio i adnoddau eraill cyn nodi nodau posibl ar gyfer y dyfodol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyngor gan Gyrfa Cymru [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] neu Wasanaeth Cyngor Gyrfaoedd Y Brifysgol Agored.

Hefyd, ceir adran Rhagor o wybodaeth ar ddiwedd y cwrs, sydd â dolenni gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer rhagor o adnoddau a chymorth.

Efallai mai eich nod yw dechrau gyrfa newydd, dilyn cwrs astudio, dysgu sgil newydd neu wella eich sefyllfa - beth bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi ar hyn o bryd. Nodwch unrhyw bwyntiau lle mae angen rhagor o wybodaeth arnoch yn eich barn chi, fel sgiliau astudio, cyllid a ffioedd neu ddewis o gyrsiau, er enghraifft - bydd y dolenni uchod yn eich helpu. Cadwch eich nodiadau'n ddiogel oherwydd bydd y rhain yn eich helpu gyda'ch cynlluniau ac wrth gwblhau'r cwrs.

Rydych wedi clywed gan James drwy gydol y cwrs. Nawr gwrandewch ar James yn siarad am ei brofiad o astudio'n rhan-amser tra'n gofalu.

James: bywyd, gwaith ac astudio

Download this video clip.Video player: cym_s4_james_4.3.mp4
James
Un o'r pethau wnes i pan adawais i waith llawn amser - fe wnes i feddwl, wel, fe wnes i radd nôl pan oeddwn i...dwi ddim yn gwybod, tua 25 mlynedd yn ôl pan raddiais gyntaf nôl ar ddiwedd y 80au neu ddechrau'r 90au, ac roeddwn i wastad wedi bod eisiau gwneud gradd meistr, felly drwy fynd yn rhan amser fe ges i gyfle i gofrestru ar gwrs lleol. Felly, dwi'n agosáu nawr at ddiwedd blwyddyn gyntaf fy MSc mewn Seicoleg ac mae wedi bod o gymorth mawr i mi. Mae wedi bod yn rhywbeth newydd, rhywbeth na fyddwn i wedi gallu ei wneud pe bawn i wedi bod yn gweithio'n llawn amser, rhywbeth dwi wir wedi ei fwynhau ac mae wedi helpu i dynnu fy meddwl oddi ar y sefyllfa - mae wedi gwneud i mi feddwl am bethau eraill. Ond mae'n od bod yn fyfyriwr eto ac i fod nôl mewn byd o draethodau ac arholiadau ond mewn ffordd ryfedd...mae'n gysur ac yn eithaf lleddfol. Yn rhyfedd ddigon, dwi'n teimlo bod addysg yn rhywbeth sy'n tawelu'r meddwl yn hytrach na rhywbeth a oedd efallai y tro cyntaf yn peri pryder i mi ac yn rhywbeth roeddwn am lwyddo ynddo. Bryd hynny, y peth pwysig oedd cael swydd a gyrfa. Y tro hwn, mae'n teimlo fel pe bawn i'n gwneud y peth am fy mod i'n ei fwynhau ac yn gwneud rhywbeth sydd o fudd i mi fy hun.
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Claire: bywyd, gwaith ac astudio

