Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

5 Costau eraill cysylltiedig â phrynu eiddo

Nid cael y morgais a gallu ei ad-dalu yw'r unig bethau i’w hystyried. Mae llawer o gostau ychwanegol y byddwch chi’n eu hwynebu wrth fynd ati i brynu eich cartref newydd.

Montage o bum cymeriad cartŵn: Mr Cash (y Benthyciwr), Mr Stamp (y Casglwr Trethi), Mrs Lands (y Cofrestrydd), Ms Deeds (y Cyfreithiwr) a Mr Scales (y Prisiwr).
Ffigur 7 Y bobl byddwch chi’n delio â nhw wrth brynu eiddo

I ddangos i chi sut gallai’r costau hyn gronni, gadewch i ni dybio eich bod yn prynu eiddo am £220,000 yn Lloegr – sy’n agos at gost gyfartalog eiddo yn y DU.

Pa gostau ydych chi’n eu hwynebu os nad ydych chi’n brynwr tro cyntaf ac os mai’r eiddo fydd eich cartref (eich ‘prif breswylfa’)?

 • Ffi trefnu morgais (cyffredin ymysg morgeisi cyfradd sefydlog a disgownt, a rhai cynhyrchion eraill): £500, dyweder.
 • Costau cyfreithiol gan gynnwys chwiliadau lleol a ffi’r Gofrestrfa Tir: £800.
 • Arolwg a phrisiad: £350.
 • Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT) £1,900.
 • Costau symud: dyweder, £700.
 • CYFANSWM TERFYNOL: £4,250.

Efallai y codir ffi gan frocer y morgais hefyd os ydych wedi defnyddio un i'ch helpu i ddewis a threfnu'r morgais. Mae rhai costau yn codi o gael morgais – y ffi trefnu yn benodol – yn gallu cael eu hychwanegu at y morgais, yn amodol ar gymeradwyaeth y benthyciwr. Fodd bynnag, bydd rhaid talu'r costau eraill ymlaen llaw.

Y costau eraill sy’n gysylltiedig â thrafodion eiddo yw’r ffioedd sy’n daladwy i’r asiant eiddo (os defnyddir un) a'r ffi i gael Tystysgrif Perfformiad Ynni mewn perthynas ag eiddo. Mae’r costau hyn, fodd bynnag, yn cael eu hysgwyddo gan y sawl sy’n gwerthu’r eiddo yn hytrach na'r prynwr.

Mae Blwch 1 yn esbonio Treth Dir y Dreth Stamp mewn rhagor o fanylder.

Blwch 1 Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT)

Dyma oedd cyfraddau ymylol Treth Dir y Dreth Stamp ar eiddo preswyl a brynir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn 2020/21:

 • hyd at £125,000, 0%
 • £125,001 - £250,000, 2%
 • £250,001 - £925,000, 5%
 • £925,001 - £1.5 miliwn, 10%
 • dros £1.5 miliwn, 12%.

Sylwch fod prynwyr tro cyntaf wedi’u heithrio rhag talu Treth Dir y Dreth Stamp ar gyfer eiddo hyd at £300,000, ac ar gyfradd is o 5% ar gyfer swm mwy na £300,000 hyd at uchafswm o £500,000. Dydy pryniannau dros £500,000 ddim yn gymwys ar gyfer rhyddhad Treth Dir y Dreth Stamp. Hefyd, nodwch fod gordal o 3% yn gymwys os nad yw’r eiddo yn cael ei brynu fel ‘prif breswylfa’.

Ar 8 Gorffennaf 2020, cafodd y trothwy ar gyfer Treth Dir y Dreth Stamp ar drafodion eiddo ei godi i £500,000. Cyflwynwyd y mesur dros dro hwn, sydd ar waith tan 31 Mawrth 2021, gyda’r bwriad o roi hwb i'r farchnad dai a helpu’r economi ehangach i adfer ar ôl effaith pandemig Covid-19.

Yn yr Alban, y dreth gyfatebol i Dreth Dir y Dreth Stamp yw'r Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau, a’r Dreth Trafodiadau Tir yw’r dreth gyfatebol yng Nghymru. Mae gan Senedd yr Alban a Chynulliad Cymru bŵer i ddefnyddio eu cyfraddau eu hunain ar gyfer eu trethi cyfatebol i Dreth Dir y Dreth Stamp – ac maent yn gwneud hynny.

Mae'r adran nesaf yn adolygu’r amrywiaeth o risgiau a heriau sy’n gysylltiedig â morgais. Bydd yn edrych ar sut mae angen ymgorffori ffyrdd o ymdopi â chostau morgais yn nulliau rheoli arian ehangach aelwydydd.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12