Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

13 Deall nwyddau

Categori arall o fuddsoddiadau yw nwyddau. Dyma lle mae’r buddsoddiad yn cael ei wneud mewn asedau fel olew, aur a metelau eraill neu hyd yn oed gynhyrchion amaethyddol.

Graff llinell yw'r ddelwedd sy'n dangos pris aur rhwng 1990 a 2021. Dros y cyfnod hwn o amser mae'r pris wedi codi'n sylweddol – o ychydig dros £200 yr owns i bron £1,200 yr owns. Roedd y cynnydd hwn yn y pris yn amlwg iawn o 2006. Er hynny, nid oedd cyfeiriad y pris yn codi drwy'r amser, gyda gostyngiadau sylweddol yn y pris yng nghanol y 2010au ac yn 2020.
Ffigur 14 Gall prisiau nwyddau fod yn gyfnewidiol

Yn gyffredinol, mae dau brif atyniad i’r buddsoddiadau hyn:

  • Mae prisiau nwyddau’n tueddu i godi yn ystod cyfnodau o chwyddiant prisiau. O ganlyniad, maent yn cynnig ‘gwarchodaeth’ yn erbyn y risg i chwyddiant erydu gwir werth eich buddsoddiadau.
  • Mae prisiau nwyddau hefyd yn aml yn symud i gyfeiriad cwbl groes i ddosbarthiadau eraill o asedau fel cyfranddaliadau ac eiddo. Yn wir, yn ystod cyfnodau o wendid mewn marchnadoedd ecwiti, mae buddsoddwyr yn dueddol o symud i aur. O ganlyniad, gall buddsoddi mewn nwyddau fod yn ffordd effeithiol o gydbwyso’r risgiau ar bortffolio sydd hefyd yn cynnwys asedau fel cyfranddaliadau ac eiddo.

Yr ochr arall i’r geiniog, fodd bynnag, yw y gall prisiau nwyddau fod yn gyfnewidiol a’u bod yn sicr mewn perygl o gwympo sydyn o bryd i’w gilydd. Gallwch weld hyn yn y siart uchod sy’n dangos prisiau aur rhwng 1989 a 2020. Mewn rhai ffyrdd, mae gan fuddsoddiadau o’r fath yr un risg â buddsoddi mewn cyfran unigol yn hytrach na buddsoddi mewn portffolio cytbwys o gyfranddaliadau.

Sut y gellir buddsoddi mewn nwyddau? Mae tri opsiwn ar gael ar gyfer y buddsoddwr cyffredin.

Yn gyntaf, lle bo’n ymarferol, gellir gwneud y buddsoddiadau ar ffurf ffisegol gyda’r nwydd ei hun yn cael ei brynu a’i storio. Mae hyn yn ymarferol gyda nwyddau fel aur – fel y tystia’r fasnach mewn darnau arian aur. Fodd bynnag, mae angen rhoi ystyriaeth i yswiriant, gan ystyried y risg o ladrad neu ddifrod. Ar ben hynny, ar gyfer y buddsoddwr cyffredin, bydd pentyrru cyflenwadau o nwyddau megis olew neu rawn yn anymarferol.

Ail opsiwn yw prynu cyfranddaliadau mewn cwmnïau y mae eu perfformiad ariannol yn ymwneud yn bennaf â’r nwydd yr ydych am fuddsoddi ynddo. Felly, mae cyfranddaliadau cwmnïau mwyngloddio yn ddefnyddiol os ydych am fuddsoddi mewn metelau diffiniedig; cyfranddaliadau cwmnïau olew os ydych am fuddsoddi mewn olew. Er bod hyn yn ffordd syml o ddod i gysylltiad â nwyddau, mae risgiau ynghlwm wrth y dull buddsoddi hwn. Mewn llawer o achosion, mae cysylltiad llac rhwng perfformiad ariannol cwmnïau o’r fath a’r symudiadau ym mhrisiau eu cyfranddaliadau a’r nwyddau sy’n gysylltiedig â hwy. Mae perfformiad cwmnïau olew mawr, er enghraifft, yn gysylltiedig ag amrywiaeth o ffactorau – megis trethu petrol – nad ydynt yn gysylltiedig â phris olew.

Y trydydd opsiwn yw buddsoddi mewn cronfeydd sy’n olrhain pris nwyddau penodol neu fasged benodol o nwyddau. Gellir gwneud hyn drwy roi arian mewn cronfeydd cyfnewid a fasnachir (ETFs). Mae'r ffordd hon o fuddsoddi mewn nwyddau yn eich galluogi i addasu a rheoli risg eich cysylltiad â nwyddau.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12