Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

5.4 Refferendwm ar bwerau deddfu

Yn ôl Golygydd y Guardian yn San Steffan, Michael White, roedd trydydd refferendwm Cymru ar ddatganoli yn ‘strikingly low-key’. Gydag ond wyth wythnos tan y gyfres nesaf o etholiadau’r Cynulliad, yr etholiadau hynny oedd ar feddyliau’r pleidiau gwleidyddol i raddau helaeth, a mater i Ie dros Gymru a Chymru Wir (yr ymgyrch ‘na’) oedd ymgyrchu. Penderfynodd Cymru Wir beidio â cheisio statws swyddogol na chyllid, felly gwrthodwyd statws swyddogol a’r cyllid cysylltiedig i Ie dros Gymru.

Roedd y dadleuon yn gyfarwydd. Honnodd Ie dros Gymru y byddai pwerau deddfu sylfaenol yn gwneud y Cynulliad yn fwy effeithlon ac atebol i bobl Cymru. Dadleuodd Cymru Wir nad oedd ACau yn gymwys ar gyfer y dasg ac y dylai ASau ymwneud â'r broses o hyd.

Gweithgaredd 4 Refferendwm (2011)

Cynhaliwyd y refferendwm ar 3 Mawrth 2011. Edrychwch ar y deunyddiau ymgyrchu hyn ar gyfer y ddwy ochr.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Figure 8 ‘It's time to say “yes”
Y ddelwedd a ddisgrifir
Figure 9 ‘Say “no” to direct law-making power for the National Assembly for Wales

Sut fyddech chi'n pleidleisio? Gwnewch eich penderfyniad, yna datgelwch y drafodaeth isod i ddarganfod y canlyniadau.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 10 Papur pleidleisio refferendwm

Sylw

A ydych yn dymuno i’r Cynulliad allu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt?
YmatebPleidleisiau%
Ydw517,13263.49%
Nac ydw297,38036.51%

Crynodeb:

Cafodd trefniadau ariannol a phwerau'r Cynulliad a gyflwynwyd o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 eu hadolygu yn ystod y trydydd Cynulliad, ac ystyriwyd eu bod yn ddiffygiol. Cynhaliwyd refferendwm ar b'un a ddylid rhoi pwerau deddfu sylfaenol i'r Cynulliad, a basiwyd. Ni welwyd unrhyw ddiwygio o ran y drefn gyllido o hyd.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.