Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Glossary

Archddyfarniad
Gorchymyn llys a wnaed yn yr Alban yn erbyn y rheini sy’n methu ag ad-dalu arian sy’n ddyledus ganddynt. Gweler hefyd Dyfarniad y Llys Sirol (CCJ).
Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)
Corff rheoleiddio gwasanaethau ariannol y DU sy’n gyfrifol am ddiogelu defnyddwyr.
Banciau
Cwmnïau sy’n eiddo i gyfranddalwyr, y mae eu prif weithgareddau busnes yn golygu benthyca arian a’i roi ar fenthyg i unigolion a busnesau, a chynnig gwasanaethau cyfrifon banc.
Brocer
Cyfryngwr ariannol sy’n trefnu cynhyrchion ariannol i gwsmeriaid.
Compowndio (llog)
Y broses o gael llog ar log blaenorol a enillwyd (ar gyfrifon cynilo) neu dalu llog ar log blaenorol a dalwyd (ar fenthyciadau).
Cyfradd ddisgownt
Gostyngiad yn y gyfradd llog arferol am gyfnod penodol ar ddechrau benthyciad neu forgais. Defnyddir hyn i wneud yr ad-daliadau cynnar yn fwy fforddiadwy ac felly i wneud y cynnyrch yn ddeniadol i fenthycwyr.
Cyfradd llog
Y tâl ar swm yr arian a fenthycir (neu a delir ar swm yr arian mewn cynilion). Fel arfer, mynegir hyn fel swm canran (%) ar gyfer pob blwyddyn (neu ‘y flwyddyn’ neu ‘y.f.’) ee, 3 % y flwyddyn.
Cyfradd sefydlog
Pan fydd y llog a godir ar fenthyciad neu forgais wedi’i bennu am oes gyfan y cynnyrch neu am gyfnod cychwynnol diffiniedig.
Cymdeithasau adeiladu
Sefydliadau cydfuddiannol – sy’n golygu mai eu cwsmeriaid sy’n berchen arnynt – eu prif fusnes yw cynnig cyfrifon cynilo a morgeisi. Mae cynhyrchion ariannol eraill fel cyfrifon cyfredol yn cael eu cynnig hefyd gan y cymdeithasau mwy.
Chwyddiant prisiau
Cynnydd yn lefel gyffredinol prisiau adwerthu yn yr economi. Prisiau adwerthu yw’r rheini sy’n cael eu talu gan aelwydydd.
Dyfarniad Llys Sirol (CCJ)
Gorchymyn llys a wnaed yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn erbyn y rheini sy’n methu ag ad-dalu arian sy’n ddyledus ganddynt. Gweler hefyd Archddyfarniad.
Dyled
Arian wedi’i fenthyca.
Dyled ansicredig
Dyled nad yw’n gysylltiedig ag ased a bennir drwy gontract (ee, eiddo). Os na fydd y benthyciwr yn ad-dalu’r arian a fenthyciwyd, yna nid oes gan roddwr y benthyciad hawl i gael ei ddigolledu drwy droi at yr asedau a allai fod wedi’u prynu gyda’r arian a fenthyciwyd.
Dyled bersonol
Arian a fenthyciwyd sy’n ddyledus gan unigolion ac aelwydydd.
Dyled sicredig
Dyled sy’n gysylltiedig ag ased a bennir drwy gontract (ee, eiddo). Os na fydd y benthyciwr yn ad-dalu’r arian a fenthyciwyd, yna gall rhoddwr y benthyciad ddefnyddio’r ased i adennill y dyledion sy’n weddill.
Elw
Gwarged enillion gwerthiannau dros y costau sy’n gysylltiedig â’r nwyddau neu’r gwasanaethau a werthir.
Enwol
Heb ei addasu i ystyried chwyddiant prisiau. Gweler Gwir.
Ffioedd ad-dalu cynnar
Ffi y bydd y sawl sy’n benthyca arian i chi yn ei chodi os byddwch chi’n gadael eich morgais cyn y cyfnod penodedig. Mae fel arfer yn berthnasol i forgeisi cyfradd sefydlog, ond gall fod yn un o nodweddion morgeisi traciwr hefyd.
Gorddrafft
Balans negyddol ar gyfrif banc (neu 'gyfrif cyfredol').
Gwir
Wedi’i addasu i ystyried chwyddiant prisiau. Gweler Enwol.
Morgais
Benthyciad i brynu eiddo neu dir.
Polisi ariannol
Defnyddio cyfraddau llog a rheolaeth dros y cyflenwad arian i helpu i reoli’r economi ac, yn benodol, cyfradd chwyddiant prisiau.
Rhentu-i-brynu
Contract talu ar gyfer prynu nwyddau’r cartref. Fel arfer, mae hyn yn golygu taliadau misol dros flwyddyn neu ychydig flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r benthyciwr yn cadw’r nwyddau, ond ddim ond pan fydd yr holl daliadau dan y contract wedi’u gwneud y sicrheir perchnogaeth.
Treth Gyngor
Treth flynyddol a godir gan awdurdodau lleol ar sail gwerth yr eiddo y maent yn byw ynddo.
Triliwn
Mil biliwn.
AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12