Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

4.2 Cymdeithas Sifil

Cydnabyddir yn gyffredinol mai cymdeithas sifil yw'r sefydliadau hynny sydd ar wahân i'r llywodraeth a busnesau ond sy'n chwarae rôl bwysig o ran creu syniadau a thrafodaeth am fywyd cyhoeddus. Maent yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol, undebau, cyrff masnach a melinau trafod.

Ymhlith rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw cymdeithas sifil yng Nghymru mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, sy'n cynrychioli ac yn cefnogi sefydliadau'r trydydd sector yng Nghymru, a'r Sefydliad Materion Cymreig, melin drafod sydd â'r nod o greu Cymru well.

Mae'r sefydliadau hyn yn bwysig iawn yn y broses o lunio polisïau. Maent yn cyflwyno gwybodaeth, syniadau a safbwyntiau lluosog i ddeddfwyr. Fodd bynnag, gan fod llawer o'r cyrff hyn yn cael cyllid cyhoeddus, gellir dadlau bod hyn yn cyfyngu'n benodol ar eu gallu i feirniadu'r llywodraeth.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.