Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3.1 Beth am Fondiau Premiwm?

Y ffordd fwyaf poblogaidd o gynilo yn y wlad yw drwy brynu Bondiau Premiwm, a weithredir gan Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) – a gefnogir gan y llywodraeth. Oherwydd hyn, mae eich arian yn cael ei ddiogelu’n llawn.

Mae’r ddelwedd yn llun o Harold Macmillan, Canghellor y Trysorlys yn y 1950au a Phrif Weinidog wedi hynny, yn dal Bond Premiwm gwerth £1.
Ffigur 4 Cyflwynodd Harold Macmillan, Canghellor y Trysorlys ar y pryd, Fondiau Premiwm yn 1956 – bryd hynny roedd y brif wobr yn £1000

Er gwaethaf y term ‘bond’, maent yn fath o gynilion. Ond yn lle ennill llog, bydd eich bondiau’n cael eu rhoi mewn raffl bob mis lle gallwch ennill hyd at £1 miliwn. Mae pob bond yn costio £1 a’r isafswm y gallwch ei roi i mewn yw £25, a £50,000 yw’r uchafswm.

Roedd y gwobrau ariannol a dalwyd bob blwyddyn yn cyfateb ar gyfartaledd (ym mis Mawrth 2021) i 1% o gyfanswm yr holl gynilwyr mewn bondiau premiwm. Er y gallech ennill £1 miliwn (ni fydd fawr neb, wrth gwrs) neu ddim byd, mae’r cyfartaledd hwn yn ddefnyddiol i’w gymharu â’r cyfraddau llog a delir ar gyfrifon cynilo. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o bobl yn ennill llai na’r cyfartaledd hwnnw gan fod y gwobrau o filiwn o bunnoedd wedi eu cynnwys ynddo sy’n cymryd rhan helaeth o’r taliadau cyffredinol. Mae’n golygu, i’r rhan fwyaf o bobl, eich bod yn fwy tebygol o gael elw uwch mewn cyfrif cynilo arferol nag mewn Bondiau Premiwm, yn seiliedig ar gyfartaledd lwc, gan y gallwch fel arfer ennill mwy na 1% mewn mannau eraill.

Os enillwch chi unrhyw beth, mae gwobrau Bondiau Premiwm yn ddi-dreth. Efallai fod hynny’n ymddangos yn wych ond nid yw 95% o bobl yn talu treth ar eu cynilion beth bynnag.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12