Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser

Cyflwyniad

Ffigur 2.1

Beth y gallwn ei ddysgu o edrych ar ein bywyd, a'n profiadau, dros amser? Sut y gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol?

Roedd a wnelo Sesiwn 1 ag edrych ar eich hun yn eich sefyllfa bresennol. Fodd bynnag, mae'r person rydych chi nawr yn rhannol o ganlyniad i bopeth sydd wedi digwydd i chi yn y gorffennol: gyda phwy oeddech chi, ble rydych wedi bod, beth rydych wedi'i wneud a'r digwyddiadau allanol sydd wedi effeithio ar eich bywyd.

Rydym yn dysgu o brofiadau da a drwg a bywyd llawn cyfnewidiadau, ond efallai fod rhai pobl wedi profi digwyddiadau eithafol yn eu bywyd y byddai'n anodd iawn ailedrych arnynt. Os felly, gallwch ddewis canolbwyntio ar rannau o'ch bywyd rydych yn hapus i dreulio amser yn meddwl amdanynt.

Mae eich profiad o ofalu yn debygol o ddylanwadu'n gryf ar eich sefyllfa bresennol. Efallai fod eich rôl ofalu wedi datblygu dros amser. Efallai, fel Christine, na fyddech yn disgrifio eich hun fel 'gofalwr' oherwydd mae'n rhywbeth sy'n normal i chi. I eraill, efallai fod dod yn ofalwr wedi digwydd yn sydyn. Beth bynnag fo'ch sefyllfa, byddwch yn gwybod y gall amgylchiadau newid yn gyflym ac weithiau bydd pethau'n digwydd nad oes gennych reolaeth drostynt.

Beth sy'n werthfawr am edrych ar ein rolau a'n profiadau, a chydnabod yr hyn sy'n dylanwadu ar ein bywydau, yw y gallwn ganolbwyntio ar yr hyn sydd wir o ddiddordeb i ni ac yn ein cymell a dechrau deall y penderfyniadau a wnawn: a oes patrwm? Er enghraifft, gall yr hyn sy'n bwysig i ni newid dros amser, neu gall fod yn wahanol ar adegau gwahanol o'n bywyd. Gall y ffordd rydym yn teimlo am y profiadau hyn amrywio hefyd.

Felly, sut mae diffinio pethau da a phethau drwg? A yw'r un themâu yn codi yn y dewisiadau a wnawn? A allwn weld y gwahaniaeth rhwng dewisiadau a wnawn a newidiadau sy'n digwydd sydd allan o'n rheolaeth?

Yn y sesiwn hon, gofynnir i chi edrych ar eich profiadau mewn bywyd, gan gynnwys eich profiadau gofalu. Y nod yw gweld pa sgiliau a galluoedd rydych wedi'u datblygu, ynghyd â'r rhinweddau rydych wedi'u datblygu, yn enwedig o ofalu, yn ogystal â rhai rydych wedi'u meithrin mewn rhannau eraill o'ch bywyd.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored