Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Defnyddio'r cwrs

Ffigur 2

Gallwch ddefnyddio'r cwrs hwn mewn sawl ffordd. Er enghraifft, gallwch gyflawni'r gweithgareddau hyn ar eich pen eich hun neu gyda mentor, neu mewn grŵp gyda hwylusydd. Os ydych yn gweithio mewn grŵp wyneb yn wyneb, er enghraifft, gallech weithio ar un sesiwn ar y tro dros nifer o wythnosau. Gallwch hefyd rannu eich sylwadau a'ch syniadau ag eraill ar-lein, drwy Facebook er enghraifft.

Os byddwch, ar unrhyw adeg, yn teimlo bod y cwrs wedi esgor ar emosiynau anodd yna gallwch ymweld â Carers.org [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] i ddod o hyd i'ch gwasanaeth cymorth lleol agosaf neu siarad â rhywun ar-lein.

Datganiad am gyfrinachedd

Pan fydd pobl yn myfyrio gyda'i gilydd, gall hyn ei gwneud yn haws i drafod pethau a gallwch gael syniadau oddi wrth eich gilydd. Eto i gyd, mae angen i aelodau'r grŵp ymddiried yn ei gilydd ac ymrwymo i barchu syniadau, credoau a phrofiadau'r naill a'r llall. Rhaid iddynt gytuno i wneud hyn a hefyd beidio â thrafod unrhyw beth a ddywedir gan y grŵp y tu allan i'r grŵp. Nid oes byth angen i aelod drafod unrhyw beth nad yw am siarad amdano. Mae pawb yn dewis yr hyn maent am ei gyfrannu.

Os ydych yn dilyn y cwrs hwn mewn grŵp, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb, treuliwch ychydig amser yn cytuno ar y rheolau a ddilynir gennych er mwyn parchu eich gilydd a sicrhau cyfrinachedd.

Sesiwn 1: Diffinio fy hun a'r ffordd rwy'n teimlo am fy sefyllfa bresennol

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored