Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

6 Model gwneud penderfyniadau i gymryd rheolaeth o benderfyniadau gwariant

Ar ôl edrych ar yr amrywiol ddylanwadau mewnol ac allanol ar benderfyniadau gwario, mae’n bryd i chi reoli sut rydych chi’n mynd ati i wario arian. Mae rhai camau syml a all eich helpu i wneud dewisiadau da (neu well o leiaf) o gynnyrch a gwasanaethau.

Cafodd yr adnodd hwn ei greu a’i recordio’n wreiddiol yn Saesneg ar gyfer Academi Arian MSE ac mae ar gael yma. [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Gwyliwch Fideo 3 ar y model pedwar cam ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Download this video clip.Video player: Fideo 3 Model gwneud penderfyniadau i gymryd rheolaeth o benderfyniadau gwariant
NARRATOR:
I wneud penderfyniadau ariannol synhwyrol, gan gynnwys pan fyddwch chi’n prynu eitemau drud, mae angen cynllun clir a chydlynus arnoch chi. Gadewch i ni weld sut gallai model gwneud penderfyniadau pedwar cam eich helpu chi gyda phenderfyniadau gwario. Cam 1 yw asesu eich sefyllfa ariannol. Bydd y model cyllidebu a threthiant yn helpu gyda hyn.
Ceisiwch nodi eitemau yn eich cyllideb wythnosol, misol neu flynyddol rydych chi’n talu gormod amdanynt. Allech chi gael bargen well? Gallai hyn gynnwys edrych ar wefannau cymharu prisiau ar y rhyngrwyd, astudio gwefannau ariannol neu adrannau mewn papurau newydd, neu siarad â’ch teulu a’ch ffrindiau.
Cam 2 yw nodi beth rydych chi’n mynd i’w wneud i wella eich sefyllfa ariannol ar ôl ei hasesu. Efallai eich bod chi’n talu gormod am eich nwy a’ch trydan ac yn meddwl mai’r cam gorau i’w gymryd yw newid eich darparwr ynni. Gall canslo aelodaeth clybiau a chymdeithasau nad ydych chi’n eu defnyddio, newid yr archfarchnad rydych chi’n siopa ynddi, neu symud at gwmni yswiriant arall arbed arian i chi hefyd.
Ond, cyn i chi newid, mae’n syniad da cysylltu â’ch cyflenwr presennol i weld a fyddai’n gallu cynnig bargen well i chi. Peidiwch â bod ofn bargeinio yma. Cymharwch unrhyw fargen mae’n ei gynnig gyda’r rheini mae cyflenwyr eraill yn eu cynnig er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn – boed hynny’n golygu aros neu newid.
Cam 3, ar yr wyneb, yw'r rhan hawdd. Yn syml, mae hyn yn golygu bwrw ymlaen â’ch penderfyniad, er enghraifft, dod â’ch bargen ynni bresennol i ben a chofrestru gyda chyflenwr newydd. Ar gyfer rhai cyfleustodau, mae gwefannau sy’n gwneud hyn i chi. Ond hwn yw’r cam lle gallwch chi fynd yn ddiog, lle rydych chi’n osgoi gwneud penderfyniad ariannol neu’n oedi – efallai oherwydd eich bod chi’n teimlo y dylech chi fod yn deyrngar i gyflenwr presennol – a gall hynny amharu ar y broses o wneud penderfyniadau da. Felly, peidiwch ag oedi na gwneud esgusodion os ydych chi eisiau cael bargen well a helpu eich sefyllfa ariannol.
Cam 4 yw cam olaf y model gwneud penderfyniadau. Ar ôl i chi weithredu, peidiwch ag ymlacio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu’r penderfyniadau rydych chi wedi’u gwneud. Er enghraifft, ydy newid archfarchnad wedi arbed arian i chi? Ydy’r gampfa newydd yn cynnig gwell gwerth am arian i chi na'r un roeddech chi’n ei defnyddio o’r blaen?
Mae hollbwysig eich bod yn adolygu eich penderfyniadau. Dim ond ar ôl gwneud hynny y gallwch chi fod yn sicr a oedd eich penderfyniad yn un doeth. Os nad oedd yn ddoeth, efallai y bydd angen i chi fynd yn ôl i gam 1 eto. Mewn gwirionedd, dylech chi fod yn defnyddio’r model pedwar cam bob amser, a dylai'r broses o asesu, penderfynu, gweithredu ac adolygu ddod yn arferiad i chi er mwyn rheoli eich arian yn effeithiol.

[MUSIC PLAYING]

End transcript: Fideo 3 Model gwneud penderfyniadau i gymryd rheolaeth o benderfyniadau gwariant
Fideo 3 Model gwneud penderfyniadau i gymryd rheolaeth o benderfyniadau gwariant
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 8 Gwneud penderfyniadau gwario

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Meddyliwch yn ôl am bryniant mawr diweddar a wnaed gennych – car efallai, teclyn i’r tŷ, cyfrifiadur newydd. Ar ôl gwylio’r fideo, pe baech chi nawr yn gwneud penderfyniad gwario tebyg, a fyddech chi’n mynd ati’n wahanol?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Yn amlwg, mae’r atebion yn bersonol i chi. Y cwestiynau allweddol yw:

  • Wnaethoch chi wneud rhywfaint o ymchwil marchnad cyn prynu?
  • A wnaethoch chi gymryd amser i ddod o hyd i’r fargen orau?
  • A wnaethoch chi wedyn weithredu’n brydlon i brynu’r cynnyrch?
  • A wnaethoch chi negodi telerau’r fargen, gan gynnwys y pris?
  • Oeddech chi’n barod i newid gwasanaethau wrth brynu cynnyrch fel cynnyrch yswiriant, a gwasanaethau cyfleustodau, rhyngrwyd a ffôn symudol?
  • A ydych chi’n defnyddio’r canlyniad i’ch arwain chi wrth wneud y pryniant mawr nesaf?

Efallai fod hyn i gyd yn ymddangos yn dipyn o dasg – ond efallai y cewch eich synnu faint y gallwch ei arbed bob blwyddyn drwy ddefnyddio’r model pedwar cam hwn.

Nesaf, cewch gwis byr cyn archwilio sut y gall y model pedwar cam helpu wrth brynu cynnyrch yswiriant.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.