Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

6.2 Comisiwn Silk

Ym mis Mai 2010, ymrwymodd Llywodraeth Glymblaid y DU, a ffurfiwyd gan y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol, i adolygu setliad datganoli Cymru yn dilyn y refferendwm ar fwy o bwerau yn ei rhaglen lywodraethu.

Ar 11 Hydref 2011, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd, Cheryl Gillan, Gomisiwn newydd ar Ddatganoli yng Nghymru er mwyn ystyried yr achos dros ddatganoli pwerau ariannol ac adolygu pwerau'r Cynulliad yn gyffredinol. Cafodd ei gadeirio gan gyn-Glerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Paul Silk.

Roedd dwy ran i adroddiad y Comisiwn:

Roedd y rhan gyntaf yn ymwneud â chyllid, lle argymhellodd y dylid datganoli rhai mân drethi, rhai pwerau dros dreth incwm a mwy o bwerau benthyca.

Roedd yr ail ran yn ymwneud â phwerau'r Cynulliad, lle argymhellodd y dylid cynyddu maint y Cynulliad, gan ddatganoli mwy o feysydd cyfrifoldeb a symud at 'fodel cadw pwerau'.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.