Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

13 Crynodeb o Sesiwn 2

Rydych chi wedi dysgu llawer o bethau yn y sesiwn hon, gan edrych ar:

  • sut mae gwahaniaethu rhwng gwariant hanfodol, dymunol, a ddim yn hanfodol
  • sut mae llunio eich cyllideb eich hun, gan ystyried eich holl ffynonellau incwm a’ch gwariant
  • sut mae rheoli’ch cyllideb – yn enwedig os yw gwariant yn fwy nag incwm.
  • sut caiff treth incwm a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) eu cyfrifo

Mae sgiliau rheoli cyllideb effeithiol yn hanfodol bwysig er mwyn sicrhau eich bod yn rheoli’ch arian yn dda. Mae’n well gwneud penderfyniadau ariannol allweddol eraill – ynglŷn â benthyca arian, cael morgais, cynilo ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer pensiwn – pan ydych chi wedi sefydlu’r sylfaen ddiogel hon i’ch cyllid.

Nawr, fe allwch chi ddefnyddio’r sgiliau hyn yng ngweddill y cwrs, a gynhyrchwyd gan y Brifysgol Agored mewn cydweithrediad â MoneySavingExpert.com.

Dysgu mwy am gyllidebu a threthi

Gall y dolenni canlynol eich helpu chi i ddysgu mwy am y pynciau rydych chi wedi mynd i'r afael â nhw yn y sesiwn hon.

Dysgwch fwy am gyfrifo didyniadau treth ar eich incwm gan ddefnyddio cyfrifiannell dreth MoneySavingExpert [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Dysgwch fwy am godau treth gan ddefnyddio canllaw MoneySavingExpert.

I gael mwy o wybodaeth am lenwi ffurflen dreth, ewch i weld canllaw MoneySavingExpert ar hunanasesu

Gallai’r ddwy wefan yma gan CThEM fod yn ddefnyddiol i chi. Maen nhw’n darparu canllawiau ar bwy sydd angen llenwi ffurflen dreth ac ar sut mae cofrestru i gyflwyno ffurflenni treth incwm ar-lein.

Ewch i wefan MoneySavingExpert i gael gwybod mwy am gynllunio arian a chyllidebu.

Ewch i wefan MoneySavingExpert os hoffech chi gael help i gymharu a newid eich cyflenwr nwy a thrydan.

Dechrau arni gyda Sesiwn 3: Benthyca arian.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12