Download this video clip.Video player: cym_s4_claire.mp4
Claire
Doedd fy nghyfnod yn yr ysgol ddim yn brofiad da iawn i mi; ces i fy mwlio'n eithaf gwael ac mae hynny'n rhywbeth dwi'n teimlo'n gryf yn ei gylch, oherwydd effeithiau bwlio, oherwydd dwi ddim yn teimlo i mi wneud yn dda iawn yn yr ysgol; fe wnes i aros gartref o'r ysgol y rhan fwyaf o'r amser oherwydd yr hyn roeddwn i'n mynd drwyddo. Ar ôl ysgol, fe wnes i ddau gwrs gofal plant pan oeddwn i'n byw yn Lerpwl ac fe wnes i gwblhau'r cyrsiau hynny yn llwyddiannus ond wedyn fe fu'n anodd i mi ymdopi â'm problemau fy hun a'm hiechyd meddwl fy hun. Fe wnes i geisio dod o hyd i swydd ond gwnes i ddim llwyddo ac wedyn fe wnes i roi'r gorau i hynny oherwydd doeddwn i ddim yn teimlo'n hyderus iawn ac wedyn fe wnes i gwrdd â'm partner felly fe ddes i'n ofalwr eto a dyna fu fy swydd a'm rôl i erioed.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cyn i'm mam farw, roeddwn i'n ystyried dysgu iaith arwyddion ac, ers iddi farw, dwi wedi dechrau arni - roedd hynny ym mis Medi 2013. Fe wnes i lefel ragarweiniol yn 2013-2014 a llwyddo i'w chwblhau - dwi ddim yn gwybod sut y gwnes i hynny. Ond bu'n rhaid i mi gymell fy hun i fynd i'r noson gyntaf oherwydd roeddwn i'n nerfus iawn. Roeddwn i'n nerfus iawn am fynd i mewn i'r lleoliad hwnnw a'r amgylchedd hwnnw am fy mod i wedi cael fy mwlio yn y gorffennol ond llwyddais i oresgyn hynny a dwi nawr yn gwneud IBSL Lefel 1 a ddechreuodd fis Medi diwethaf. Mae gen i arholiad nos yfory, mae'r cwrs yn gorffen ym mis Mehefin ac yna, croesi bysedd, mi fyddai i'n llwyddo a dwi'n gobeithio y galla' i fynd nôl ym mis Medi i wneud Lefel 2.
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Wrth i chi wrando ar James a Claire, a wnaethoch sylwi a oeddent bob amser yn siŵr o'r hyn roeddent am ei wneud? Er bod James am wneud gradd Meistr, nid oedd wedi bwriadu dilyn cwrs ôl-raddedig yn wreiddiol. Roedd Claire wedi rhoi cynnig ar wahanol lwybrau addysg cyn iddi ddarganfod ei bod yn mwynhau iaith arwyddion ac mae bellach yn gweithio tuag at gymhwyster yn y maes hwnnw.

Weithiau ni fydd dewis gennym ond newid cyfeiriad neu gyflawni nod. Clywsom yn gynharach sut bu'n rhaid i James adael ei swydd lawn-amser er mwyn gofalu. Gwneir newidiadau neu ddewisiadau eraill yn wirfoddol, er enghraifft os byddwn yn mwynhau pwnc penodol neu fod gennym sgiliau mewn maes arall.

Myfyrio

A ydych eisoes yn gwybod beth rydych am ei wneud? A ydych wedi ystyried gwahanol bosibiliadau?

Gweithgaredd 4.2 Egluro fy nodau drwy ddelweddu

Efallai fod gennych ryw fath o syniad o'r cyfeiriad yr hoffech fynd iddo neu efallai eich bod yn dal i ystyried y peth. Pan fyddwn wedi cael profiadau anodd neu siomedig yn ein bywydau, gall y rhain effeithio ar ein hyder a sut rydym yn teimlo am y dyfodol.

Rydych wedi edrych ar eich sgiliau, rhinweddau a galluoedd ac mae gennych ryw fath o syniad o'r hyn sydd gennych i'w gynnig. Nawr gofynnwch i chi'ch hun:

  • Ble ydw i nawr?

Beth ydw i'n ei wneud?

Treuliwch beth amser yn dychmygu eich hun yn y dyfodol. Gadewch i'ch hun feddwl bod posibiliadau ar gael i chi.

Ysgrifennwch frawddeg yn sôn am eich gobeithion ar gyfer y dyfodol. Efallai y bydd yn ddefnyddiol edrych dros y nodiadau a wnaethoch ar gyfer Gweithgaredd 4.1.

Gallwch ddefnyddio taflen Gweithgaredd 4.2 neu gadw hyn yn eich llyfr nodiadau

NEU

Ewch i Weithgaredd 4.2 o'ch Cofnod Myfyrio.

Gallwch rannu hyn neu ei gadw i chi'ch hun. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored