Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3.3 Peidio â gwerthuso’r dystiolaeth yn iawn wrth brynu pethau

Wrth brynu nwyddau’r cartref, efallai y byddwch yn edrych yn ofalus iawn ar yr adolygiadau o’u perfformiad, ond faint o sylw ydych chi’n ei roi i hyn yn eich penderfyniadau? Rhowch gynnig ar y gweithgaredd hwn.

Gweithgaredd 4 Pa un yw’r fargen orau am beiriant golchi?

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Rydych yn prynu peiriant golchi newydd. Mae’r peiriant o siop A yn costio £600 ac mae’n cynnwys gwarant 5 mlynedd ar gyfer un newydd os bydd yn torri i lawr. Mae Siop B yn gwerthu’r un peiriant am £500 ond nid yw’n cynnig gwarant.

Mae profion a wneir gan grŵp defnyddwyr yn dangos bod gan y peiriant hwn siawns o 25% y flwyddyn o dorri i lawr a bod angen un newydd.

Cymerwch fod gennych yr arian i brynu’r naill ddêl neu’r llall ac mai dim ond yn yr effaith ariannol dros y 5 mlynedd nesaf y mae gennych ddiddordeb. Ym mha siop fyddech chi’n prynu?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Y dewis gorau yw prynu’r peiriant o siop A, gan mai’r tebygolrwydd yw y bydd eich peiriant golchi dillad yn torri i lawr ac y bydd angen ei adnewyddu o fewn 5 mlynedd.

Y tebygolrwydd y bydd y peiriant golchi dillad yn iawn ym mlwyddyn 1 yw 75% (100% llai’r siawns o 25% y bydd yn torri).

Mae’r tebygolrwydd hwn yn berthnasol ym mhob blwyddyn ddilynol.

Felly, y tebygolrwydd na fydd by peiriant yn torri i lawr dros 5 mlynedd yw:

  • 75% x 75% x 75% x 75% x 75% = 24%

Felly dros gyfnod o 5 mlynedd, mae’n debygol y bydd y brand arbennig hwn o beiriant golchi angen ei newid. Y siawns o hyn yw 76% (100% llai 24%). Felly, y dewis doethach o gofio’r hyn yr ydych yn ei wybod yw talu mwy a mynd am y fargen o siop A, gan y bydd yn cyfnewid y peiriant golchi am un newydd yn ddi-dâl os bydd yn torri i lawr cyn i bum mlynedd fynd heibio.

Ond, os ydyn ni’n onest, byddai’n well dod o hyd i beiriant golchi gwahanol sy’n llawer llai tebygol o dorri lawr na’r un yn yr enghraifft yma! Yn wir, mae peiriannau golchi’r dyddiau hyn yn llawer mwy dibynadwy yn gyffredinol na’r un yn y gweithgaredd hwn.

Rydyn ni’n dda iawn am beidio â disgwyl ‘yr annisgwyl’. A dweud y gwir, dydyn ni ddim yn hoffi pethau anrhagweladwy o gwbl. Mae cynllunio ariannol yn golygu gosod ein hunain mewn sefyllfaoedd nad ydym eisiau meddwl amdanynt. Felly, efallai y cawn ein temtio i beidio â gwneud darpariaeth ariannol ar gyfer digwyddiadau annisgwyl – fel atgyweiriadau mawr i’n ceir, gorfod newid ein boeleri, neu ganfod bod angen gosod teils newydd ar y to. Ond, mae bob amser yn well disgwyl yr annisgwyl – a chynllunio ar ei gyfer!

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12