Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.4 Trosi unedau

Yn aml efallai bydd angen ichi drosi rhwng gwahanol unedau hyd. Er enghraifft, pe baech chi’n gosod cegin neu’n mesur darn o ddodrefn, efallai byddai angen ichi drosi rhwng milimetrau a chentimetrau, neu gentimetrau a metrau.

Mae Ffigur 9 yn dangos ichi sut i drosi rhwng unedau hyd metrig.

Described image
Ffigur 9 Siart trosi hyd

Awgrym: I drosi o uned fwy i uned lai (fel cm i mm), rydych yn lluosi. I drosi o uned lai i uned fwy (fel mm i cm), rydych yn rhannu.

Enghraifft: Trosi unedau hyd

 1. Beth yw 8.5 metr mewn centimetrau?

 2. Beth yw 475 centimetr mewn metrau?

Dull

 1. Mae trosi rhwng unedau metrig yn golygu lluosi neu rannu â 10, 100 neu 1 000. Byddwch wedi ymarfer hyn yn Sesiwn 1. Fel y gwelwch o Ffigur 9, mae angen ichi luosi â 100 i drosi o fetrau (m) i gentimetrau (cm). Felly i drosi 8.5 m yn gentimetrau:

  • 8.5 m × 100 = 850 cm

 2. Fel y gwelwch o Ffigur 9, mae angen ichi rannu â 100 i drosi o gentimetrau (cm) i fetrau (m). Felly i drosi 475 cm yn fetrau:

  • 475 cm ÷ 100 = 4.75 m

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgareddau canlynol.

Gweithgaredd 5: Trosi hydoedd

Defnyddiwch Ffigur 9 uchod i’ch helpu gyda’r gweithgaredd canlynol.

Dylech weithio’r rhain allan heb ddefnyddio cyfrifiannell. Efallai y byddwch eisiau edrych yn ôl ar Sesiwn 1 yn gyntaf i’ch atgoffa sut i luosi a rhannu â 10, 100 a 1 000.

 1. 20 mm = ? cm

 2. 54 mm = ? cm

 3. 0.5 cm = ? mm

 4. 8.6 cm = ? mm

 5. 400 cm = ? m

 6. 325cm = ? m

 7. 12 m = ? cm

 8. 6.8 m = ? cm

 9. 450 mm = ? m (Awgrym: Bydd angen ichi edrych ar y siart i weld sut i drosi o filimetrau i gentimetrau, ac yna o gentimetrau i fetrau)

 10. 2 m = ? mm

 11. 8 km = ? m

 12. 500 m = ? km

 13. Rydw i’n 1.6 m o daldra. Pa mor dal ydw i mewn centimetrau?

 14. Rydych yn gosod cypyrddau yn y gegin. Y bwlch ar gyfer y cwpwrdd olaf yw 80 cm. Caiff meintiau’r cypyrddau eu dangos mewn milimetrau. Cwpwrdd o ba faint ddylech chi chwilio amdano?

 15. Rydych eisiau prynu 30 cm o ffabrig. Caiff y ffabrig ei werthu fesul metr. Beth ddylech chi ofyn amdano?

Ateb

 1. 20 mm ÷ 10 = 2 cm

 2. 54 mm ÷ 10 = 5.4 cm

 3. 0.5 cm × 10 = 5 mm

 4. 8.6 cm × 10 = 86 mm

 5. 400 cm ÷ 100 = 4 m

 6. 325 cm ÷ 100 = 3.25 m

 7. 12 m × 100 = 1 200 cm

 8. 6.8 m × 100 = 680 cm

 9. Mae 10 mm mewn 1 cm, felly rhannwch â 10 yn gyntaf i drosi 450 mm yn 45 cm. Mae 100 cm mewn 1 m, felly rhannwch 45 cm â 100 i gael yr ateb, sef 0.45 m.

 10. Mae 100 cm mewn 1 m, felly lluoswch â 100 yn gyntaf i drosi 2 m yn 200 cm. Mae 10 mm mewn 1 cm, felly lluoswch 200 cm â 10 i gael yr ateb, sef 2 000 mm.

 11. 8 km × 1 000 = 8 000 m

 12. 500m ÷ 1 000 = 0.5 km

 13. Mae 100 cm mewn 1 m, felly i drosi o fetrau i gentimetrau, mae angen ichi luosi â 100:

  • 1.6 m × 100 = 160 cm

 14. I drosi o gentimetrau i filimetrau, mae angen ichi luosi’r ffigur mewn centimetrau â 10. Y maint yw 80 cm, felly’r ateb yw:

  • 80 × 10 = 800 mm

 15. I drosi o gentimetrau i fetrau, mae angen ichi rannu’r ffigur mewn centimetrau â 100. Hyd y ffabrig mae arnoch ei angen yw 30 cm, felly’r ateb yw:

  • 30 ÷ 100 = 0.3 m

Gweithgaredd 6: Paru’r un mesuriad

Parwch y mesuriadau canlynol:

Gan ddefnyddio’r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi’i rhifo â’r llythyren gywir.

 1. 5 m

 2. 15 mm

 3. 150 mm

 4. 50 mm

 5. 0.5 km

 6. 150 cm

 7. 15 m

 8. 1.5 km

 • a.1 500 m

 • b.15 cm

 • c.5 cm

 • d.1 500 cm

 • e.1.5 cm

 • f.1.5 m

 • g.500 m

 • h.500 cm

The correct answers are:
 • 1 = h
 • 2 = e
 • 3 = b
 • 4 = c
 • 5 = g
 • 6 = f
 • 7 = d
 • 8 = a
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.