Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

5.1 Llywodraeth Cymru'n Un

Yn 2007, dychwelodd Llafur gyda 26 o seddau – y nifer isaf iddi eu hennill yn etholiadau'r Cynulliad hyd hynny. Gyda Llafur mewn sefyllfa wannach, ystyriodd y Ceidwadwyr, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru greu 'clymblaid enfys', ond gwrthodwyd y syniad hwn gan gynhadledd arbennig a gynhaliwyd gan y Democratiaid Rhyddfrydol.

Safodd Rhodri Morgan yn ddiwrthwynebiad fel arweinydd llywodraeth leiafrifol, a chafod ei ethol yn Brif Weinidog Cymru. Fis yn ddiweddarach, cytunwyd ar glymblaid Cymru'n Un â Phlaid Cymru, gan roi mwyafrif o 22 i'r llywodraeth. Roedd y cytundeb hwn yn cynnwys dwy brif elfen, a arweiniodd at ddiwygio'r setliad datganoli: ymrwymiad i adolygu trefn gyllido a chyllid y Cynulliad ac ymrwymiad i gynnal refferendwm ar bwerau deddfu llawn, fel y caniatawyd o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.