Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3 Cynlluniau pensiwn galwedigaethol

Fel mae’r term yn ei awgrymu, mae cynlluniau pensiwn galwedigaethol yn cael eu cynnig i staff gan eu cyflogwyr.

Mae dau fath o gynllun galwedigaethol:

  1. Cynlluniau cyfraniadau wedi’u diffinio (a elwir hefyd yn gynlluniau prynu arian). Y cynlluniau hyn yw’r rhai mwyaf cyffredin y dyddiau hyn. Gyda’r rhain, bydd beth rydych chi’n ei gael o’ch pensiwn yn dibynnu ar faint y gronfa bensiwn (neu’r ‘pot’) y byddwch chi’n ei chronni.
  2. Cynlluniau pensiwn â buddion wedi'u diffinio. Does dim llawer o’r rhain ar agor i bobl newydd sy’n ymuno nawr, oherwydd maen nhw’n ddrud i gwmnïau eu rhedeg. Gyda chynlluniau pensiwn â buddion wedi'u diffinio, mae maint eich pensiwn blynyddol wedi'i gysylltu â’ch cyflog fel arfer – er enghraifft, y cyflog yn eich blwyddyn olaf cyn ymddeol, neu’ch cyflog cyfartalog yn ystod eich cyfnod fel aelod o’r cynllun. Dylai’r rheini sy’n ddigon ffodus i fod ag un eisoes gydnabod bod y rhain yn bensiynau euraidd, oherwydd y rhain sy’n tueddu i dalu’r mwyaf o arian.

Os ydych chi’n dechrau pensiwn nawr, mae’n debygol iawn y bydd rhaid i chi fynd am gynllun â chyfraniadau wedi’u diffinio. A dweud y gwir, mae aelodaeth cynlluniau o'r fath wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, oherwydd bod dim modd i aelodau newydd ymuno â chynlluniau buddion wedi'u diffinio, ac yn sgil y polisi ‘cofrestru awtomatig’ ar gyfer cynlluniau pensiwn (byddwch yn edrych ar gofrestru awtomatig yn nes ymlaen yn y sesiwn hon). Yn 2018 roedd naw gwaith yn fwy o weithwyr yn aelodau gweithredol o gynlluniau â chyfraniadau wedi'u diffinio yn y sector preifat na nifer y rheini mewn cynlluniau â buddion wedi’u diffinio (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019b).

Gwyliwch Fideo 2 i ddysgu am y gwahaniaethau rhwng y ddau gynllun, wedyn rhowch gynnig ar y gweithgaredd isod.

