Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

1.1 Y gwahaniaeth rhwng cynilo a buddsoddi

Cyn ichi ddechrau edrych ar arbedion a chynnyrch buddsoddi, mae rhai diffiniadau pwysig y mae angen eu hegluro’n glir.

Mae pobl yn aml yn defnyddio’r termau ‘cynilo’ a ‘buddsoddi’ yn ogystal â ‘chynilion’ a ‘buddsoddiadau’ yn gyfnewidiol. Efallai y byddan nhw hefyd yn defnyddio’r term ‘cynilo’ wrth sôn am y ffordd mae arian yn cael ei roi mewn amrywiaeth o wahanol gynnyrch, er gyda’r amcan cyffredin o adeiladu swm o arian dros amser.

Eto, mae gwahaniaeth clir rhwng y termau hyn.

  • Cynilo Rhoddwyd sylw i hyn yn yr adran flaenorol, ac mae’n golygu neilltuo arian i’w ddefnyddio yn y dyfodol ar gyfer amrywiaeth o ddibenion posibl.
  • Cynnyrch cynilo neu gyfrifon cynilo. Cynnyrch syml yw’r rhain lle byddwch yn cynilo arian gyda banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd, a byddwch yn derbyn llog. Yn hollbwysig, ac eithrio ar gyfer cynilwyr mawr iawn, nid yw gwerth y cyfalaf (y swm a gynilwch yn wreiddiol) mewn perygl os caiff ei gynilo gyda sefydliad ariannol a reoleiddir yn y DU.
  • Cynnyrch buddsoddi. Yma, mae risg ond hefyd mwy o fuddion nag a geir gyda chyfrif cynilo. Gyda buddsoddiad, gall gwerth eich arian fynd i fyny ac i lawr wedyn yn dibynnu ar berfformiad eich buddsoddiad. Nid yw hynny o reidrwydd yn beth drwg, ond mae angen ichi ddeall bod eich cyfalaf mewn perygl.

Nawr gwyliwch y fideo i ddysgu mwy am y gwahaniaethau rhwng cynilion a buddsoddiadau a’r gwahanol resymau dros wneud y ddau.

Cafodd yr adnodd hwn ei greu a’i recordio’n wreiddiol yn Saesneg ar gyfer Academi Arian MSE ac mae ar gael yma [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Download this video clip.Video player: Fideo 2 Y gwahaniaeth rhwng cynilo a buddsoddi
ADRODDWR:
Gallwch chi neilltuo arian i'w ddefnyddio yn y dyfodol drwy roi arian mewn cyfrif cynilo neu drwy ei fuddsoddi mewn cyfranddaliadau, bondiau, neu fathau eraill o fuddsoddiadau. Pan fyddwch chi’n cynilo neu’n buddsoddi, rydych chi’n penderfynu peidio â gwario arian heddiw. Rydych chi’n dewis peidio â defnyddio heddiw er mwyn gallu defnyddio yn y dyfodol. Mae sawl rheswm dros wneud hyn.
Efallai eich bod chi’n adeiladu cronfa diwrnod glawog er mwyn bod yn barod ar gyfer y pethau ansicr mewn bywyd, fel costau trwsio ceir neu orfod prynu peiriant golchi newydd. Efallai eich bod chi’n adeiladu cronfa ar gyfer digwyddiad penodol sydd ar y gorwel, fel costau priodas neu wyliau. Efallai eich bod chi’n cynllunio ar gyfer y tymor hir drwy adeiladu cronfa i ddarparu arian yn y dyfodol, er enghraifft, pan fyddwch chi’n ymddeol. Efallai eich bod yn casglu arian i'w basio ymlaen i’ch plant. Beth bynnag rydych chi’n ei wneud, mae’n hollbwysig deall bod cynilion a buddsoddiadau yn wahanol.
Pan ydych chi’n rhoi eich arian mewn cyfrif cynilo, dydy’ch arian chi ddim mewn perygl ym mhob achos bron. Byddwch chi bob amser yn cael swm yr arian rydych chi’n ei roi yn y cyfrif yn ôl, o leiaf. Ar ben hynny, byddwch yn cael llog ar eich cynilion, sydd fel arfer yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif bob blwyddyn. Mae amrywiaeth o gyfrifon cynilo y gallwch ddewis o’u plith. Mae rhai yn cynnig cyfradd llog amrywiadwy, sy’n gallu symud i fyny neu i lawr dros amser, ac fel arfer, gallwch chi gael gafael ar yr arian o’r cyfrifon hyn pryd bynnag y mynnwch. Mae gan gyfrifon eraill gyfradd sefydlog, lle mae’r llog sy’n cael ei dalu yn aros yr un fath dros y cyfnod, ond, yn aml, dim ond ar ddiwedd y cyfnod cynilo y byddwch chi’n cael mynediad at eich arian.
Rydyn ni’n edrych ar y gwahanol fathau hyn o gynnyrch cynilo yn y sesiwn yma. Maen nhw i gyd yn rhannu un nodwedd. Ar hyn o bryd, mae unrhyw arian rydych chi’n ei roi ynddyn nhw yn cael ei ddiogelu hyd at £85,000 y person ym mhob sefydliad ariannol a reoleiddir yn y DU.
Pan fyddwch chi’n rhoi eich arian mewn buddsoddiadau, fel cyfranddaliadau, mae risg na fyddwch chi’n cael eich holl arian yn ôl pan fyddwch chi’n gwerthu’r cyfranddaliadau. Y rheswm am hyn yw bod prisiau buddsoddiadau yn mynd i fyny ac i lawr dros amser. Felly, pam byddech chi eisiau buddsoddi eich arian o ystyried y risgiau cysylltiedig? Mae esbonio hyn yn golygu deall y berthynas rhwng risg ac elw.
Pan fyddwch chi’n rhoi arian mewn buddsoddiadau, rydych chi’n gwneud hynny oherwydd eich bod yn gobeithio cael gwell elw na’r gyfradd llog rydych chi’n ei gael ar eich cyfrifon cynilo. Yr elw disgwyliedig uwch yw’r wobr am gymryd y risg. Dydy’r elw disgwyliedig ddim yn sicr. Dim ond amser a ddengys a yw'r penderfyniad i fuddsoddi wedi talu.
Os ydych chi’n rhoi eich arian mewn buddsoddiadau, ddylech chi ddim cynllunio i dynnu eich arian allan yn y tymor byr. Mae buddsoddiadau ar gyfer y tymor hir a, dros gyfnod hirach, mae mwy o debygolrwydd y gallwch chi ddod drwy’r cyfnodau hynny pan fydd eu gwerth yn gostwng. Y ffordd mae’r rhan fwyaf ohonom ni’n buddsoddi yw gwneud hynny’n uniongyrchol drwy gronfeydd pensiwn neu gronfeydd yswiriant bywyd. Yn y sesiwn yma, byddwn ni’n edrych ar y cronfeydd hyn a’r mathau o asedau mae’r cronfeydd yn buddsoddi ynddynt, fel cyfranddaliadau, bondiau cwmnïau, eiddo a nwyddau.
[CERDDORIAETH YN CHWARAE]
End transcript: Fideo 2 Y gwahaniaeth rhwng cynilo a buddsoddi
Fideo 2 Y gwahaniaeth rhwng cynilo a buddsoddi
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.