Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

14 Deall buddsoddi mewn eiddo

Ers blynyddoedd lawer, mae eiddo wedi dod yn ddewis amgen difrifol i fathau eraill o fuddsoddiadau.

Mae’r ffigur yn llun o deras o dai gydag arwydd asiant tai y tu allan i un ohonynt. Ar waelod yr arwydd, mae’r gair ‘LET’ wedi’i binio.
Ffigur 15 Mae prynu-i-osod yn ffordd boblogaidd o fuddsoddi mewn eiddo

I’r rhan fwyaf o bobl, y buddsoddiad mwyaf sydd ganddynt – ac eithrio’r buddsoddiad a ddelir yn eu cronfa bensiwn – yw eu cartref eu hunain. Gwiriwch hyn drosoch eich hun os ydych chi'n berchen ar eich cartref – gweithiwch allan y gwahaniaeth rhwng gwerth eich cartref ar y farchnad a'r morgais sy'n weddill sydd gennych arno. Gelwir y gwahaniaeth hwn yn ‘ecwiti’ sydd gennych yn eich eiddo, a gallai fod yn swm mawr iawn i’r rheini sydd wedi talu eu morgais yn llwyr neu sy’n agos at wneud hynny.

Efallai y gwelwch eich prif gartref fel buddsoddiad, yn ogystal ag fel lle i fyw ynddo, wrth i chi obeithio y bydd yn cynyddu o ran ei werth. Neu, gallech fuddsoddi mewn ail gartref (neu drydydd, pedwerydd ayb), ond cofiwch os ydych yn gwerthu unrhyw beth ar wahân i’ch prif gartref, y bydd yn rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf (CGT) ar unrhyw elw a wneir. Ac wrth brynu unrhyw beth ar wahân i’ch prif gartref, byddwch yn talu treth stamp ychwanegol hefyd.

Mae sawl ffordd y gall buddsoddi mewn eiddo fod yn broffidiol.

Gallech brynu cartrefi mewn ardal sydd ‘ar i fyny’ lle mae prisiau eiddo’n codi mwy na’r cyfartaledd; gallech brynu yn is na ‘gwir’ werth y farchnad; neu gallech ychwanegu gwerth at eiddo drwy ganfod, er enghraifft, cartref a esgeuluswyd a fyddai’n addas i’w adnewyddu a, phan fydd wedi’i gwblhau, ei werthu ar elw goruwch cyfanswm cost y pryniant, y llog a’r adnewyddu. Eto i gyd, mae’n bosibl y gallai gwerth eich eiddo ostwng am sawl rheswm gwahanol.

Gallech hefyd wneud arian dim ond o'r rhent a gynhyrchir o eiddo, er bod llawer o landlordiaid yn defnyddio'r incwm hwnnw i wneud taliadau morgais, sicrhau bod yr eiddo’n cael ei gynnal i safon uchel ac am gostau ychwanegol. Felly, maent yn dibynnu ar dwf mewn prisiau tai fel y ffordd i gynyddu gwerth eu buddsoddiad. Y risg yma, fodd bynnag, yw na allwch ddod o hyd i denant ac felly efallai y byddwch yn ei chael yn anodd talu unrhyw forgais.

Ffordd arall o fuddsoddi mewn eiddo heb fod yn berchen ar eiddo penodol yn uniongyrchol yw drwy gronfeydd buddsoddi – yn enwedig Cwmnïau Buddsoddi mewn Eiddo Tirol (REICs).

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12