Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

11 Crynodeb o Sesiwn 6

Rydyn ni wedi trafod digonedd o bethau i gnoi cil arnynt yn y sesiwn hon.

Ffotograff o ddwy fenyw hŷn yn cofleidio mewn dathliad pen-blwydd 80 oed yw'r ffigur. Yn y cefndir mae cacen gyda’r rhif ‘80’ wedi'i osod ar ei phen.
Ffigur 12 Mwynhau ymddeoliad hir

Mae gwneud yn siŵr bod gennych chi gynllun da ar gyfer pensiwn neu ffynonellau incwm eraill yn hanfodol er mwyn cael ymddeoliad braf. Yn ddelfrydol, dylech chi ddechrau cynllunio yn fuan yn eich bywyd fel oedolyn, oherwydd gallai gadael hynny tan yn nes ymlaen olygu bod risg na fyddwch chi’n cronni digon o gyllid ar gyfer pensiwn digonol.

Er bod pensiwn y wladwriaeth yn fan cychwyn i’ch incwm targed ar gyfer ymddeol, bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hunain er mwyn eich galluogi chi i gael y ffordd o fyw yr hoffech chi ei chael ar ôl rhoi'r gorau i weithio.

Yn y sesiwn hon, rydych chi wedi edrych ar y gwahanol fathau o gynlluniau pensiwn sydd ar gael yn y DU, yn ogystal â ffyrdd eraill o gael arian parod yn ystod eich ymddeoliad, fel rhyddhau ecwiti. Rydych chi hefyd wedi gweld bod amryw o reolau treth yn berthnasol i bensiynau – ac mae hyn ar ei ben ei hun yn rheswm da i ystyried defnyddio cynghorydd ariannol i’ch tywys drwy’r opsiynau sydd ar gael i chi o ran pensiwn.

Y newyddion da yw bod pobl yn y DU wedi bod yn byw bywydau hirach yn ystod y degawdau diwethaf. Mae mwynhau bywyd hirach yn golygu ei bod yn hanfodol eich bod yn cynllunio eich pensiwn yn drylwyr a’ch bod chi ddim yn oedi cyn gweithredu i roi'ch cynllun ar waith.

Download this video clip.Video player: Fideo 3 Crynodeb o Sesiwn 6
MARTIN LEWIS
Congratulations, you’ve got through it. You’ve completed the six modules. We hope you enjoyed it very much and you’ve learnt something. Just don’t go trying to nick my job.
Now that you’ve gone through it, what’s next? Well, look, the honest truth is when it comes to finances, things are changing all the time. And just as important as learning the answers is learning what questions to ask. And that’s what you really need to think about now. Every time you make or take a financial decision, you should be thinking, have I done it right? Have I asked the right questions? How do I know this is the right thing to do? Have I gone and done my proper research in advance?
This course has tooled you up on six big, broad subjects. But every time you’re doing something, delve into the detail. We’ll try and help you do that over at moneysavingexpert.com itself. But most importantly for you, I hope having done the course, you’re feeling proud of yourself. You can stand tall and make the right decisions financially for you in the future. Well done.
End transcript: Fideo 3 Crynodeb o Sesiwn 6
Fideo 3 Crynodeb o Sesiwn 6
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gwrandewch ar neges Martin Lewis yn Gymraeg isod.

Download this audio clip.Audio player: Clip Sain 3 Crynodeb o Sesiwn 6
ADRODDWR:
Llongyfarchiadau, rydych chi wedi gorffen. Rydych chi wedi cwblhau’r chwe modiwl. Rydyn ni’n gobeithio eich bod wedi mwynhau a’ch bod chi wedi dysgu rhywbeth. Ond peidiwch â cheisio dwyn fy swydd chwaith.
Nawr eich bod chi wedi cwblhau'r broses, beth nesaf? Y gwir amdani pan mae’n dod i gyllid, yw bod pethau’n newid drwy’r amser. Mae gwybod pa gwestiynau i'w gofyn yr un mor bwysig a dysgu’r atebion. Dyna beth mae angen i chi feddwl amdano nawr. Bob tro byddwch chi’n gwneud penderfyniad ariannol, dylech chi fod yn meddwl, ydw i wedi gwneud hyn yn iawn? Ydw i wedi gofyn y cwestiynau iawn? Sut ydw i’n gwybod mai dyma’r peth iawn i’w wneud? Ydw i wedi gwneud ymchwil priodol ymlaen llaw?
Mae’r cwrs hwn wedi rhoi'r adnoddau i chi ddelio â chwe phwnc eang. Ond, bob tro byddwch chi’n gwneud rhywbeth, canolbwyntiwch ar y manylion. Fe wnawn ni ein gorau i’ch helpu chi i wneud hynny ar moneysavingexpert.com. Ond, rwy’n gobeithio mai'r peth pwysicaf i chi, ar ôl gwneud y cwrs, yw eich bod chi’n teimlo’n falch ohonoch chi eich hun. Gallwch chi sefyll yn gadarn a gwneud y penderfyniadau ariannol gorau i chi yn y dyfodol. Da iawn chi.
End transcript: Clip Sain 3 Crynodeb o Sesiwn 6
Clip Sain 3 Crynodeb o Sesiwn 6
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

MSE a dolenni eraill

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.