Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3.2 Cynlluniau galwedigaethol: fel cael codiad cyflog

Nawr mae’n rhaid i bob cyflogwr gofrestru ei weithwyr cymwys – y rheini sy’n 22 oed neu’n hŷn ac yn ennill o leiaf £10,000 y flwyddyn – ar gynllun pensiwn yn y gweithle yn awtomatig. Efallai mai cynllun galwedigaethol y cyflogwr fydd hwn, neu gynllun arall (yn enwedig mewn busnesau bach).

Ffotograff o barti ymddeoliad mewn gweithle yw’r ffigur. Mae’r dyn sy’n ymddeol yn gafael mewn cacen. Mae ei gydweithwyr yn codi eu gwydrau iddo.
Ffigur 5 Bywyd ar ôl gwaith

Os nad yw gweithwyr eisiau cael eu cofrestru ar gyfer y cynllun pensiwn yn y gweithle a gynigir gan eu cyflogwyr, rhaid iddynt gymryd camau i optio allan. O ganlyniad i’r trefniant hwn, mae inertia yn arwain at weithwyr yn cael eu cofrestru ar gyfer y cynllun pensiwn (ac yn aros arno). Mae cofrestru awtomatig wedi arwain at gynnydd enfawr yng nghyfran y gweithwyr sy’n rhan o gynlluniau pensiwn – cododd o 47% o weithwyr yn 2012 (pan ddechreuodd cofrestru awtomatig) i 77% yn 2017 (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019).

Mae cofrestru awtomatig yn fenter bwysig i gael pobl i gyfrannu at gynllun pensiwn, er y bu peth beirniadu ynghylch graddfa’r ffioedd a godir ar y rhai sydd wedi cofrestru ar gynlluniau.

Un o fuddion mawr pensiwn yn y gweithle yw bod rhaid i’r cyflogwr gyfrannu at y pensiwn. O dan y drefn cofrestru awtomatig, mae’n rhaid i'r cyflogwr gyfrannu o leiaf 3% o’ch cyflog (gyda rhai cyfyngiadau), sydd ychydig fel cael codiad cyflog – ond ni fyddwch yn gweld yr arian nes byddwch chi’n dechrau ei dynnu o’ch pensiwn yn nes ymlaen yn eich bywyd.

Yn ogystal â hyn, fel y gwelsoch yn y fideo yn gynharach, byddwch yn cael rhyddhad treth incwm ar eich cyfraniadau i'ch pensiwn. Mae hyn yn berthnasol i gynlluniau â buddion wedi’u diffinio a chynlluniau â chyfraniadau wedi’u diffinio (neu brynu arian). Yn nes ymlaen yn y sesiwn hon, byddwch yn dysgu mwy am y rheolau treth sy’n berthnasol i bensiynau.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.