Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

2 Problem cynilo’r DU

Mae’r ffigur yn dangos sawl pentwr o geiniogau, gyda’r pentwr yn codi’n raddol o’r chwith i’r dde. Ar ochr dde’r staciau hyn mae pot jam yn llawn darnau arian.
Ffigur 2 Ydych chi’n adeiladu eich cynilion neu’n eu gostwng drwy wario?

Roedd y fideo yn yr adran flaenorol yn sôn am y gwahanol resymau dros gynilo arian.

Beth bynnag yw eich rhesymau eich hun dros gynilo arian, y gwir amdani yw nad yw’r DU yn dda iawn am wneud hynny! Mae’r data yn y tablau isod yn gwneud hyn yn glir iawn. Mae gan y DU gymhareb cynilion is na’r rhan fwyaf o wledydd eraill Ewrop (Tabl 1) ac yn ystod yr ugain mlynedd ddiwethaf mae wedi bod yn gwaethygu (Tabl 2).

Tabl 1 Cymarebau Cynilion Ewropeaidd 2018. Cynilion fel % o incwm gwario.

GwladCymhareb Cynilion (%)
Sweden15.40
Yr Almaen10.95
Yr Iseldiroedd8.40
Ffrainc8.38
Iwerddon5.78
Yr Undeb Ewropeaidd (cyfartaledd)3.70
Y Deyrnas Unedig0.37
Ffynhonnell: OECD (2020)

Tabl 2 Cymhareb Cynilion y DU 2018. Cynilion fel % o incwm gwario.

BlwyddynCymhareb Cynilion (%)
20004.97
20043.68
20083.79
20124.35
20161.74
20180.37
Ffynhonnell: OECD (2020)

Gweithgaredd 2 Esbonio cyfradd gynilo wael y DU

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Yn eich barn chi, beth yw’r rhesymau dros record wael y DU o ran cynilion?

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Mae nifer o resymau tebygol dros y gymhareb cynilion isel yn y DU.

Yn ystod y degawd diwethaf, gwelwyd gwerth incwm gwirioneddol – hynny yw, incwm ar ôl addasu ar gyfer chwyddiant prisiau – yn gostwng i lawer o bobl. Gyda llai o arian yn weddill ar ôl talu biliau’r cartref, mae’n anochel mae’n debyg y bydd cynilion yn dioddef.

Rheswm arall efallai yw argaeledd dyled. Benthyca arian yn hytrach na defnyddio cynilion yw’r hyn y mae llawer yn ei wneud i dalu am wariant brys bywyd neu, dyweder, am gost gwyliau. Ond gall hyn fod yn ffordd ddrud iawn o dalu costau o’r fath.

Un rheswm dros y gostyngiad yng nghymhareb arbedion y DU yw bod cyfraddau llog yn y DU wedi bod ar lefelau hanesyddol isel ers yr argyfwng ariannol ddiwedd y 2000au – ac wedi cyrraedd y lefel isaf erioed ym mis Mawrth 2020 ar ôl i bandemig Covid-19 daro’r DU. Gan fod y llog a delir ar gyfrifon cynilo mor isel, mae’r cymhelliant i gynilo yn llai, ac efallai fod llawer wedi dewis gwario’r arian yn lle hynny.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.