Cafodd yr adnodd hwn ei greu a’i recordio’n wreiddiol yn Saesneg ar gyfer Academi Arian MSE ac mae ar gael yma [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Download this video clip.Video player: Fideo 2 Deall cynlluniau pensiwn
ADRODDWR:
Mae cynilo ar gyfer ymddeol yn bwysig er mwyn sicrhau bod gennych chi ddigon o arian i fyw arno pan fyddwch chi’n hŷn, ac mae pensiwn preifat yn ffordd o wneud hynny sy’n effeithlon o ran treth. Y rheswm am hynny yw, pan ydych chi’n rhoi arian i mewn, rydych chi’n cael rhyddhad treth yn awtomatig, felly mae’r llywodraeth yn cyfrannu at eich pot pensiwn i bob pwrpas.
[CEINIOGAU’N CLECIAN]
Os ydych chi’n cymryd pensiwn eich cyflogwr, mae’n rhaid iddo yntau gyfrannu at eich pot, felly rydych chi’n cael codiad cyflog i bob pwrpas. Serch hynny, mae bron yn sicr y byddwch chi’n talu i mewn i bensiwn eich hun, felly mae hyn yn golygu y bydd gennych chi lai o arian yn eich pecyn cyflog pan fyddwch chi’n dechrau cynilo fel hyn.
Y math mwyaf cyffredin o bensiwn y dyddiau hyn yw pensiwn prynu arian. Yn syml, pot o arian y gallwch chi a’ch cyflogwr dalu i mewn iddo yw hwn, ac rydych chi’n cael rhyddhad treth arno dros sawl blwyddyn. Does dim ffordd o wybod faint fydd gwerth eich pot pan ddaw'r amser i chi dynnu arian ohono. Bydd maint eich cronfa yn dibynnu ar faint rydych chi’n ei gyfrannu a sut mae'r buddsoddiadau yn y gronfa’n perfformio dros y blynyddoedd.
Bydd gennych chi sawl dewis pan fyddwch chi’n tynnu arian o gynllun cyfrannu wedi’i ddiffinio, a gallwch wneud hynny pan fyddwch chi’n 55 oed neu’n hŷn. Gallwch dynnu 25% ohono allan fel cyfandaliad di-dreth; gallwch ddefnyddio’r gronfa i brynu blwydd-dal lle rydych chi’n rhoi eich pot i gwmni yswiriant yn gyfnewid am incwm blynyddol; neu gallwch dynnu arian allan o’ch cronfa a’i wario neu ei fuddsoddi fel y mynnwch. Mae hwn yn opsiwn ers 2015. Mae’n syniad da cael cyngor ariannol cyn dewis oherwydd mae’n benderfyniad hollbwysig a chymhleth.
Y math arall o bensiwn yw budd-dal wedi'i ddiffinio neu bensiwn cyflog terfynol, sydd ond ar gael drwy gyflogwr. Y dyddiau hyn, bydd pensiwn prynu arian gan y rhan fwyaf o bobl sy’n dechrau pensiwn newydd. Y rheswm am hyn yw bod cynlluniau budd-dal wedi'u diffinio yn ddrud i gyflogwyr eu rhedeg oherwydd mae pobl yn byw’n hirach ac mae elw ar fuddsoddiadau wedi gostwng.
Mae’r hyn rydych chi’n ei gael mewn cynllun budd-dal wedi'i ddiffinio yn gliriach. Mae’n seiliedig ar fformiwla o'ch cyflog a nifer y blynyddoedd rydych chi a'ch cyflogwr wedi bod yn talu i mewn i'r cynllun. Er enghraifft, os yw rhywun mewn cynllun am ugain mlynedd, lle mae’n talu un rhan o chwe deg o’i gyflog gyda'r cwmni mae’n gweithio iddo, bydd yn cael traean o'r cyflog terfynol hwnnw bob blwyddyn pan fydd yn tynnu arian o’i bensiwn. Os yw’r cyflog terfynol yn dri deg mil o bunnoedd y flwyddyn, bydd y pensiwn yn ddeng mil o bunnoedd y flwyddyn.
Mae rhai cynlluniau budd-daliadau wedi’u diffinio yn defnyddio'r cyflog yn y flwyddyn olaf cyn ymddeol. Ond, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn fwyfwy cyffredin defnyddio'r cyflog blynyddol cyfartalog tra ydych chi’n aelod o'r cynllun. Mae hyn fel arfer yn lleihau’r pensiwn, oherwydd mae’r cyflog ym mlwyddyn olaf cyflogaeth pobl fel arfer yn uwch na’r cyfartaledd.
Felly, os ydych chi mewn cynllun budd-daliadau wedi'i ddiffinio, bydd gennych chi rywfaint o sicrwydd o’ch incwm pensiwn yn y dyfodol. Os ydych chi mewn cynllun cyfrannu wedi'i ddiffinio, does gennych chi ddim sicrwydd o faint terfynol eich cronfa bensiwn.
End transcript: Fideo 2 Deall cynlluniau pensiwn
Fideo 2 Deall cynlluniau pensiwn
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 3 Pwy sy’n ysgwyddo’r risg gyda phensiynau?

Timing: Dylech ganiatáu tua 5 munud

Ar ôl gwylio Fideo 2, pwy, yn eich barn chi, sy’n ysgwyddo'r risg gyda phensiwn sy’n cael ei ddarparu o dan:

  • cynllun â buddion wedi'u diffinio?
  • cynllun â chyfraniadau wedi’u diffinio?
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Gyda chynllun â buddion wedi’u diffinio, mae’r cyflogwr yn gwneud addewid ynghylch swm y pensiwn y bydd gweithiwr yn ei gael. Caiff hyn ei bennu drwy hafaliad cysylltiedig ag enillion y gweithiwr a nifer y blynyddoedd mae wedi bod yn aelod o’r cynllun. Felly, y cyflogwr sy’n ysgwyddo’r risg.

Gyda chynlluniau â chyfraniadau wedi’u diffinio, mae’r risg yn cael ei hysgwyddo gan y gweithiwr. Dydy’r cyflogwr ddim yn gwneud unrhyw addewid penodol o ran pensiwn. Bydd y pensiwn y mae modd ei gael yn gysylltiedig â maint cronfa bensiwn y gweithiwr pan mae’n ymddeol – rhywbeth nad oes modd ei raagweld gyda sicrwydd.

Mae cynlluniau â chyfraniadau wedi’u diffinio hefyd yn llai costus i gyflogwyr oherwydd bod y rhan fwyaf yn talu llawer llai i’r math hwn o gynllun nag y byddent yn ei wneud i gynllun â buddion wedi’u diffinio. Mae hyn yn golygu gostyngiad yn yr arian sy’n mynd i gronfa bensiwn unigolyn, sy’n lleihau’r pensiwn sy’n deillio o hynny yn y pen draw.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.