Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

6 Pleidleisio yn 16 oed

Fel rhan o ymgais i ennyn diddordeb mwy o bobl ifanc mewn gwleidyddiaeth, ehangwyd yr etholfraint yn 2019. Rhoddodd Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd i bobl ifanc 16 ac 17 oed – er bod yn rhaid iddynt fod yn 18 oed i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol, etholiadau ar gyfer comisiynwyr yr heddlu a throseddu ac etholiadau senedd y DU. Credir y bydd y newid yn rhoi'r bleidlais i hyd at 70,000 o bobl ifanc yng Nghymru.

  • Yn eich barn chi, a fydd rhoi'r bleidlais i bobl ifanc 16 ac 17 oed yn cynyddu'r ganran a bleidleisiodd mewn etholiadau yn y dyfodol?

  • Mae nifer y bobl ifanc 16 ac 17 oed sy'n gymwys i bleidleisio mewn etholiad yn gymharol fach – 70,000 neu 3% o etholwyr Cymru. Mae'r rhai sy'n gwrthwynebu rhoi'r bleidlais i bobl ifanc yn aml yn honni nad oes gan y grŵp hwn ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth ac y byddai hyn yn gostwng y ganran a bleidleisiodd hyd yn oed yn fwy. Yr wrthddadl yw y gallai rhoi'r bleidlais i bobl iau arwain at ddiddordeb gydol oes mewn gwleidyddiaeth. Mae hyn yn deillio o ddata o Awstria, lle y gostyngwyd yr oedran pleidleisio yn 2007. Mae hefyd ychydig o dystiolaeth sy'n awgrymu bod canran uwch o bobl ifanc 16 ac 17 oed yn pleidleisio na phobl rhwng 18 a 24 oed, a'u bod yn edrych ar amrywiaeth ehangach o ddeunyddiau i lywio eu dewisiadau.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.