Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3.2 Cynlluniau galwedigaethol: fel cael codiad cyflog

Nawr mae’n rhaid i bob cyflogwr gofrestru ei weithwyr cymwys – y rheini sy’n 22 oed neu’n hŷn ac yn ennill o leiaf £10,000 y flwyddyn – ar gynllun pensiwn yn y gweithle yn awtomatig. Efallai mai cynllun galwedigaethol y cyflogwr fydd hwn, neu gynllun arall (yn enwedig mewn busnesau bach).

Ffotograff o barti ymddeoliad mewn gweithle yw’r ffigur. Mae’r dyn sy’n ymddeol yn gafael mewn cacen. Mae ei gydweithwyr yn codi eu gwydrau iddo.
Ffigur 5 Bywyd ar ôl gwaith

Os nad yw gweithwyr eisiau cael eu cofrestru ar gyfer y cynllun pensiwn yn y gweithle a gynigir gan eu cyflogwyr, rhaid iddynt gymryd camau i optio allan. O ganlyniad i’r trefniant hwn, mae inertia yn arwain at weithwyr yn cael eu cofrestru ar gyfer y cynllun pensiwn (ac yn aros arno). Mae cofrestru awtomatig wedi arwain at gynnydd enfawr yng nghyfran y gweithwyr sy’n rhan o gynlluniau pensiwn – cododd o 47% o weithwyr yn 2012 (pan ddechreuodd cofrestru awtomatig) i 77% yn 2017 (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019).

Mae cofrestru awtomatig yn fenter bwysig i gael pobl i gyfrannu at gynllun pensiwn, er y bu peth beirniadu ynghylch graddfa’r ffioedd a godir ar y rhai sydd wedi cofrestru ar gynlluniau.

Un o fuddion mawr pensiwn yn y gweithle yw bod rhaid i’r cyflogwr gyfrannu at y pensiwn. O dan y drefn cofrestru awtomatig, mae’n rhaid i'r cyflogwr gyfrannu o leiaf 3% o’ch cyflog (gyda rhai cyfyngiadau), sydd ychydig fel cael codiad cyflog – ond ni fyddwch yn gweld yr arian nes byddwch chi’n dechrau ei dynnu o’ch pensiwn yn nes ymlaen yn eich bywyd.

Yn ogystal â hyn, fel y gwelsoch yn y fideo yn gynharach, byddwch yn cael rhyddhad treth incwm ar eich cyfraniadau i'ch pensiwn. Mae hyn yn berthnasol i gynlluniau â buddion wedi’u diffinio a chynlluniau â chyfraniadau wedi’u diffinio (neu brynu arian). Yn nes ymlaen yn y sesiwn hon, byddwch yn dysgu mwy am y rheolau treth sy’n berthnasol i bensiynau.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12