Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

10 Buddsoddiadau - ochr fwy peryglus cynilo (ond un gwerth chweil o bosibl)

Hyd yn hyn yr ydym wedi canolbwyntio ar gyfrifon cynilo lle nad yw’r arian a adneuwyd mewn perygl oni bai fod y sefydliad yn methu, a hyd yn oed wedyn mae gwarchodaeth deilwng, fel y nodwyd yn gynharach.

Graff llinell yw'r ddelwedd sy'n dangos y symudiad ym mynegai can cwmni'r FTSE ers iddo gael ei sefydlu yn 1984 hyd at 2021. Dros y cyfnod hwn o amser mae'r mynegai wedi codi'n sylweddol o 1000 i bron 7000. Fodd bynnag, mae'r mynegai wedi gostwng ar sawl achlysur yn ystod y cyfnod hwn o amser, gyda gostyngiadau sylweddol yn 1987, ar ddechrau'r 2000au, ar ddiwedd y 2000au (o ganlyniad i'r argyfwng bancio byd-eang) ac yn 2020 (o ganlyniad i bandemig COVID-19).
Ffigur 11 Mynegai cyfranddaliadau can cwmni’r FTSE 1984-2021

Gyda buddsoddiadau (a all gynnwys cyfranddaliadau, bondiau neu gronfeydd buddsoddi sy’n gallu dal y mathau hyn o asedau), gall y buddsoddiad ei hun ostwng neu godi mewn gwerth sy’n ychwanegu risg sylweddol, ond gall hefyd arwain at fuddion llawer mwy. Cofiwch hefyd, er nad ydym yn mynd i ormod o fanylion am y ffioedd ar gyfer buddsoddi, bod rhywbeth i’w dalu fel arfer – boed hynny i frocer i brynu cyfranddaliadau, rheolwr cronfa i reoli eich arian neu’r llywodraeth mewn treth. Felly holwch cyn buddsoddi.

Yn nes ymlaen byddwn yn archwilio cronfeydd buddsoddi, sy’n cynrychioli’r ffordd arferol y mae buddsoddwyr personol yn buddsoddi mewn cyfranddaliadau ac asedau eraill fel nwyddau ac eiddo. Gwneir hyn drwy gyfuno llawer o arian buddsoddwyr mewn cronfa anferth lle gall rheolwr fuddsoddi’r arian hwnnw ym mhob math o wahanol fathau o fuddsoddiadau – felly does dim angen i chi fod yn rhy weithredol a gadael i rywun arall wneud y gwaith caled i chi (am ffi, wrth gwrs).

Efallai eich bod yn meddwl nad yw buddsoddiadau fel hyn ar eich cyfer chi, ond os oes gennych chi gynilion pensiwn, yna pa un a ydych yn ei wybod ai peidio, rydych bron yn sicr yn fuddsoddwr gan y bydd eich arian mewn un neu nifer o gronfeydd. Bydd yr adrannau nesaf yn eich helpu i ddysgu mwy am y ffordd y mae eich arian yn cael ei fuddsoddi.

Er mwyn deall natur y cronfeydd hyn, gadewch i ni edrych yn gyntaf ar sut mae’r prif fathau o fuddsoddiadau’n gweithio rhag ofn eich bod am fuddsoddi’n uniongyrchol ynddynt, neu os ydych chi ond eisiau cael gwybodaeth er mwyn deall mwy am flociau adeiladu’r cronfeydd.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.