Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Ewch â’ch addysgu ar-lein

3 Ymchwil weithredu

Described image
Ffigur 5 Mae llawer o fanteision i ‘ymchwil weithredu’

Mae ymchwil weithredu (a elwir weithiau yn ymchwil ymarferwyr) yn gallu bod yn broses wych i’ch helpu i wneud dewisiadau gwybodus am addysgeg a thechnoleg mewn dysgu ar-lein. Mae gwaith ymchwil o’r math hwn yn canolbwyntio ar ddatrys problemau penodol a gwella eich ymarfer. Mae’n canolbwyntio ar wneud ymchwil sy’n berthnasol i chi fel athro/athrawes. Fe allai’r syniad o gynnal prosiect ymchwil godi ofn arnoch, ond mae ymchwil weithredu yn ffordd rwydd o gychwyn arni, oherwydd ei bod yn eich helpu i ganolbwyntio ar ddeall a newid eich ymarfer. Os ydych eisoes yn gwneud mathau eraill o waith ymchwil, fe allech weld y bydd angen i chi addasu’r ffordd rydych yn meddwl i raddau.

Dyma rai o gysyniadau allweddol gwaith ymchwil o’r math hwn:

  • Cychwyn gan yr athro/athrawes – mae wir yn ymwneud â defnyddio proses ymchwil i wella a datblygu addysgu yn eich cyd-destun.
  • Grymuso – mae’n eich helpu i fod yn gyfrifol am eich ymarfer ac, o bosibl, llywio polisïau ac egwyddorion a ddefnyddir yn ehangach yn eich sefydliad.
  • Graddfa fach – mae’n hawdd ei rheoli ac yn rhywbeth y gallwch ei gynnwys yn eich amserlen.

Gweithgaredd 3 Defnyddio ymchwil ymarferwyr

Timing: Caniatewch oddeutu 40 munud

Darllenwch yr erthygl hon yn EdFutures (2012) i ddeall mwy am ymchwil ymarferwyr [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Wrth i chi ddarllen, meddyliwch am y cwestiynau canlynol. Wedi hynny, ysgrifennwch ymateb byr i bob un:

  • A allwch chi feddwl am fater neu gwestiwn allweddol yr hoffech ymchwilio iddo o ran y potensial i chi ddefnyddio dysgu ar-lein yn eich gwaith?
  • Pa fath o ddull casglu data y dylech ei ddefnyddio, yn eich barn chi, a pham?
  • A oes unrhyw un yr hoffech weithio gydag ef i greu cymuned o amgylch eich prosiect?
  • Sut byddech chi’n dylunio’r gwaith ymchwil fel y byddai’r canlyniadau’n ddefnyddiol i chi ac eraill sydd mewn sefyllfa debyg?
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Lluniwyd y gweithgaredd hwn i’ch helpu i gyfuno sawl un o’r elfennau yr ymdrinnir â nhw yn y cwrs hwn. Dylech ystyried dadansoddeg dysgu, ymchwil weithredu, rhwydweithio a rhannu, a sut gellid eu dwyn ynghyd i’ch galluogi i werthuso’ch ymarfer addysgu ar-lein eich hun yn effeithiol.

TTO_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored