Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

5.3 Confensiwn Cymru Gyfan

Fel rhan o ymrwymiad Cymru'n Un i refferendwm ar fwy o bwerau i'r Cynulliad, lansiwyd Confensiwn Cymru Gyfan ym mis Gorffennaf 2008. Roedd iddo ddau ddiben: egluro'r system bresennol a pharatoi'r ffordd ar gyfer refferendwm posibl ar bwerau deddfu.

Daeth y Confensiwn i'r casgliad nad oedd y mwyafrif o bleidleiswyr yng Nghymru yn deall y trefniadau deddfu presennol ac argymhellodd y dylid symud tuag at bwerau deddfu sylfaenol yn dilyn refferendwm, yn unol â Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

Ym mis Chwefror 2010, roedd y Cynulliad wedi cefnogi refferendwm o'r fath. Atododd Llywodraeth y DU ddeddfwriaeth fel y gellid ei gynnal ar 3 Mawrth 2011, ddeufis cyn etholiadau'r Pedwerydd Cynulliad.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.