Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

8 Crynodeb o Sesiwn 4

Mae llawer o fanylion wedi cael eu trin a’u trafod yn y sesiwn hon. Bydd yr wybodaeth a’r sgiliau a ddarperir yn eich helpu chi i wneud penderfyniadau da pan fyddwch yn dewis ac yn rheoli eich morgais.

Graff llinell yw’r ddelwedd, sy’n dangos gwerth real prisiau tai ar gyfartaledd rhwng 1981 a 2019. Mae’r graff yn dangos bod prisiau real tai ar gyfartaledd yn codi rhwng 1981 a 1989, yn gostwng tan 1995, yn aros yn gyson tan 1999, wedyn yn codi’n sylweddol tan 2009, gan gyrraedd tua £260,000. Ar ôl 2009, mae prisiau real tai ar gyfartaledd yn gostwng ac wedyn yn aros rhwng £200,000 a £240,000 tan 2019. Mae’r graff hefyd yn dangos llinell duedd syth ar gyfer y cyfnod cyfan rhwng 1981 a 2019, sydd â graddiant am i fyny.
Ffigur 9 Prisiau tai cyfartalog yn y DU (mewn termau real) 1981–2019. Ffynhonnell: Cymdeithas Adeiladu Nationwide (2019).

I grynhoi, dyma bum argymhelliad allweddol:

  • Chwiliwch am y cynnig gorau bob amser.
  • Cadwch lygad ar y farchnad a monitro sut mae cyfraddau morgais yn symud.
  • Byddwch yn barod i ailforgeisio – ac nid unwaith yn unig!
  • Peidiwch â chael eich dal gyda chynnyrch Cyfradd Amrywiadau Sefydlog. Mae cynhyrchion cyfradd amrywiadwy eraill (tracwyr a morgeisi disgownt) fel arfer yn well. Mae cynnyrch Cyfradd Amrywiadwy Sefydlog yr un fath â thariffau safonol cwmnïau ynni – maen nhw’n ddrud ac wedi’u dylunio i ddal pobl nad ydynt yn newid!
  • Peidiwch â theimlo bod rhaid i chi aros gyda’ch darparwr morgais cyntaf dim ond oherwydd ei fod wedi rhoi benthyg arian i chi pan oedd angen morgais arnoch chi yn y lle cyntaf – perthynas fasnachol yw hi, nid priodas!

Y newyddion da yw bod prisiau tai wedi tueddu i gynyddu o ran arian parod ac mewn termau real dros sawl degawd (gweler y graff uchod) – felly mae eich morgais yn rhoi cartref i chi, ac mae’n fuddsoddiad cadarn hefyd!

Darllen pellach

I gael gwybod mwy am rai o'r materion a drafodir yn y cwrs hwn, gallwch chi ddilyn y dolenni yma i wefan MoneySavingExpert:

Mae’r farchnad dai yn rhan bwysig o’r economi. Gall deall sut mae’n gweithio eich helpu chi i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth am eich arian. I gael mwy o wybodaeth, mae MoneySavingExpert yn argymell eich bod yn mynd i wefan Banc Gwybodaeth Banc Lloegr, sy’n cynnwys adrannau am y canlynol:

Ewch i Sesiwn 5: Cynilo a buddsoddi.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12