Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

6 Pam mae angen i mi gyllidebu?

Felly sut mae pennu cyllideb yn eich helpu i reoli arian eich aelwyd?

  • Mae'n eich helpu i reoli gwariant drwy gymharu eich incwm â'ch gwariant.
  • Mae’n eich helpu i wneud yn siŵr bod gennych ddigon o incwm i dalu biliau nawr ac yn y dyfodol heb orfod benthyca arian.
  • Mae’n dangos i chi faint o incwm ‘dros ben’ mae’n rhaid i chi ei gynilo neu ei wario ar bleserau (fel esgidiau newydd neu wyliau ychwanegol).
  • Mae’n gwneud yn siŵr eich bod yn canolbwyntio i weld a allech chi wneud gwell penderfyniadau o ran y ffordd rydych chi’n gwario eich arian.
  • Mae’n caniatáu i chi gynllunio sut rydych chi’n cyflawni eich nodau gwario a’ch targedau ariannol, fel cynilo.

Mae cynnal ymarfer cyllidebu unwaith yn ddefnyddiol i’ch helpu i ganfod a yw eich gwariant dan reolaeth, ond mae cyllidebu yn fwyaf effeithiol pan fyddwch yn ei ddefnyddio fel rhan o broses barhaus.

Nawr eich bod yn deall effaith treth incwm a chyfraniadau YG ar eich enillion, gallwch ddechrau’r broses o lunio cyllideb.

I lunio cyllideb, dechreuwch drwy edrych ar eich llif arian. Mae hyn yn golygu mesur eich incwm a’ch gwariant yn rheolaidd. Byddwch chi’n edrych ar yr ochr incwm yn gyntaf.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12