Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Ewch â’ch addysgu ar-lein

5.1 Cysylltu deilliannau dysgu, gweithgareddau ac adnoddau

Mae Prifysgol De Cymru Newydd Sydney (2017) yn darparu tabl defnyddiol iawn sy’n casglu ynghyd themâu cyffredin deilliannau dysgu, y mathau o weithgareddau a ddefnyddir yn aml gyda dysgwyr i gyflawni’r deilliannau hynny, a rhai technolegau ar-lein a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer pob un. Mae fersiwn olygedig o’r tabl hwn yn sail i Weithgaredd 5 isod.

Gweithgaredd 5 Amlygu technolegau y gallech eu defnyddio

Timing: Caniatewch oddeutu 45 munud

Dechrau’r CwestiwnDarllenwch y tasgau gweithgaredd isod ac yna archwiliwch y tabl sy’n dilyn.

  1. Pa adnoddau ac arferion cysylltiedig a ddangosir yn y tabl ydych chi neu’ch dysgwyr (hyd y gwyddoch chi) yn eu defnyddio ar hyn o bryd mewn cyd-destun addysgu a/neu ddysgu? Treuliwch ychydig funudau yn unig yn llunio rhestr.
  2. Hyd y gwyddoch chi, y tu allan i’r amgylchedd addysgu, pa adnoddau y mae’ch dysgwyr yn eu defnyddio (neu ba rai y byddech yn tybio eu bod yn eu defnyddio) i fynegi eu hunain, archwilio a chwarae? Lluniwch restr, unwaith eto.
  3. Pa rai o’r adnoddau ar eich dwy restr uchod sy’n gymdeithasol? Rhowch seren wrth ymyl yr adnoddau y byddech yn eu disgrifio’n gymdeithasol.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Tabl 1 Deilliannau dysgu a dewis adnoddau technoleg

Deilliannau dysgu a ddymunir (‘beth?’) Sail resymegol (‘pam?’) Gweithgareddau perthnasol (‘sut?’) Adnoddau technolegol posibl

Llythrennedd gwybodaeth.

Ymarfer byd-eang.

Llythrennedd digidol.

Ymarfer moesegol.

Paratoi ar gyfer llwyddo.

Amlygiad i’r elfennau allanol canlynol, ymwybyddiaeth ohonynt, cyfraniad atynt:

  • gweithgarwch
  • sgyrsiau
  • adnoddau
  • technegau a dulliau.

Cyfeirnodi’n briodol.

Adnoddau priodol unigolyn graddedig yn yr 21ain ganrif.

Rheoli llwyth gwybodaeth.

Gwerthuso amlddimensiwn.

Rhannu ac adolygu adnoddau ar-lein.

Cysylltu ag arbenigwyr/cymunedau allanol.

Gwirio am lên-ladrad.

Creu/cyfuno cyfryngau.

Adrodd straeon digidol.

Trafodaethau ar hawlfraint.

Gweithgareddau sy’n berthnasol ac yn ddilys i’r ddisgyblaeth.

Gweithgareddau ymgorfforedig ar gyfer priodweddau generig.

Anogion cyd-destunol i werthuso ffynonellau.

Ffrydiau RSS/cydgasglwyr.

Blogiau.

Atal llên-ladrad (e.e. Turnitin).

Rhannu cyflwyniadau (e.e. SlideShare).

Rhannu fideo (e.e. YouTube, Vimeo).

Podledu.

Platfformau dysgu ar-lein/o bell (e.e. Blackboard Collaborate, Adobe Connect).

Sgrinledu.

Dysgu hunangyfeiriedig.

Ymarfer myfyriol.

Dysgu ymgysylltiol.

Cyd-ddysgu.

Amgylchedd a phrofiad dysgu o ansawdd.

Cyd-drafod dealltwriaeth.

Adborth ar y cwrs.

Myfyrio ar ddysgu.

Ymarfer byd-eang.

Cysondeb profiad.

Dysgu seiliedig ar broblem/achos.

Mynediad hyblyg at ddeunydd.

Cynllunio a rheoli prosiectau.

Hunanbrofion myfyrwyr.

Yr athro/athrawes (a’r dechnoleg) fel hwylusydd dysgu.

Dewis o foddau a gweithgareddau.

Mynediad at dechnoleg (e.e. dyfeisiau symudol).

Cod ymddygiad cytunedig.

Wicis.

Cwis/arolwg.

Darlithiau wedi’u recordio.

Rhannu fideo (e.e. YouTube, Vimeo).

Podledu.

Dysgu symudol (e.e. ffôn clyfar, tabled).

Platfformau dysgu ar-lein/o bell (e.e. Blackboard Collaborate, Adobe Connect).

Rhoi a derbyn adborth.

Safbwyntiau lluosog.

Adborth ar berfformiad.

Ysgrifennu ar y cyd.

Cyd-drafod a chynllunio fel grŵp.

Asesu gwaith tîm.

Adolygu (e.e. gwaith grŵp).

Cyhoeddi.

Myfyrio.

Wicis.

Blogiau.

Fforwm trafod.

Adolygu gan gymheiriaid (e.e. trwy fforwm).

Platfformau dysgu ar-lein/o bell (e.e. Blackboard Collaborate, Adobe Connect).

Sgrinledu.

Gweithio mewn timau.

Ymarfer cydweithredol.

Cyd-drafod dealltwriaeth.

Safbwyntiau lluosog (ar gyfer yr athro/athrawes).

Rheoli gwaith grŵp.

Llythrennedd digidol.

Cynwysoldeb.

Ysgrifennu ar y cyd.

Cyd-drafod a chynllunio fel grŵp.

Cynllunio a rheoli prosiectau.

Dysgu wedi’i seilio ar broblem/achos.

Asesu cyfraniad y tîm.

Prosiectau wedi’u seilio ar gyfryngau.

Cefnogi amrywiaeth o arddulliau cyfathrebu.

Wicis.

Blogiau.

Adolygu gan gymheiriaid (e.e. trwy fforwm).

Google Docs.

Platfformau dysgu ar-lein/o bell (e.e. Blackboard Collaborate, Adobe Connect).

Trafodaeth wedi’i chymedroli.

Adolygu’n feirniadol.

Meddwl yn feirniadol.

Dysgu’n annibynnol.

Cyd-drafod dealltwriaeth.

Safbwyntiau lluosog.

Adborth.

Ymarfer adolygu’n feirniadol.

Ymarfer meddwl yn feirniadol.

Myfyrio.

Dadlau.

Adolygu.

Cynyddu gwybodaeth gymdeithasol.

Adolygu deunydd ar-lein / gwneud sylwadau arno.

Rhoi a derbyn adborth.

Blogiau.

Fforwm trafod.

Platfformau dysgu ar-lein/o bell (e.e. Blackboard Collaborate, Adobe Connect).

Efelychwyr seminar (e.e. VoiceThread).

Rhannu fideo (e.e. YouTube, Vimeo).

Podledu.

Ffrydiau RSS/cydgasglwyr.

Adolygu gan gymheiriaid (e.e. trwy fforwm).

Cyfosod yr hyn a ddysgwyd.

Cymhwyso’r hyn a ddysgwyd (ar lefel uchel).

Gallu datrys problemau newydd.

Cymhwyso gwybodaeth mewn ffordd integredig.

Profi ymarfer ‘dilys’.

Prosiect integreiddiol (gallai fod yn brosiect grŵp).

Gweithgareddau dysgu wedi’u seilio ar broblem/achos.

Llais dilys trwy fideo/sain.

Platfformau dysgu ar-lein/o bell (e.e. Blackboard Collaborate, Adobe Connect).

Efelychiadau e.e. profion rhithwir.

Animeiddiadau.

Cyfathrebu ysgrifenedig.

Cyd-drafod dealltwriaeth.

Cyfrannu at weithgarwch, sgyrsiau, adnoddau allanol.

Cyfeirnodi’n briodol.

Myfyrio.

Dadlau.

Adolygu.

Cyhoeddi.

Gwirio am lên-ladrad.

Blogiau.

Fforwm trafod.

Atal llên-ladrad (e.e. Turnitin).

Rhannu cyflwyniadau (e.e. SlideShare).

Negeseua (e.e. Twitter, Yammer).

Ffrydiau RSS/cydgasglwyr.

Cyfathrebu llafar.

Sgiliau cyflwyno.

Hyfedredd ieithyddol.

 

Rhannu deunydd sain/fideo.

Cyflwyno.

Adrodd straeon digidol.

Trafod ac adborth sain/fideo.

Efelychwyr seminar (e.e. VoiceThread).

Rhannu fideo (e.e. YouTube, Vimeo).

Podledu.

Rhannu cyflwyniadau (e.e. SlideShare).

Platfformau dysgu ar-lein/o bell (e.e. Blackboard Collaborate, Adobe Connect).

Sgrinledu.

Sylw

Dylai’r gweithgaredd hwn eich helpu i ddatblygu eich ymatebion o’r wythnos ddiwethaf ymhellach – dylech bellach allu cyfateb adnoddau posibl i’r tasgau rydych eisiau i’ch dysgwyr eu cyflawni ar-lein. Byddwch yn ychwanegu at y syniadau hyn yn ystod wythnosau diweddarach.

Gweithgaredd 6 Dewis adnoddau

Meddyliwch yn ôl i’r gweithgareddau a wnaed yn ystod y ddwy wythnos flaenorol, ac adolygwch eich nodiadau ynglŷn â’r hyn rydych eisiau ei ddarparu ar-lein a pha fathau o adnoddau y byddai arnoch eu hangen i gyflawni hyn. Pa adnoddau o’ch rhestrau sydd eisoes yn gysylltiedig â rhai o’ch amcanion a ddymunir wrth addysgu ar-lein? Pa amcanion nad oes adnodd a ddefnyddir eisoes yn gysylltiedig â nhw? A ydych chi wedi darganfod unrhyw beth yn neunyddiau’r wythnos hon a allai eich helpu i gyflawni’r amcanion hyn?

Bydd eich atebion yn cael eu cadw yn y cwrs, ac rydych yn debygol o’u hadolygu’n ddiweddarach.

Sylw

Dylai’r gweithgaredd hwn eich helpu i ddatblygu eich ymatebion o wythnosau blaenorol ymhellach – dylech bellach allu cyfateb adnoddau posibl i’r tasgau rydych eisiau i’ch dysgwyr eu cyflawni ar-lein.

TTO_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored