Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

1.3 Cyfradd sefydlog neu gyfradd amrywiadwy?

Mae hi nawr yn amser gwneud penderfyniad am eich morgais – a ddylech chi gael cynnyrch morgais â chyfradd sefydlog neu gyfradd amrywiadwy? Dros oes arferol morgais o 25 mlynedd, mae hwn yn benderfyniad y gallwch chi ddewis ei wneud sawl gwaith, gan newid o forgais cyfradd sefydlog i gyfradd amrywiadwy, neu i'r gwrthwyneb, wrth i chi chwilio am y cynnyrch mwyaf addas i chi bob amser.

Gwyliwch Fideo 2 ac edrych ar y gwahanol nodweddion sydd gan forgeisi o ran cyfraddau llog, y ffioedd cysylltiedig â nhw, a manteision ac anfanteision gwahanol gynhyrchion. Fe welwch chi fod modd cael sawl math o gynnyrch cyfradd amrywiadwy sydd ychydig yn wahanol.

Ar ôl gwylio'r fideo, mae ambell gwestiwn i chi eu hateb isod.

Cafodd yr adnodd hwn ei greu a’i recordio’n wreiddiol yn Saesneg ar gyfer Academi Arian MSE ac mae ar gael yma [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Download this video clip.Video player: Fideo 2 Deall morgeisi
ADRODDWR:
Yn y fideo yma, rydyn ni’n edrych ar y gwahanol fathau o gynnyrch morgeisi sydd ar gael ar y farchnad, gan ganolbwyntio ar y ffordd mae eu cyfraddau llog yn cael eu gosod. Mae’n bwysig deall hyn, oherwydd mae’r gyfradd llog ar eich morgais yn ffactor mawr o ran faint mae’n rhaid i chi ei ad-dalu bob mis. Yn gyntaf, beth am edrych ar forgeisi cyfradd sefydlog?
Fel mae'r term yn ei awgrymu, dydy cyfradd y morgais ar y cynhyrchion hyn ddim yn newid yn ystod cyfnod y gyfradd sefydlog, beth bynnag fo'r newidiadau yn y gyfradd llog, fel cyfradd banc Banc Lloegr. Mae’r cynhyrchion hyn yn para rhwng dwy a phum mlynedd, er mae cyfnodau hirach, fel morgeisi deng mlynedd, ar gael weithiau.
Mae cynigion cyfraddau sefydlog yn boblogaidd ymysg benthycwyr sydd angen sicrwydd o ran cost eu morgais i’w helpu gyda chyllidebu, oherwydd ni fydd yr ad-daliadau’n newid drwy gydol y morgais. Ond, er bod morgeisi cyfradd sefydlog yn rhoi sicrwydd i fenthycwyr, mae ganddyn nhw ambell anfantais. Os yw’r gyfradd banc yn lleihau yn ystod cyfnod y gyfradd sefydlog, ni fydd y rheini sydd â morgeisi sefydlog yn cael budd o gyfraddau morgais is: serch hynny, bydd cyfraddau sefydlog hefyd yn eich amddiffyn chi rhag cyfraddau morgais uwch os bydd y gyfradd banc yn codi.
Yn ogystal â hyn, bydd morgeisi cyfraddau sefydlog fel arfer yn cynnwys costau ad-dalu cynnar, y bydd angen i chi eu talu os ydych chi eisiau ad-dalu’r morgais yn fuan. Mae hynny’n cynnwys os ydych chi eisiau symud i gynnig newydd.
Y mater allweddol arall yw’r hyn sy’n digwydd pan fydd cyfnod y gyfradd sefydlog yn dod i ben. Bryd hynny, bydd y gyfradd yn dychwelyd i Gyfradd Amrywiadwy Safonol (neu SVR) y benthyciwr, sy’n gallu bod yn llawer uwch na’r gyfradd sefydlog sy’n dod i ben. Mae risg y gyfradd ddychwelyd yn un mae angen i fenthycwyr cyfradd sefydlog fod yn ymwybodol ohoni. Fe wnawn ni edrych ar Gyfraddau Amrywiadwy Safonol mewn rhagor o fanylder nesaf, wrth i ni symud ymlaen at forgeisi cyfradd amrywiadwy.
Mae tri phrif fath o forgeisi cyfradd amrywiadwy: tracwyr, morgeisi disgownt, a morgeisi cyfradd amrywiadwy safonol. Beth am edrych ar y morgais cyfradd amrywiadwy safonol, sy’n aml yn cael ei dalfyrru i forgais SVR? Fyddwch chi ddim yn ffafrio’r morgeisi hyn wrth ddewis cynnyrch yn y lle cyntaf, ond dyma’r math o forgais y byddwch chi arno pan fydd cynigion y morgeisi eraill yn dod i ben.
Caiff y gyfradd amrywiadwy safonol ei phennu yn ôl disgresiwn y benthyciwr. Bydd yn symud i fyny ac i lawr o bryd i’w gilydd, fel arfer pan mae Banc Lloegr yn symud y brif gyfradd banc i fyny neu i lawr. Sylwch nad oes rhaid i fenthycwyr morgeisi ddilyn symudiadau yn y gyfradd banc, o ran amser na graddfa, wrth bennu eu cyfraddau amrywiadwy safonol.
Er enghraifft, gallai'r gyfradd banc godi dim pwynt dau pump y cant (0.25%), a gallai cyfradd amrywiadwy safonol benthyciwr godi dim pwynt tri pump y cant (0.35%). Pan fyddwch chi’n chwilio am forgais, y prif gynnyrch â chyfradd amrywiadwy a welwch fydd morgeisi sy’n cael eu galw’n ‘dracwyr’. Yn y rhain, mae cyfraddau morgeisi wedi’u cysylltu â phrif gyfradd llog drwy gontract: cyfradd banc Banc Lloegr fel arfer.
Er enghraifft, gallai cyfradd y traciwr fod yn gyfradd banc ac un y cant (1%), felly pan mae’r gyfradd banc yn symud i fyny ac i lawr, mae cyfradd y traciwr yn symud yr un faint. Mae tracwyr yn tueddu i fod â chynigion cychwynnol sy’n para rhwng dwy a phum mlynedd, ond gallwch gael tracwyr oes. Does gan forgeisi tracwyr ddim ffioedd ad-dalu cynnar, felly, fel arfer, gallwch chi symud i fargen newydd heb aros i’ch cynnig traciwr cychwynnol ddod i ben.
Math arall o forgais cyfradd amrywiadwy sydd ar gael yw morgeisi disgownt. Mae’r cynigion hyn fel arfer yn cynnwys disgownt oddi ar gyfradd amrywiadwy safonol benthyciwr. Mae hyn yn golygu, os yw’r benthyciwr yn codi ei gyfradd amrywiadwy safonol, y byddwch chi’n talu mwy bob mis.
Eto, mae’r cynigion hyn dros gyfnod byr fel arfer: er enghraifft, dwy i dair blynedd, er bod cynigion hirach ar gael. Yn wahanol i dracwyr, mae morgeisi disgownt yn tueddu i gynnwys ffioedd ad-dalu os ydych chi’n dymuno ad-dalu eich morgais tra ydych chi’n dal yn y cyfnod disgownt cychwynnol.
Fodd bynnag, dylech chi wybod beth rydych chi’n ymrwymo iddo yma, oherwydd mae’n gallu bod yn ddryslyd. Os yw’n dweud disgownt o 1.5%, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth mae hynny’n ei olygu. Ai 1.5% yw’r gyfradd y byddwch chi’n ei thalu, neu ai 1.5% yw'r disgownt y byddwch chi’n ei gael oddi ar gyfradd amrywiadwy safonol y benthyciwr? Edrychwch yn ofalus.
Mae morgeisi cyfradd amrywiadwy yn tueddu i fod yn dda pan mae cyfradd banc yn gostwng neu’n isel ac yn sefydlog. I’r gwrthwyneb, dydyn nhw ddim yn dda i fenthycwyr pan mae'r gyfradd banc yn codi, oherwydd bydd cyfradd y morgais yn codi, ac felly’n cynyddu cost fisol y morgais i’r benthyciwr.
Fodd bynnag, po fwyaf o sicrwydd sydd ei angen arnoch chi o ran faint rydych chi’n ei dalu, y mwyaf dylech chi ystyried mynd am forgais cyfradd sefydlog. Mae digon i feddwl amdano pan fyddwch chi’n dewis cynnyrch morgais, yn enwedig nodweddion y gyfradd llog. Beth am gloi gyda chrynodeb o brif nodweddion morgeisi sefydlog, morgeisi cyfradd amrywiadwy sefydlog, tracwyr a morgeisi disgownt gyda chyfradd amrywiadwy sefydlog?
End transcript: Fideo 2 Deall morgeisi
Fideo 2 Deall morgeisi
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 3 Morgeisi cyfradd sefydlog: buddion a risgiau

Timing: Dylech ganiatáu tua 5 munud

Beth yw manteision ac anfanteision morgeisi cyfradd sefydlog?

Rhowch eich sylwadau yn y blwch isod a’u cadw i ddatgelu'r drafodaeth.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Mae morgeisi cyfradd sefydlog yn rhoi sicrwydd ynghylch eich taliadau morgais misol oherwydd ni fydd y rhain yn codi yn ystod tymor y gyfradd sefydlog. Mae’r rhain yn ddewis synhwyrol i aelwydydd sydd â chyllidebau tynn a chapasiti cyfyngedig i fforddio cynnydd yn y costau morgais, neu i’r rheini y mae’n well ganddynt gael sicrwydd ynghylch faint bydd eu morgais yn ei gostio.

Sylwch fod cynnyrch cyfradd sefydlog yn para 2 i 5 mlynedd fel arfer; does dim llawer o alw am forgeisi cyfradd sefydlog 10 mlynedd. Dydy cyfraddau sefydlog am gyfnodau hirach erioed wedi cydio yn y DU. Felly, y tebygolrwydd yw mai dim ond am ran gyntaf cyfnod eich morgais y bydd unrhyw gynnig cyfradd sefydlog yn para, nid y cyfnod cyfan, oni bai eich bod ym mlynyddoedd olaf eich morgais ac yn ailforgeisio am y tro olaf.

Mae morgeisi cyfradd sefydlog yn aml yn cynnwys ffi ‘trefnu’ ymlaen llaw (ond mae hyn yn wir am dracwyr a morgeisi disgownt hefyd). Dydy’r rheini sydd ar forgeisi cyfradd sefydlog ddim yn elwa pan mae cyfraddau llog yn gostwng. Hefyd, bydd rhaid i chi dalu ffi ad-dalu cynnar fel arfer os byddwch chi’n ad-dalu’r morgais cyn diwedd ei gyfnod cyfradd sefydlog. Ar ddiwedd y cyfnod cyfradd sefydlog, bydd y morgais fel arfer yn dychwelyd i gyfradd amrywiadwy safonol oni bai fod camau’n cael eu cymryd i symud i gynnyrch morgais arall.

Beth yw manteision ac anfanteision morgeisi cyfradd amrywiadwy (gan gynnwys ‘tracwyr’ a ‘morgeisi disgownt’)?

Rhowch eich sylwadau yn y blwch isod a’u cadw i ddatgelu'r drafodaeth.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Bydd morgeisi cyfradd amrywiadwy yn symud i fyny neu i lawr wrth i gyfraddau llog yn yr economi newid – yn enwedig pan mae Banc Lloegr yn symud ei ‘Gyfradd Banc’. Mae’r rheini sydd â’r morgeisi hyn yn elwa pan fydd cyfraddau llog yn gostwng ac ar eu colled pan fydd cyfraddau’n codi. Gall y diffyg sicrwydd hwn achosi problemau gyda chyllidebau aelwydydd. Ar y llaw arall, does dim ffioedd ad-dalu cynnar fel arfer os ydych chi’n ad-dalu eich morgais yn gynnar.

Iawn, mae’n amser cwblhau cwis byr i weld faint rydych chi wedi’i ddysgu hyd yma. Bydd yr adran wedyn yn edrych ar opsiynau eraill a allai fod ar gael i chi er mwyn teilwra eich cynnyrch morgais.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.