Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3.2 Dewis symlrwydd yn hytrach na gwerth gorau

Ydych chi’n edrych yn fanwl ar y manylion wrth gymharu cost cynnyrch amgen? Rhowch gynnig ar y gweithgaredd hwn.

Gweithgaredd 3 Dewis y benthyciad cost isel

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Rydych yn prynu hwfer sy’n costio £100. Ond mae angen i chi fenthyg yr arian i’w brynu. Cynigir cyfres o ddewisiadau i chi fenthyg yr arian. Pa fenthyciad fyddech chi’n ei ddewis?

  • Benthyciad 1: talu £120 yn ôl ar ddiwedd y flwyddyn.
  • Benthyciad 2: talu £115 yn ôl ar ddiwedd y flwyddyn.
  • Benthyciad 3: talu ffi trefnu o £10 ac yna ad-daliadau misol cyfartal; y gyfradd llog yw 5% y flwyddyn.
  • Benthyciad 4: talu ffi trefnu o £5 ac yna ad-daliadau misol cyfartal; y gyfradd llog yw 8% y flwyddyn.
  • Benthyciad 5: talu rhandaliadau misol cyfartal ar gyfradd llog o 7% y flwyddyn, ynghyd â thâl terfynol o £3.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Pa fenthyciad wnaethoch chi ei ddewis? Efallai y cewch eich synnu o ddarganfod mai Benthyciadau 4 a 5 yw’r benthyciadau rhataf. Y broblem yw nad yw pobl yn hoffi cymhlethdod ac felly’n aml yn dewis cynnyrch â phrisiau uwch lle mae’r prisio’n symlach. Er mwyn cymharu, dyma gyfanswm costau pob opsiwn benthyca:

  • Mae Benthyciad 2 yn costio £115
  • Mae Benthyciad 3 yn costio £112.70
  • Mae Benthyciad 4 yn costio £109.40
  • Mae Benthyciad 5 yn costio £106.80
  • Mae Benthyciad 1 yn costio £120

Wrth i’r opsiynau ddod yn fwy cymhleth, mae dibynadwyedd ein penderfyniadau’n dirywio’n gyflym ac rydym yn fwy tebygol o fynd am yr opsiynau symlaf.

Hefyd, dydyn ni ddim yn cael llawer o ymarfer yn gwneud hyn. Dydy ein penderfyniadau ariannol mawr – fel prynu cartref neu gar – ddim yn digwydd yn aml iawn. Felly, does dim llawer o gyfle i ymarfer, ac o ganlyniad mae llawer o gyfle i anghofio’r hyn rydym wedi’i ddysgu y tro diwethaf i ni wneud penderfyniad ariannol mawr.

Nodyn technegol

I egluro sut y ceir yr atebion i Fenthyciadau 3, 4 a 5, dangosir cyfrifiad manwl ar gyfer Benthyciad 3 isod.

Gallwch ddefnyddio’r un fethodoleg i gael yr atebion ar gyfer Benthyciadau 4 a 5.

Ym mhob achos, ad-delir y benthyciad o £100 mewn 12 rhandaliad cyfartal, gyda’r rhain yn cael eu gwneud ar ddiwedd pob un o ddeuddeg mis y flwyddyn.

Sylwch fod y broses yn cynnwys peth ‘talgrynnu’, felly efallai y bydd eich atebion yn wahanol o ychydig geiniogau i’r rhai uchod.

Benthyciad 3

MisBenthyciad o/sLlog misol am 5% y flwyddyn
1£100.00£0.42
2£91.67£0.35
3£83.34£0.35
4£75.01£0.31
5£66.68£0.28
6£58.35£0.24
7£50.02£0.21
8£41.69£0.18
9£33.36£0.14
10£25.03£0.11
11£16.70£0.07
12£8.37£0.04
Cyfanswm Llog£2.70
Ffi ymlaen llaw£10.00
Cyfanswm yr ad-daliadau (gan gynnwys y benthyciad gwreiddiol o £100)£112.70
AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12