Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

4.1 Symud i gynnig arall

Mae tua 4 o bob 10 trafodyn morgais yn ymwneud â phobl yn ailforgeisio eu heiddo presennol heb symud tŷ ar yr un pryd. Mae symud tŷ yn debygol iawn o sbarduno cynnig morgais newydd hefyd – yn sicr pan nad yw’r morgais yn gludadwy o un eiddo i’r llall. Ond swm yr ailforgeisio sy’n amlygu’r ffaith ei bod weithiau’n gwneud synnwyr newid i gynnig morgais newydd, ac efallai symud at fenthyciwr newydd hefyd.

Ffotograff o gwpl ifanc yn gwneud gwaith papur (sy’n ymwneud â thrafodyn ariannol) gyda chynghorydd, sy’n eistedd ar ochr arall y ddesg.
Ffigur 5 Cytuno i gynnig newydd

Un peth sy’n peri i rywun ailforgeisio yw pan mae cynnig morgais yn dod i ben. Mae’n arferol i gyfradd morgais newid yn ddiofyn i Gyfradd Amrywiadwy Safonol (SVR) y benthyciwr oni bai fod y sawl sy’n benthyca ganddo’n gweithredu. Yn gyffredin, dylid gweithredu oherwydd mae morgeisi SVR yn tueddu i fod yn ddrud – yn sicr o’u cymharu â morgeisi cyfradd sefydlog, disgownt neu ‘draciwr’.

Dylai'r holl fenthycwyr ar Gyfraddau Amrywiadwy Safonol ystyried a ydynt yn gallu dod o hyd i rywbeth gwell. Ni ddylai morgais gael ei ystyried yn gynnyrch mae’n rhaid i chi aros gydag ef nes daw'r cyfnod i ben, a bod yr arian wedi cael ei ad-dalu i’r benthyciwr. Gan mai hwn yw alldaliad rheolaidd mwyaf y rhan fwyaf o aelwydydd, dylid manteisio ar bob cyfle i newid i gynllun newydd os yw’n gwneud synnwyr yn ariannol. Oherwydd bod cyfraddau llog yn newid dros amser, mae cyfleoedd yn debygol o godi i leihau cost eich morgais.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12