Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

6 Casgliad

Archwiliodd y cwrs hwn nifer o feysydd sy'n berthnasol i'ch gwaith fel llywodraethwr ysgol. Ar ôl cwblhau eich astudiaethau, dylech nawr feddu ar ddealltwriaeth well o'r rôl bwysig y mae gwaith tîm yn ei chwarae yng nghymuned yr ysgol a'r modd y gellir defnyddio 'partneriaethau' a gwaith tîm i gefnogi a datblygu addysg disgyblion a chynnig y cyfleoedd gorau iddynt.

Mae gwaith tîm hefyd yn seiliedig ar ymdeimlad o ddiben a nodau cyffredin. Yng nghyd-destun llywodraethwyr, mae hyn yn seiliedig ar ddyheadau a pholisi llywodraethu. Nododd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: 'Cenhadaeth Ein Cenedl yng Nghymru yw codi safonau, gwella cyrhaeddiad pob plentyn a sicrhau bod gennym system addysg sy'n destun balchder cenedlaethol ac y mae'r cyhoedd yn ymddiried ynddi. (Llywodraeth Cymru, n.d. 2). Fel llywodraethwr, rydych yn chwarae rôl yn y genhadaeth honno ac mae gwaith eich corff llywodraethu yn seiliedig ar waith tîm.

Mae gan lywodraethwyr ysgolion gyfrifoldeb cyffredinol am gynnal yr ysgol ynghyd â chyfrifoldebau penodol am hyrwyddo safonau addysgu uchel a lles disgyblion. Mae hyn oll yn rhan o fframwaith cyfreithiol. Mae bod yn llywodraethwr yn waith gwerth chweil a heriol, ond er mwyn i lywodraethwyr gyflawni eu cyfrifoldebau a'u dyletswyddau'n effeithiol ac yn effeithlon, mae angen canllawiau a chymorth arnynt.

(Gwasanaethau Governors Cymru, 2019)

Dylech nawr:

  • Ddeall pwysigrwydd timau mewn cyd-destun addysg
  • Deall pwysigrwydd gweithio mewn 'partneriaeth' ag eraill mewn cyd-destun addysgol
CYM_SGC_2a

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored