Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

Cyflwyniad

Dechreuwch sgwrs am ddatganoli ac mae'n anochel y bydd rhywun yn defnyddio'r ymadrodd 'proses yn hytrach na digwyddiad'. Er bod hyn yn ystrydeb o bosibl, mae hefyd yn wir iawn. Diben y cwrs am ddim, Deall datganoli yng Nghymru, yw eich helpu i ddeall sefyllfa bresennol y setliad datganoli yng Nghymru a'r digwyddiadau sydd wedi llywio'r setliad hwnnw.

Mae'r cwrs hwn wedi'i rannu'n dair rhan: mae'r rhan gyntaf yn cyflwyno safbwyntiau prif bleidiau gwleidyddol Cymru cyn olrhain trywydd y setliad datganoli rhwng 1997 a 2021. Mae'r ail ran yn ymchwilio i'r prif faterion sy'n wynebu datganoli yn y Gymru sydd ohoni. Mae'r rhan olaf yn ystyried y gydberthynas rhwng datganoli a phleidleiswyr yng Nghymru.

Nodyn ar derminoleg

Cynulliad Cenedlaethol Cymru oedd yr enw ar Senedd Cymru rhwng 1999 a 2020. Llywodraeth Cynulliad Cymru oedd yr enw ar Lywodraeth Cymru tan 2011. Defnyddir yr enwau hyn wrth wneud cyfeiriadau hanesyddol.

Geirfa

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys rhestr termau sy'n diffinio rhai termau sydd yn anghyfarwydd o bosibl. Weithiau byddwch yn dod o hyd i dermau sydd wedi'u hamlygu yn y testun – bydd clicio arnynt yn mynd â chi at y diffiniad yn y rhestr termau. Gallwch hefyd symud i'r rhestr termau â llaw ar unrhyw adeg, ar ddiwedd pa adran bynnag rydych yn ei hastudio.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.