Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Ffactorau a all eich helpu neu eich rhwystro

Trwy eu clipiau fideo a sain a'u taflenni gwaith, rydych wedi clywed Claire, Christine, Suzanne, James ac Alana yn siarad am y ffaith y bu'n anodd iddynt wneud yr hyn roeddent am ei wneud oherwydd rhai o'r anawsterau a wynebwyd ganddynt. Gwnaethant hefyd siarad am y cymorth a'r gefnogaeth a gawsant; er enghraifft, dod o hyd i swydd, gallu cwblhau cymhwyster neu fynd ar brofiad gwaith.

Myfyrio a thrafod

 • A allwch gofio unrhyw beth yn benodol a wnaeth helpu'r unigolion hyn i gyflawni eu nodau?
 • A allwch feddwl am unrhyw anawsterau y bu'n rhaid iddynt eu goresgyn?

Trafodwch hyn yn eich grŵp neu gwnewch nodiadau os ydych yn gweithio'n unigol.

Gan feddwl am eich bywyd nawr, beth allai eich helpu i gyflawni eich nodau? Pa bethau a allai ei wneud yn anodd?

Hefyd, gall fod yn ddefnyddiol ystyried sut y gwnaethoch benderfyniadau a dewisiadau yn y gorffennol, neu sut y gwnaethoch ymdopi mewn sefyllfaoedd anodd. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych wedi cymryd rhai 'camau gweigion' neu nad yw pethau wedi mynd gystal ag y byddech wedi gobeithio.

Sut ydych chi'n gwneud penderfyniadau a dewisiadau? Er enghraifft, a ydych yn ymchwilio ar y we, yn siarad â chynghorydd, ffrind neu gydweithiwr, neu'n cysylltu â cholegau lleol neu sefydliadau hyfforddi? Neu a ydych yn penderfynu'n gyflym ar ôl gweld neu glywed rhywbeth? Efallai fod eich llinell amser wedi eich helpu i weld rhai adegau lle, ar ôl myfyrio arnynt, y gallech fod wedi dewis yn wahanol o fod yn fwy gwybodus.

Edrychwch ar yr hyn y mae Alana wedi'i nodi'n ffactorau a all ei helpu i gyflawni ei nod a goresgyn anawsterau posibl.

Tabl 4.2

Fy nodauFfactorau a wnaiff fy helpu i'w cyflawniFfactorau a allai ei gwneud yn anodd i mi
 • Trin gwallt
 • Coleg
 • Fy mhendantrwydd
 • Rôl ofalu
 • Anawsterau dysgu
 • Arian
 • Teithio
 • Hunanamheuaeth

A nawr edrychwch ar yr hyn y mae Christine wedi'i nodi'n ffactorau cadarnhaol ac anawsterau posibl.

Tabl 4.3

Fy nodauFfactorau a wnaiff fy helpu i'w cyflawniFfactorau a allai ei gwneud yn anodd i mi
 • Helpu fy mab i setlo yn y coleg a chael fy hun yn y sefyllfa iawn i symud ymlaen
 • Stondin grefftau
 • Gwirfoddoli
 • Swydd ran-amser i ariannu'r stondin grefftau
 • Coleg neu brifysgol
 • Natur benderfynol
 • Cymwysterau a phrofiad blaenorol
 • Dyhead a'r angen i wella fy hun
 • Ffactorau a allai ei gwneud yn anodd i mi
 • Fy iechyd
 • Cyllid
 • Teithio
 • Cynnal cymhelliant os ydw i'n astudio ar fy mhen fy hun

Gweithgaredd 4.3 Ystyried fy nodau:ffactorau a all fy helpu neu fy rhwystro

Timing: Dylech dreulio tua 30 munud ar y gweithgaredd hwn.

Defnyddiwch daflen Gweithgaredd 4.3 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   , gan restru eich nodau a'r ffactorau a all eich helpu neu eich rhwystro i'w cyflawni

NEU

Ewch i Weithgaredd 4.3 o'ch Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Bydd angen y nodiadau a wnaethoch ar gyfer Gweithgaredd 4.2 ynglŷn â'ch nodau. Ysgrifennwch y rhain yn y blwch cyntaf; yna rhestrwch y ffactorau a wnaiff eich helpu a'r rhai a allai ei gwneud yn anodd i chi gyflawni eich nodau. Efallai mai eich nod yw dechrau gyrfa newydd, dilyn cwrs astudio, dysgu sgil newydd neu wella eich sefyllfa - beth bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi ar hyn o bryd.

Efallai y bydd rhai o'r ffactorau a allai eich helpu i gyflawni eich nod, neu'r rhai a allai beri anawsterau, yn debyg i'r rhai a ddisgrifiwyd gan Christine ac Alana yn eu tablau. Er enghraifft, mae Christine ac Alana yn nodi bod arian yn anhawster a bod pendantrwydd yn ffactor cadarnhaol.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored